BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 10.08.2021, zmieniona z powodu:
Podstawą zmiany druków jest aktualizacja podstawy prawnej.

Oświadczenie lustracyjne

    

LUSTRACJA

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.) osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji publicznych, urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji zobowiązana jest przedłożyć odpowiedniemu organowi oświadczenie, dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi  organami  w okresie  od  dnia  22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca  1990 r.,  zwanego  dalej „oświadczeniem lustracyjnym”

 

Na podstawie art. 4 pkt 18 w/w ustawy, obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczy osoby: rektora, członka rady uczelni, członka senatu, członka kolegium elektorów. Ponadto osoba pełniąca funkcję kierowniczą albo głównego księgowego w uczelni publicznej (art. 4 pkt 44 lit. b) ustawy) oraz audytor wewnętrzny (art. 4 pkt 51 ustawy).

 

 • Osoby pełniące funkcje kierownicze w Uczelni, zgodnie z § 41 Statutu Akademii Kaliskiej to:
  • Prorektorzy,
  • Dziekani,
  • Prodziekani,
  • Dyrektorzy Instytutów,
  • Wicedyrektorzy Instytutów,
  • Kanclerz,
  • Główny Księgowy,
  • Dyrektor Administracji,
  • Dyrektor Biblioteki.

Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego w stosunku do w/w osób jest Rektor. (art. 8 pkt 17 lit. A i pkt. 41 ustawy). Oświadczenie lub informację o złożeniu oświadczenia składa się bez wezwania Rektora, w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji, lub stanowiska, przesyłając wypełniony druk wg wzoru poniżej.

Rektor, któremu składane są oświadczenia lub informacje lustracyjne, przekazuje je niezwłocznie ( art. 7 ust. 5 ustawy) do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej celem rozpoznania w trybie określonym w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (j.t. Dz. U. 2017 r. poz. 2186)

 

Organem właściwym do odebrania oświadczenia lustracyjnego od osoby kandydującej na funkcję rektora uczelni publicznej jest kolegium elektorów (art.8 pkt 17 lit. c ustawy). Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.  

 

Uwaga!

W przypadku, gdy kandydat składał już oświadczenie lustracyjne, składa informację o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia (art. 7 ust. 3 i 3a ustawy). Należy podkreślić, że za każdym razem w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej osoba kandydująca powinna złożyć stosowny dokument, nawet w przypadku ponownego kandydowania na tę samą funkcję.

 

Wypełnione i podpisane oświadczenie lustracyjne/informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, należy składać w zaklejonej kopercie do Rektoratu Akademii Kaliskiej oznaczonej własnoręcznie:

 • imieniem i nazwiskiem,
 • dopiskiem „oświadczenie lustracyjne” lub "informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego",
 • data złożenia oświadczenia/informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

 

 

Załączniki:

 1. Przykład wypełnienia „Oświadczenia lustracyjnego”;
 2. Przykład wypełnienia „Informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”;
 3. Oświadczenie lustracyjne – druk do pobrania;
 4. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego – druk do pobrania;
 5. Zarządzenie Nr 0300.106.V.2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych o pracy lub służbie w organach państwa lub współpracy z nimi w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
 6. Zarządzenie Nr 0300.156.VI.2020 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0300.106.V.2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych o pracy lub służbie w organach państwa lub współpracy z nimi w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Mateusz Korczyński
Publikacja dnia: 10.08.2021
Podpisał: Mateusz Korczyński
Dokument z dnia: 10.08.2021
Dokument oglądany razy: 4001
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu