BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 08.12.2016, zmieniona z powodu:
Dodano poprawione zarz?dzenia w sprawie wysoko??ci ??wiadczenia socjalnego z tytu??u ?wi?t Bo??ego Narodzenia

Komisja Socjalna

Aktualne og??oszenia

Szanowni Pa??stwo,

 

W zwi?zku ze zbli??aj?cym si? okresem ?wi?t Bo??ego Narodzenia prosimy wszystkich Pa??stwa uprawnionych do korzystania ze ??rodków ZF?S o sk??adanie w??a??ciwych wniosków w terminie do 15 listopada 2016 roku (druki wniosków s? do pobrania ze strony internetowej Uczelni www.pwsz.kalisz.pl BIP/Komisja Socjalna).

Wnioski nale??y z??o??y? w Kwesturze – Nowy ?wiat 4, pok. 37 lub przes??a? drog? pocztow?.

 

            Przewodnicz?ca Komisji Socjalnej

 

  1. Zakup karnetów sportowych - og??oszenie
    1.  Formularz zgody na przetwarzanie danych
    2. Wniosek - potr?canie z wynagrodzenia

 

 

 

Komisja Socjalna dzia??aj?ca w PWSZ w Kaliszu

 

1)Sk??ad Komisji Socjalnej na kadencj? 2016-2020

2)Regulamin ZF??

3) Zarz?dzenie Rektora w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania
?rodkami Zak??adowego Funduszu ?wiadcze?? Socjalnych

Za???czniki do Regulaminu ZF?? do pobrania

 

 

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Michał Kałuża
Publikacja dnia: 08.12.2016
Podpisał: Michał Kałuża
Dokument z dnia: 08.12.2016
Dokument oglądany razy: 8254
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu