BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 13.11.2023, zmieniona z powodu:
Informacja dot. terminu posiedzenia Komisji Socjalnej - listopad 2023

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

AKTUALNE OGŁOSZENIA


Komisja Socjalna informuje, że zgodnie z Regulaminem Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego wnioski o przyznanie świadczenia z tytułu zwiększonych wydatków w okresie zimowym należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2023 roku (załącznik nr 6).

Wypełniony wniosek należy złożyć w pokoju nr 48 (Dział Kadr), budynek Gmach Główny (Rektorat), ul. Nowy Świat 4 lub przesłać na adres:

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

ul. Nowy Świat 4

62-800 Kalisz

Dział Kadr

 


Komisja Socjalna informuje, iż od 1 kwietnia 2023 r. firma Benefit Systems jednostronnie zmieniła cenę kart w programie MultiSport w następujący sposób:

 

Opłata za karty MultiSport
Rodzaj karty Obecna cena brutto Nowa cena brutto

Program Karta MultiSport Plus - Pracownik

135,00 zł 154,44 zł
Program Karta MultiSport Plus – Osoba Towarzysząca 189,00 zł 216,22 zł

Program Karta MultiSport Light - Pracownik

61,00 zł 69,78 zł
Program Karta MultiSport Light – Osoba Towarzysząca 117,00 zł 133,84 zł
Program Karta MultiSport Student 119,00 zł 136,14 zł
Program Karta MultiSport Kids 89,00 zł 99,00 zł
Program Karta MultiSport Kids Aqua 40,00 zł 45,76 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady ulgowej odpłatności dla pracowników nie ulegają zmianie - dofinansowaniem z Funduszu Socjalnego objęta jest jedynie karta dla pracownika.

Pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali z kart, a zamierzają przystąpić do programu MultiSport powinni wypełnić wniosek o zgłoszenie wraz ze zgodą RODO i dostarczyć do Działu Kadr najpóźniej do 15-tego dnia miesiąca poprzedzającego.

Nowe odpłatności dotyczyć będą okresu kwiecień – maj bieżącego roku. Od miesiąca czerwca 2023 r. operatorem kart będzie jednostka, która przystąpi do postępowania przetargowego i złoży najkorzystniejszą ofertę.

Druki dotyczące zgłoszenia oraz wykaz kart z odpłatnością dostępne są w Dziale Kadr

(tel. +48 62 76 79 515).

 


ZASADY KORZYSTANIA Z PROGARMU MULTISPORT:

 1. Karty MultiSport są kartami imiennymi (ważne z dokumentem tożsamości) i nie mogą być udostępniane innym osobom.
 2. Jeden pracownik może zgłosić do programu: 1 osobę towarzyszącą (powyżej 15 roku życia), dowolną liczbę młodzieży (od 16 lat do 26 lat), dowolną liczbę dzieci (poniżej 15-go roku życia).
 3. Karty dla osób towarzyszących/ młodzieży/ dzieci nie są dofinansowane z ZFŚS.
 4. Każde zgłoszenie oraz rezygnację z uczestnictwa w programie należy zgłosić najpóźniej do 15- tego dnia miesiąca poprzedzającego w Dziale Kadr.
 5. Comiesięczna opłata za kartę pracownika po uwzględnieniu dofinansowania z ZFŚS oraz pełna opłata za kartę dla osoby towarzyszącej lub/i młodzieży lub/i dzieci będzie potrącana z wynagrodzenia pracownika.
 6. Emeryt zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kartę na wskazane przez Uczelnię konto bankowe. 
 7. Brak uregulowania należności z winy pracownika (np. obciążenie komornicze uniemożliwiające potrącenie należności) oraz brak wpłaty na rachunek bankowy Uczelni, skutkować będzie wyłączeniem z programu.
 8. Rezygnacja z uczestnictwa w programie przez pracownika lub emeryta oznacza równoczesne zakończenie udziału zgłoszonych przez niego osób.
 9. Zasada zgłoszenia rezygnacji obowiązuje również osoby, których umowa o pracę zostaje rozwiązana, bez względu na tryb zwolnienia.
 10. W przypadku zagubienia karty zostanie wydany duplikat. Koszt wydania każdego duplikatu karty wynosi 30 zł (trzydzieści złotych) netto. Do wymienionej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowa opłata za wydanie duplikatu karty nie będzie pobierana jedynie w przypadku: potwierdzonej zaświadczeniem Policji kradzieży karty oraz zmiany nazwiska użytkownika.

Wniosek pracownika lub emeryta o zgłoszeniu do programu MultiSport oraz formularz oświadczenia zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych należy złożyć w Dziale Kadr.

Druki do pobrania:


Komisja Socjalna działająca w Akademii Kaliskiej

 1. Skład Komisji Socjalnej na kadencję 2020-2024
 2. Regulamin ZFŚS z dnia 15.03.2022 r.
 3. Zmiana w składzie Komisji Socjalnej od dnia 01.10.2022 r.
 4. Zmiana do Regulaminu ZFŚS obowiązująca od 01.07.2022 r.
 5. Zmiana do Regulaminu ZFŚS obowiązujaca od 31.03.2023 r. 
 6. Zmiana w składzie Komisji Socjalnej od 01.04.2023 r.

 

Załączniki do Regulaminu ZFŚS do pobrania

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Angelika Wieczorek
Publikacja dnia: 13.11.2023
Podpisał: Angelika Wieczorek
Dokument z dnia: 13.11.2023
Dokument oglądany razy: 22540
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu