BIP.gov.pl

IV rekrutacja uzup.instytucji zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie organizacji

Og??oszenie o wyborze instytucji zakwalifikowanych do prowadzenia praktyk zawodowych:

  1. Wydzia?? Medyczny
  2. Wydzia?? Nauk Spo??ecznych i Humanistycznych
  3. Wydzia?? Politechniczny

Pa??stwowa Wy??sza Szko??a Zawodowa im. Prezydenta Stanis??awa Wojciechowskiego w Kaliszu og??asza IV rekrutacj? uzupe??niaj?c? instytucji zainteresowanych podj?ciem wspó??pracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Pa??stwowych Wy??szych Szko??ach Zawodowych”, finansowanego ze ??rodków Europejskiego Funduszu Spo??ecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W rekrutacji mog? wzi?? udzia?? instytucje spe??niaj?ce wymagania okre??lone w Regulaminie praktyk zawodowych w Pa??stwowej Wy??szej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanis??awa Wojciechowskiego w Kaliszu realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w pa??stwowych wy??szych szko??ach zawodowych” (za???cznik nr 1).

W ramach projektu przewidziana jest realizacja rozszerzonych, 6-miesi?cznych praktyk zawodowych dla studentów II, III i IV roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia, kierunków: Bezpiecze??stwo wewn?trzne, Budownictwo, Elektrotechnika, Fizjoterapia, Informatyka, In??ynieria ??rodowiska, Mechanika i budowa maszyn, Obronno??? pa??stwa, Wychowanie fizyczne, Zarz?dzanie, Kosmetologia, Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym, Zarz?dzenie i dowodzenie, zgodnie z poni??sz? tabel? zapotrzebowania. Praktyki realizowane b?d? do wrze??nia 2018 r.

Tab. 1. Liczba praktykantów obj?tych projektem w podziale na kierunki studiów

LP

Kierunek studiów

Zak??adana liczba

praktykantów

1.

Bezpiecze??stwo wewn?trzne

29

2.

Budownictwo

24

3.

Elektrotechnika

13

4.

Fizjoterapia

16

5.

Informatyka

24

6.

In??ynieria ??rodowiska

20

7.

Mechanika i budowa maszyn

23

8.

Obronno??? pa??stwa

4

9.

Wychowanie fizyczne

3

10.

Zarz?dzanie

74

11.

Kosmetologia

20

12.

Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym

5

13.

Zarz?dzenie i dowodzenie

27

 

 

Podj?cie wspó??pracy b?dzie uregulowane oddzielnym porozumieniem/umow?, dokumentuj?c? obowi?zki ka??dej ze stron oraz gotowo??ci? do realizacji praktyk w zakresie oraz terminie wynikaj?cym z potrzeb uczelni, powsta??ych w zwi?zku z realizacj? przedmiotowego projektu.

Podmioty zainteresowane podj?ciem wspó??pracy powinny do dnia 5 grudnia 2017 r. (godz. 12.00) z??o??y? stosowny wniosek (za???cznik nr 2) w zamkni?tej kopercie z dopiskiem „Praktyki studenckie – rekrutacja instytucji” w Kancelarii PWSZ w Kaliszu (ul. Nowy ?wiat 4, 62-800 Kalisz) lub wys??a? jego podpisany skan na adres praktyki@pwsz.kalisz.pl. Wniosek, który nie wp??ynie w wyznaczonym terminie, nie b?dzie podlega?? rozpatrzeniu.

 

Pliki do pobrania:

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Michał Kałuża
Publikacja dnia: 08.12.2017
Podpisał: Angelika Wieczorek
Dokument z dnia: 08.12.2017
Dokument oglądany razy: 3186
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu