BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 21.06.2022, zmieniona z powodu:
Aktualizacja

Komisja Socjalna

AKTUALNE OGŁOSZENIA

 

Na posiedzeniu Komisji Socjalnej w dniu 21.06.2022 r. dokonano wyboru oferty dotyczącej wycieczki pracowniczej.

W tym roku zaplanowano 3 – dniowy wyjazd do Trójmiasta w terminie: 27.08.2022 r. – 29.08.2022 r.

Koszt wycieczki 1.320,00 zł/osobę.

Dofinansowanie z ZFŚS dla osób uprawnionych (pracownicy, emeryci/renciści, członkowie rodzin pracowników) wynosi:

I grupa przychodów     (80%)  –   1.056 zł

II grupa przychodów    (70%)  –      924 zł

III grupa przychodów   (60%)  –      792 zł

IV grupa przychodów   (50%)  –      660 zł

V grupa przychodów    (40%)  –      528 zł

Liczba miejsc ograniczona – 36 osób. Pracownik może zgłosić do udziału w wycieczce tylko 1 osobę z rodziny pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym zgodnie ze złożonym oświadczeniem o przychodach za rok 2021. 

Chęć uczestnictwa w wycieczce należy zgłosić e-mailowo na adres: dzial.kadr@akademia.kalisz.pl do dnia 24.06.2022 r. (piątek).

PROGRAM WYCIECZKI
 


Wysokość świadczenia wczasy pod gruszą w roku 2022


 

Komisja Socjalna informuje, iż została zawarta Umowa pomiędzy firmą Benefit Systems S.A. a Akademią Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, której celem jest zakup kart uprawniających pracowników oraz emerytów do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w różnych obiektach na terenie całej Polski. 

Dział Kadr udziela szczegółowych informacji na temat dostępnych kart w ramach zawartej umowy, natomiast wykaz partnerów MultiSport i świadczonych przez nich usług dla poszczególnych typów kart znajduje się na stronie internetowej:   www.kartamultisport.pl.

Dofinasowaniem z Funduszu Socjalnego objęta jest karta dla pracownika i emeryta – MultiSport Light 8, a odpłatność uzależniona jest od grupy przychodów, w której znajduje się pracownik.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie oświadczenia o przychodach za poprzedni rok.

ZASADY KORZYSTANIA Z PROGARMU MULTISPORT:

  1. Karty MultiSport są kartami imiennymi (ważne z dokumentem tożsamości) i nie mogą być udostępniane innym osobom.
  2. Jeden pracownik może zgłosić do programu: 1 osobę towarzyszącą (powyżej 15 roku życia), dowolną liczbę młodzieży (od 16 lat do 26 lat), dowolną liczbę dzieci (poniżej 15-go roku życia).
  3. Karty dla osób towarzyszących/ młodzieży/ dzieci nie są dofinansowane z ZFŚS.
  4. Każde zgłoszenie oraz rezygnację z uczestnictwa w programie należy zgłosić najpóźniej do 15- tego dnia miesiąca poprzedzającego w Dziale Kadr.
  5. Comiesięczna opłata za kartę pracownika po uwzględnieniu dofinansowania z ZFŚS oraz pełna opłata za kartę dla osoby towarzyszącej lub/i młodzieży lub/i dzieci będzie potrącana z wynagrodzenia pracownika.
  6. Emeryt zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kartę na wskazane przez Uczelnię konto bankowe. 
  7. Brak uregulowania należności z winy pracownika (np. obciążenie komornicze uniemożliwiające potrącenie należności) oraz brak wpłaty na rachunek bankowy Uczelni, skutkować będzie wyłączeniem z programu.
  8. Rezygnacja z uczestnictwa w programie przez pracownika lub emeryta oznacza równoczesne zakończenie udziału zgłoszonych przez niego osób.
  9. Zasada zgłoszenia rezygnacji obowiązuje również osoby, których umowa o pracę zostaje rozwiązana, bez względu na tryb zwolnienia.
  10. W przypadku zagubienia karty zostanie wydany duplikat. Koszt wydania każdego duplikatu karty wynosi 30 zł (trzydzieści złotych) netto. Do wymienionej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowa opłata za wydanie duplikatu karty nie będzie pobierana jedynie w przypadku: potwierdzonej zaświadczeniem Policji kradzieży karty oraz zmiany nazwiska użytkownika.

Wniosek pracownika lub emeryta o zgłoszeniu do programu MultiSport oraz formularz oświadczenia zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych należy złożyć w Dziale Kadr.

Druki do pobrania:


Komisja Socjalna działająca w Akademii Kaliskiej

1) Skład Komisji Socjalnej na kadencję 2020-2024

2) Regulamin ZFŚS z dnia 15.03.2022 r.

 

Załączniki do Regulaminu ZFŚS do pobrania

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Angelika Wieczorek
Publikacja dnia: 21.06.2022
Podpisał: Angelika Wieczorek
Dokument z dnia: 21.06.2022
Dokument oglądany razy: 18795
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu