BIP.gov.pl
Ta strona została usunięta dnia: 13.07.2022, z powodu:
...

Informacje Prawne RODO

Klauzula  Informacyjna

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z siedzibą przy ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz.
 2. W Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Karol Olejnik, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 62 76 79 518 lub adresem e-mail: iod@akademia.kalisz.pl
 3. Akademia Kaliska może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
  za zgoda osoby której dane dotyczą
      (podstaw prawna przetwarzania RODO  art. 6 ust. 1 lit. a)
       w celu obsługi następujących procesów:
  -rekrutacji studentów;
  -rekrutacji pracowników;
  -odbywania  stażu zawodowego, praktyk studenckich;
  -prowadzenia kursów, konferencji naukowo-dydaktycznych;
  -realizacji uprawnień pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów i ich rodzin do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS;
  – realizacji obowiązku określonego w przepisach prawa  odnośnie monitorowania karier zawodowych absolwentów
 4. Akademia Kaliska może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
  do wykonania umowy, której strona jest osoba której dane dotyczą
     (podstaw prawna przetwarzania RODO  art. 6 ust. 1 lit. b)
       w celu obsługi następujących procesów:
  -rekrutacji pracowników
  -realizacji umów z odbiorcami, dostawcami usług i produktów
 5. Akademia Kaliska może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
     wypełniając obowiązek prawny
      (podstaw prawna przetwarzania RODO  art. 6 ust. 1 lit. c)
       w celu obsługi następujących procesów:
  - realizacji obowiązku określonego w przepisach prawa  odnośnie
  Centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych oraz ogólnopolskiego wykazu studentów
  – realizacji obowiązku określonego w przepisach prawa  odnośnie zamówień publicznych
 6. Akademia Kaliska może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
  wykonując zadania realizowanego w interesie publicznym
      (podstaw prawna przetwarzania RODO  art. 6 ust. 1 lit. e)
       w celu obsługi następujących procesów:
  -kształcenia na studiach
  -zatrudnienia pracowników
  -korzystania z biblioteki
  -korzystania z  domu studenta
  -realizacji uprawnień studentów do korzystania ze stypendiów
  -przetwarzania korespondencji przychodzącej i wychodzącej
  -prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących zadań uczelni.
 7. Akademia Kaliska może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez uczelnię
  (podstaw prawna przetwarzania RODO  art. 6 ust. 1 lit. f)
       w celu obsługi następujących procesów::
  – realizacji zapewnienia bezpieczeństwa mienia uczelni oraz  bezpieczeństwa pracowników,
  - studentów i  interesariuszy przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego  na terenie uczelni,
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3,4,5,6,7 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3,4,5,6,7 lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 10. W związku z przetwarzaniem przez Akademię Kaliską, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
  prawo do:
  – dostępu do treści danych,
  – sprostowania danych
  - usunięci danych lub  ograniczenia przetwarzania
  -wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  -przenoszenia danych
 11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Akademię Kaliską Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych , przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązaę się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Akademię Kaliską na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Mateusz Korczyński
Publikacja dnia: 13.07.2022
Podpisał: Tobiasz Dąbrowski
Dokument z dnia: 13.07.2022
Dokument oglądany razy: 4624
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu