BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 31.01.2023, zmieniona z powodu:
Termin posiedzenia Komisji - marzec 2023

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

AKTUALNE OGŁOSZENIA

 

 

Komisja Socjalna informuje, iż sporządzono aneks do zawartej umowy pomiędzy firmą Benefit Systems S.A. a Akademią Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, którego zapisy umożliwiają zamawianie kart MultiSport Plus.

W przypadku wykupienia karty MultiSport Plus dofinansowanie z Funduszu będzie na poziomie karty MultiSport Light.

Szczegółowych informacji udziela Dział Kadr – tel. 62-76-79-515.

Osoby posiadające kartę MultiSport Light mogą wnioskować o kartę MultiSport Plus. W tym celu należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z dotychczasowej karty oraz złożyć wniosek   o zamówienie karty MultiSport Plus w terminie do 15-tego dnia miesiąca poprzedzającego w Dziale Kadr. Powrót do karty MultiSport Light  jest możliwy poprzez ponowną aktywację.

Druki do pobrania:


Komisja Socjalna informuje, iż została zawarta Umowa pomiędzy firmą Benefit Systems S.A. a Akademią Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, której celem jest zakup kart uprawniających pracowników oraz emerytów do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w różnych obiektach na terenie całej Polski. 

Dział Kadr udziela szczegółowych informacji na temat dostępnych kart w ramach zawartej umowy, natomiast wykaz partnerów MultiSport i świadczonych przez nich usług dla poszczególnych typów kart znajduje się na stronie internetowej:   www.kartamultisport.pl.

Dofinasowaniem z Funduszu Socjalnego objęta jest karta dla pracownika i emeryta – MultiSport Light 8, a odpłatność uzależniona jest od grupy przychodów, w której znajduje się pracownik.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie oświadczenia o przychodach za poprzedni rok.

ZASADY KORZYSTANIA Z PROGARMU MULTISPORT:

 1. Karty MultiSport są kartami imiennymi (ważne z dokumentem tożsamości) i nie mogą być udostępniane innym osobom.
 2. Jeden pracownik może zgłosić do programu: 1 osobę towarzyszącą (powyżej 15 roku życia), dowolną liczbę młodzieży (od 16 lat do 26 lat), dowolną liczbę dzieci (poniżej 15-go roku życia).
 3. Karty dla osób towarzyszących/ młodzieży/ dzieci nie są dofinansowane z ZFŚS.
 4. Każde zgłoszenie oraz rezygnację z uczestnictwa w programie należy zgłosić najpóźniej do 15- tego dnia miesiąca poprzedzającego w Dziale Kadr.
 5. Comiesięczna opłata za kartę pracownika po uwzględnieniu dofinansowania z ZFŚS oraz pełna opłata za kartę dla osoby towarzyszącej lub/i młodzieży lub/i dzieci będzie potrącana z wynagrodzenia pracownika.
 6. Emeryt zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kartę na wskazane przez Uczelnię konto bankowe. 
 7. Brak uregulowania należności z winy pracownika (np. obciążenie komornicze uniemożliwiające potrącenie należności) oraz brak wpłaty na rachunek bankowy Uczelni, skutkować będzie wyłączeniem z programu.
 8. Rezygnacja z uczestnictwa w programie przez pracownika lub emeryta oznacza równoczesne zakończenie udziału zgłoszonych przez niego osób.
 9. Zasada zgłoszenia rezygnacji obowiązuje również osoby, których umowa o pracę zostaje rozwiązana, bez względu na tryb zwolnienia.
 10. W przypadku zagubienia karty zostanie wydany duplikat. Koszt wydania każdego duplikatu karty wynosi 30 zł (trzydzieści złotych) netto. Do wymienionej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowa opłata za wydanie duplikatu karty nie będzie pobierana jedynie w przypadku: potwierdzonej zaświadczeniem Policji kradzieży karty oraz zmiany nazwiska użytkownika.

Wniosek pracownika lub emeryta o zgłoszeniu do programu MultiSport oraz formularz oświadczenia zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych należy złożyć w Dziale Kadr.

Druki do pobrania:


Komisja Socjalna działająca w Akademii Kaliskiej

 1. Skład Komisji Socjalnej na kadencję 2020-2024
 2. Regulamin ZFŚS z dnia 15.03.2022 r.
 3. Zmiana w składzie Komisji Socjalnej od dnia 01.10.2022 r.
 4. Zmiana do Regulaminu ZFŚS obowiązująca od 01.07.2022 r.

 

Załączniki do Regulaminu ZFŚS do pobrania

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Angelika Wieczorek
Publikacja dnia: 31.01.2023
Podpisał: Angelika Wieczorek
Dokument z dnia: 31.01.2023
Dokument oglądany razy: 20641
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu