BIP.gov.pl

Akty prawne

 

STATUT AKADEMII KALISKIEJ IM. PREZYDENTA STANIS?AWA WOJCIECHOWSKIEGO

 

Regulamin Pracy Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanis??awa Wojciechowskiego

 

REGULAMIN STUDIÓW

Uchwa??a Nr 0012.351.V.2020 - Zmiana do regulaminu studiów

Uchwa??a Nr 0012.266.V.2019 - Uchwalenie regulaminu studiów

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

Uchwa??a Nr 0012.355.V.2020 - Uchwalenie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej z dnia 27.02.2020r.

 

UCHWA?Y SENATU

Uchwa??a Nr 0012.229.V.2018 - Obwieszczenie w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów 2019/2020

Uchwa??a Nr 0012.230.V.2018 - Ustalenie szczegó??owych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad 2019 do 2022

Uchwa??a Nr 0012.268.V.2019 - Ustalenie warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Uchwa??a Nr 0012.357.V.2020 - Zmiana Uchwa??y Nr 0012.268.V.2019 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów 2020/2021

Uchwa??a Nr 0012.268.V.2019 - Obwieszczenie w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów 2020/2021

Uchwa??a Nr 0012.269.V.2019 - Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad od roku 2023/2024

Uchwa??a Nr 0012.359.V.2020 - Ustalenie szczegó??owych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad w roku akademickim 2024/2025

Uchwa??a Nr 0012.358.V.2020 - Ustalenie warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

 

 

 

ZARZ?DZENIA REKTORA

Zarz?dzenie Nr 0300.44.V.2019 - Wysoko??? op??at za us??ugi edukacyjne i wydawane dokumenty w roku akademickim 2019/2020

Zarz?dzenie Nr 0300.58.V.2019 - Regulamin ??wiadcze?? dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PWSZ w Kaliszu

Zarz?dzenie Nr 0300.60.V.2019 - W sprawie trybu sk??adania wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy??szego za znacz?ce osi?gni?cia na rok akademicki 2019/2020

Zarz?dzenie Nr 0300.87.V.2019 - w sprawie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w PWSZ
zarz?dzenie zostanie zmodyfikowane o sk??adniki wynagrodzenia do, których nie maj? zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

Zarz?dzenie Nr 0300.088.V.2020 w sprawie wysoko??ci op??at za studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

Zarz?dzenie Nr 0300.069.V.2020 w sprawie wysoko??ci i zasad pobierania op??at w roku akademickim 2020/2021

 

PISMA OKÓLNE

Pismo Okólne Nr 1.2019 - W sprawie sk??adania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Marsza??ka Województwa Wielkopolskiego

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Izabela Krzywda
Publikacja dnia: 27.01.2021
Podpisał: Izabela Krzywda
Dokument z dnia: 27.01.2021
Dokument oglądany razy: 3326
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu