BIP.gov.pl

VII rekrutacja uzup.instytucji zainteresowanych podjęciem współpr.w zakresie org.praktyk EF

 

 

Pa??stwowa Wy??sza Szko??a Zawodowa im. Prezydenta Stanis??awa Wojciechowskiego w Kaliszu og??asza VII rekrutacj? uzupe??niaj?c? instytucji zainteresowanych podj?ciem wspó??pracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Pa??stwowych Wy??szych Szko??ach Zawodowych”, finansowanego ze ??rodków Europejskiego Funduszu Spo??ecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W rekrutacji mog? wzi?? udzia?? instytucje spe??niaj?ce wymagania okre??lone w Regulaminie praktyk zawodowych w Pa??stwowej Wy??szej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanis??awa Wojciechowskiego w Kaliszu realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w pa??stwowych wy??szych szko??ach zawodowych” (za???cznik nr 1).

W ramach projektu przewidziana jest realizacja rozszerzonych, 6-miesi?cznych praktyk zawodowych dla studentów II, III i IV roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia, kierunków: Bezpiecze??stwo wewn?trzne, Budownictwo, Elektrotechnika, Fizjoterapia, Informatyka, In??ynieria ??rodowiska, Mechanika i budowa maszyn, Obronno??? pa??stwa, Wychowanie fizyczne, Zarz?dzanie, Kosmetologia, Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym, Zarz?dzenie i dowodzenie, zgodnie z poni??sz? tabel? zapotrzebowania. Praktyki realizowane b?d? do wrze??nia 2018 r.

Podj?cie wspó??pracy b?dzie uregulowane oddzielnym porozumieniem/umow?, dokumentuj?c? obowi?zki ka??dej ze stron oraz gotowo??ci? do realizacji praktyk w zakresie oraz terminie wynikaj?cym z potrzeb uczelni, powsta??ych w zwi?zku z realizacj? przedmiotowego projektu.

Podmioty zainteresowane podj?ciem wspó??pracy powinny do dnia 6 lipca 2018 r. (godz. 12.00) z??o??y? stosowny wniosek (za???cznik nr 2) w zamkni?tej kopercie z dopiskiem „Praktyki studenckie – rekrutacja instytucji” w Kancelarii PWSZ w Kaliszu (ul. Nowy ?wiat 4, 62-800 Kalisz) lub wys??a? jego podpisany skan na adres praktyki@pwsz.kalisz.pl. Wniosek, który nie wp??ynie w wyznaczonym terminie, nie b?dzie podlega?? rozpatrzeniu.

Regulamin Praktyk

Formularz


LISTA INSTYTUCJI (ZAK?ADÓW PRACY) ZAKWALIFIKOWANYCH  DO PROWADZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH  DLA STUDENTÓW WYDZIA?U NAUK SPO?ECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH PA??STWOWEJ WY??SZEJ SZKO?Y ZAWODOWEJ  IM. PREZYDENTA STANIS?AWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU W RAMACH PROJEKTU

LISTA INSTYTUCJI (ZAK?ADÓW PRACY) ZAKWALIFIKOWANYCH  DO PROWADZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH  DLA STUDENTÓW WYDZIA?U REHABILITACJI I SPORTU PA??STWOWEJ WY??SZEJ SZKO?Y ZAWODOWEJ  IM. PREZYDENTA STANIS?AWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU W RAMACH PROJEKTU??

 

 

 

 

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Tobiasz Dąbrowski
Publikacja dnia: 10.07.2018
Podpisał: Tobiasz Dąbrowski
Dokument z dnia: 10.07.2018
Dokument oglądany razy: 2000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu