BIP.gov.pl
Ta strona została usunięta dnia: 22.08.2018, z powodu:
??le umieszczone

II edycja praktyk EFS - rekrutacja instytucji

Pa??stwowa Wy??sza Szko??a Zawodowa im. Prezydenta Stanis??awa Wojciechowskiego w Kaliszu og??asza rekrutacj? instytucji zainteresowanych podj?ciem wspó??pracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów, realizowanych w ramach II edycji projektu „Program praktyk zawodowych w Pa??stwowych Wy??szych Szko??ach Zawodowych”, finansowanego ze ??rodków Europejskiego Funduszu Spo??ecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W rekrutacji mog? wzi?? udzia?? instytucje spe??niaj?ce wymagania okre??lone w Regulaminie praktyk zawodowych w Pa??stwowej Wy??szej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanis??awa Wojciechowskiego w Kaliszu realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w pa??stwowych wy??szych szko??ach zawodowych” – II edycja (za???cznik nr 1).

W ramach projektu przewidziana jest realizacja rozszerzonych, 6-miesi?cznych praktyk zawodowych dla studentów II, III i IV roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia, kierunków: Bezpiecze??stwo wewn?trzne, Budownictwo, Elektrotechnika, Fizjoterapia, Informatyka, In??ynieria ??rodowiska, Kosmetologia, Mechanika i budowa maszyn, Wychowanie fizyczne, Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym, Zarz?dzanie oraz Zarz?dzenie i dowodzenie, zgodnie z poni??sz? tabel? zapotrzebowania. Praktyki realizowane b?d? do sierpnia 2019 r.

Podj?cie wspó??pracy b?dzie uregulowane oddzielnym porozumieniem/umow?, dokumentuj?c? obowi?zki ka??dej ze stron oraz gotowo??ci? do realizacji praktyk w zakresie oraz terminie wynikaj?cym z potrzeb uczelni, powsta??ych w zwi?zku z realizacj? przedmiotowego projektu.

Podmioty zainteresowane podj?ciem wspó??pracy powinny do dnia 5 wrze??nia 2018 r. (godz. 12.00) z??o??y? stosowny wniosek (za???cznik nr 2) w zamkni?tej kopercie z dopiskiem „Praktyki studenckie II nabór – rekrutacja instytucji” w Kancelarii PWSZ w Kaliszu (ul. Nowy ?wiat 4, 62-800 Kalisz) lub wys??a? jego podpisany skan na adres praktyki@pwsz.kalisz.pl. Wniosek, który nie wp??ynie w wyznaczonym terminie, nie b?dzie podlega?? rozpatrzeniu.

  1. Regulamin praktyk II edycji EFS
  2. Wniosek podmiotu zainteresowanego podj?ciem wspó??pracy w ramach II edycji projektu

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Tobiasz Dąbrowski
Publikacja dnia: 22.08.2018
Podpisał: Tobiasz Dąbrowski
Dokument z dnia: 22.08.2018
Dokument oglądany razy: 1172
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu