BIP.gov.pl

Informacje Prawne RODO

Klauzula  Informacyjna

W zwi?zku z rozpocz?ciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep??ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, i?? na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. b?d? Pani/Panu przys??ugiwa??y okre??lone poni??ej prawa zwi?zane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Pa??stwow? Wy??sz? Szko??? Zawodow? w  Kaliszu.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pa??stwowa Wy??sza Szko??a Zawodowa im. Prezydenta Stanis??awa Wojciechowskiego w Kaliszu z siedzib? przy ul. Nowy ?wiat 4, 62-800 Kalisz
 2. W Pa??stwowej Wy??szej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanis??awa Wojciechowskiego w Kaliszu
  wyznaczony zosta?? Inspektor Ochrony Danych, z którym mo??na skontaktowa? si?
  pod numerem telefonu: 62 76 79 518 lub adresem e-mail: iod@pwsz.kalisz.pl
 3. Pa??stwowa Wy??sza Szko??a Zawodowa w Kaliszu mo??e przetwarza? Pani/Pana dane osobowe
  za zgoda osoby której dane dotycz?
      (podstaw prawna przetwarzania RODO  art. 6 ust. 1 lit. a)
       w celu obs??ugi nast?puj?cych procesów:-rekrutacji studentów
  -rekrutacji pracowników
  -odbywania  sta??u zawodowego, praktyk studenckich
  -prowadzenia kursów, konferencji naukowo-dydaktycznych
  -realizacji uprawnie?? pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów i ich rodzin do korzystania
   ze ??wiadcze?? socjalnych finansowanych z ZF?S
  – realizacji obowi?zku okre??lonego w przepisach prawa  odno??nie monitorowania karier zawodowych absolwentów
 4. Pa??stwowa Wy??sza Szko??a Zawodowa w Kaliszu mo??e przetwarza? Pani/Pana dane osobowe
  do wykonania umowy, której strona jest osoba której dane dotycz?
     (podstaw prawna przetwarzania RODO  art. 6 ust. 1 lit. b)
       w celu obs??ugi nast?puj?cych procesów:
  -rekrutacji pracowników
  -realizacji umów z odbiorcami, dostawcami us??ug i produktów5. Pa??stwowa Wy??sza Szko??a Zawodowa w Kaliszu mo??e przetwarza? Pani/Pana dane osobowe
     wype??niaj?c obowi?zek prawny
      (podstaw prawna przetwarzania RODO  art. 6 ust. 1 lit. c)
       w celu obs??ugi nast?puj?cych procesów::

– realizacji obowi?zku okre??lonego w przepisach prawa  odno??nie
  Centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych oraz ogólnopolskiego wykazu studentów
– realizacji obowi?zku okre??lonego w przepisach prawa  odno??nie zamówie?? publicznych

 1. Pa??stwowa Wy??sza Szko??a Zawodowa w Kaliszu mo??e przetwarza? Pani/Pana dane osobowe
  wykonuj?c zadania realizowanego w interesie publicznym
      (podstaw prawna przetwarzania RODO  art. 6 ust. 1 lit. e)
       w celu obs??ugi nast?puj?cych procesów::

-kszta??cenia na studiach
-zatrudnienia pracowników
-korzystania z biblioteki
-korzystania z  domu studenta
-realizacji uprawnie?? studentów do korzystania ze stypendiów
-przetwarzania korespondencji przychodz?cej i wychodz?cej
-prowadzenia dzia??a?? informacyjnych i promocyjnych dotycz?cych zada?? uczelni.

 1. Pa??stwowa Wy??sza Szko??a Zawodowa w Kaliszu mo??e przetwarza? Pani/Pana dane osobowe
  do celów wynikaj?cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez uczelni?
  (podstaw prawna przetwarzania RODO  art. 6 ust. 1 lit. f)
       w celu obs??ugi nast?puj?cych procesów::

– realizacji zapewnienia bezpiecze??stwa mienia uczelni oraz  bezpiecze??stwa pracowników,
   studentów i  interesariuszy przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego  na terenie uczelni,

8. W zwi?zku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3,4,5,6,7 Pani/Pana dane osobowe mog? by? udost?pniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog? by? tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym pa??stwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe b?d? przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezb?dny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3,4,5,6,7 lecz nie krócej ni?? okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 2. W zwi?zku z przetwarzaniem przez PWSZ w Kaliszu, Pani/Pana danych osobowych, przys??uguje Pani/Panu
  prawo do:

– dost?pu do tre??ci danych,
– sprostowania danych
-usuni?ci danych lub  ograniczenia przetwarzania
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
-przenoszenia danych

 1. W przypadku uznania, i?? przetwarzanie przez PWSZ w Kaliszu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych , przys??uguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych mo??e odbywa? si? w sposób zautomatyzowany, co mo??e wi?za? si? ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez PWSZ w Kaliszu na mocy obowi?zuj?cych przepisów prawa.
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Tobiasz Dąbrowski
Publikacja dnia: 05.06.2018
Podpisał: Tobiasz Dąbrowski
Dokument z dnia: 05.06.2018
Dokument oglądany razy: 2181
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu