BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 10.01.2020, zmieniona z powodu:
Aktualizacja tre??ci

Akty prawne

 

STATUT Pa??stwowej Wy??szej Szko??y Zawodowej im. Prezydenta Stanis??awa Wojciechowskiego w Kaliszu

Uchwa??a Nr 0012.336.V.2019 Senatu PWSZ w Kaliszu z dnia 19.12.2019r.

Uchwa??a Nr 0012.300.V.2019 Senatu PWSZ w Kaliszu z dnia 26.09.2019r.

Regulamin Pracy Pa??stwowej Wy??szej Szko??y Zawodowej im. Prezydenta Stanis??awa Wojciechowskiego w Kaliszu

Uchwa??y:

 

Uchwa??a Nr 0012.229.V.2018 - Obwieszczenie w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów 2019/2020

Uchwa??a Nr 0012.230.V.2018 - Ustalenie szczegó??owych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad 2019 do 2022

Uchwa??a Nr 0012.266.V.2019 - Uchwalenie regulaminu studiów

Uchwa??a Nr 0012.268.V.2019 - Ustalenie warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Uchwa??a Nr 0012.269.V.2019 - Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad od roku 2023/2024

Zarz?dzenie Nr 0300.44.V.2019 - Wysoko??? op??at za us??ugi edukacyjne i wydawane dokumenty w roku akademickim 2019/2020

Zarz?dzenie Nr 0300.58.V.2019 - Regulamin ??wiadcze?? dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PWSZ w Kaliszu

Zarz?dzenie Nr 0300.60.V.2019 - W sprawie trybu sk??adania wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy??szego za znacz?ce osi?gni?cia na rok akademicki 2019/2020

Pismo Okólne Nr 1.2019 - W sprawie sk??adania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Marsza??ka Województwa Wielkopolskiego

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Mateusz Korczyński
Publikacja dnia: 10.01.2020
Podpisał: Izabela Krzywda
Dokument z dnia: 10.01.2020
Dokument oglądany razy: 1981
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu