BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 29.03.2019, zmieniona z powodu:
Wyniki rekrutacji

II edycja praktyk EFS - rekrutacja uzupełniająca opiekunów WM

Pa??stwowa Wy??sza Szko??a Zawodowa im. Prezydenta Stanis??awa Wojciechowskiego w Kaliszu og??asza rekrutacj? uzupe??niaj?c? uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych zainteresowanych podj?ciem wspó??pracy przy organizacji praktyk zawodowych dla studentów WYDZIA?U MEDYCZNEGO, realizowanych w ramach II edycji projektu „Program praktyk zawodowych w Pa??stwowych Wy??szych Szko??ach Zawodowych”, finansowanego ze ??rodków Europejskiego Funduszu Spo??ecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W rekrutacji mog? wzi?? udzia?? pracownicy dydaktyczni uczelni spe??niaj?cy wymagania okre??lone wRegulaminie praktyk zawodowych w Pa??stwowej Wy??szej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanis??awa Wojciechowskiego w Kaliszu realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w pa??stwowych wy??szych szko??ach zawodowych” (za???cznik nr 1).

W ramach projektu przewidziana jest realizacja rozszerzonych, 6-miesi?cznych praktyk zawodowych dla studentów II, III i IV roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia, kierunków: Bezpiecze??stwo wewn?trzne, Budownictwo, Elektrotechnika, Fizjoterapia, Informatyka, In??ynieria ??rodowiska, Kosmetologia, Mechanika i budowa maszyn, Wychowanie fizyczne, Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym, Zarz?dzanie oraz Zarz?dzenie i dowodzenie.

Podj?cie wspó??pracy b?dzie uregulowane pisemnie, dokumentuj?c obowi?zki ka??dej ze stron oraz gotowo??ci? do realizacji praktyk w zakresie oraz terminie wynikaj?cym z potrzeb uczelni, powsta??ych w zwi?zku z realizacj? przedmiotowego projektu.

Osoby zainteresowane podj?ciem wspó??pracy powinny od dnia 29 marca 2019 r. do dnia 8 kwietnia 2019 r. (godz. 12.00) z??o??y? stosowny wniosek (za???cznik nr 2) w zamkni?tej kopercie z dopiskiem „Praktyki studenckie II edycja – rekrutacja opiekunów, kierunek:…(nazwa kierunku) …” Sekretariacie Wydzia??u Medycznego PWSZ w Kaliszu – Collegium Medicum, p. 102 (ul. Kaszubska 13, 62-800 Kalisz) lub wys??a? jego podpisany skan na adres praktyki@pwsz.kalisz.pl. Wniosek, który nie wp??ynie w wyznaczonym terminie, nie b?dzie podlega?? rozpatrzeniu.

  1. Regulamin Praktyk
  2. Formularz dla opiekunów
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Tobiasz Dąbrowski
Publikacja dnia: 29.03.2019
Podpisał: Tobiasz Dąbrowski
Dokument z dnia: 29.03.2019
Dokument oglądany razy: 949
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu