BIP.gov.pl

VI rekrutacja uzup.instytucji zainteresowanych podjęciem współpr.w zakresie org.praktyk EFS

/biuletyn/pliki/files/2018/Formularz%20dla%20podmiotow%20-%20III%20uzup.docF

Pa??stwowa Wy??sza Szko??a Zawodowa im. Prezydenta Stanis??awa Wojciechowskiego w Kaliszu og??asza VI rekrutacj? uzupe??niaj?c? instytucji zainteresowanych podj?ciem wspó??pracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Pa??stwowych Wy??szych Szko??ach Zawodowych”, finansowanego ze ??rodków Europejskiego Funduszu Spo??ecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W rekrutacji mog? wzi?? udzia?? instytucje spe??niaj?ce wymagania okre??lone w Regulaminie praktyk zawodowych w Pa??stwowej Wy??szej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanis??awa Wojciechowskiego w Kaliszu realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w pa??stwowych wy??szych szko??ach zawodowych” (za???cznik nr 1).

W ramach projektu przewidziana jest realizacja rozszerzonych, 6-miesi?cznych praktyk zawodowych dla studentów II, III i IV roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia, kierunków: Bezpiecze??stwo wewn?trzne, Budownictwo, Elektrotechnika, Fizjoterapia, Informatyka, In??ynieria ??rodowiska, Mechanika i budowa maszyn, Obronno??? pa??stwa, Wychowanie fizyczne, Zarz?dzanie, Kosmetologia, Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym, Zarz?dzenie i dowodzenie, zgodnie z poni??sz? tabel? zapotrzebowania. Praktyki realizowane b?d? do wrze??nia 2018 r.

Tab. 1. Liczba praktykantów obj?tych projektem w podziale na kierunki studiów

LP

Kierunek studiów

Zak??adana liczba

praktykantów

1.

Bezpiecze??stwo wewn?trzne

29

2.

Budownictwo

25

3.

Elektrotechnika

15

4.

Fizjoterapia

5

5.

Informatyka

25

6.

In??ynieria ??rodowiska

25

7.

Mechanika i budowa maszyn

18

8.

Obronno??? pa??stwa

4

9.

Wychowanie fizyczne

3

10.

Zarz?dzanie

76

11.

Kosmetologia

24

12.

Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym

6

13.

Zarz?dzenie i dowodzenie

27

 

 

Podj?cie wspó??pracy b?dzie uregulowane oddzielnym porozumieniem/umow?, dokumentuj?c? obowi?zki ka??dej ze stron oraz gotowo??ci? do realizacji praktyk w zakresie oraz terminie wynikaj?cym z potrzeb uczelni, powsta??ych w zwi?zku z realizacj? przedmiotowego projektu.

Podmioty zainteresowane podj?ciem wspó??pracy powinny do dnia 9 maja 2018 r. (godz. 12.00) z??o??y? stosowny wniosek (za???cznik nr 2) w zamkni?tej kopercie z dopiskiem „Praktyki studenckie – rekrutacja instytucji” w Kancelarii PWSZ w Kaliszu (ul. Nowy ?wiat 4, 62-800 Kalisz) lub wys??a? jego podpisany skan na adres praktyki@pwsz.kalisz.pl. Wniosek, który nie wp??ynie w wyznaczonym terminie, nie b?dzie podlega?? rozpatrzeniu.

Pliki do pobrania :

Regulamin

Formularz

Wyniki rekrutacji instytucji w ramach projektu "Program praktyk zawodowych w Pa??stwowych Wy??szych Szko??ach Zawodowych"

Lista instytucji Wydzia?? Nauk Spo??ecznych i Humanistycznych VI nabór

Lista instytucji Wydzia?? Politechniczny VI nabór

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Tobiasz Dąbrowski
Publikacja dnia: 27.06.2018
Podpisał: Tobiasz Dąbrowski
Dokument z dnia: 27.06.2018
Dokument oglądany razy: 2306
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu