BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 08.02.2016, zmieniona z powodu:
Aktualizacja nieaktualnych tre??ci

Witamy na stronie...

Pa??stwowa Wy??sza Szko??a Zawodowa

62-800 Kalisz, ul. Nowy ?wiat 4

.

Pa??stwowa Wy??sza Szko??a Zawodowa w Kaliszu powo??ana zosta­??a dnia 15 lipca 1999 roku. Utworzenie pierwszej samodzielnej uczelni w Grodzie nad Prosn? wywo??a??o wiele emocji i zosta??o uznane za kaliskie wydarzenie roku. Jedena??cie lat budowania kaliskiej PWSZ przynios??o wymierne rezultaty - kilkana??cie tysi?cy studentów i absolwentów to ju?? du??a spo??eczno???, dzi?ki której nasze miasto staje si? istotnym o??rod­kiem akademickim na edukacyjnej mapie Polski.

Pierwszy rok akademicki zainaugurowa??o 279 studentów na trzech spe­cjalno??ciach. Dzi?? kszta??cimy ponad 4000 studentów na 11 kierunkach i 28 specjalno??ciach, mury uczelni opu??ci??o ju?? ponad 9000 absolwentów.

Celem Pa??stwowej Wy??szej Szko??y Zawodowej im. Prezydenta Stanis??awa Wojciechowskiego w Kaliszu jest kszta??cenie dla potrzeb dynamicznego rozwoju gospodarki i spo??ecze??stwa opartego na wiedzy oraz realizacja zada?? wynikaj?cych z poczucia odpowiedzialno??ci za bu­dowanie akademickiego Kalisza.

Kluczem do sukcesu uczelni i jej absolwentów jest jako??? kszta??cenia i komfort studiowania. Przekonana o wadze tych czynników, uczelnia podporz?dkowuje im wszystkie dzia??ania, dbaj?c w tym szczególnie o dobro osób, które jej zaufa??y i powierzy??y swoje najcenniejsze skarby - talenty, którym pod bacznym okiem mistrzów nadaje si? kszta??t i koloryt

Cele strategiczne uczelni:

* utrzymanie i sta??e umacnianie presti??u uczelni - dba??o??? o najwy??sz? jako??? kszta??cenia
* nieustanne podnoszenie komfortu studiowania - zachowanie innowacyjnego charakteru uczelni
* utrzymanie dobrej kondycji finansowej instytucji
* podejmowanie dzia??a?? o charakterze konkurencyjnym
* zachowanie dobrych warunków do wspó??pracy
* poszerzanie oferty edukacyjnej
* wzrost wska??ników umi?dzynarodowienia studiów

• rozwijanie dzia??alno??ci naukowo-badawczej

n

Zapraszamy do zapoznania si? z oficjaln? stron? Uczelni

www.pwsz.kalisz.pl

l

Baza kontaktów

Baza kontaktów

l

Lokalizacja obiektów PWSZ na mapie Kalisza

Mapa

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Michał Kałuża
Publikacja dnia: 08.02.2016
Podpisał: Michał Kałuża
Dokument z dnia: 08.02.2016
Dokument oglądany razy: 39239
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu