BIP.gov.pl

WNSiH - rekrutacja uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych dla studentów ?? EFS

Og??oszenie wyniku wyboru opiekunów dla kierunku zarz?dzanie i dowodzenie:

Og??oszenie


 

Wydzia?? Nauk Spo??ecznych i Humanistycznych Pa??stwowej Wy??szej Szko??y Zawodowej im. Prezydenta Stanis??awa Wojciechowskiego w Kaliszu og??asza rekrutacj? uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych zainteresowanych podj?ciem wspó??pracy przy organizacji praktyk zawodowych dla studentów KIERUNKU ZARZ?DZANIE I DOWODZENIE, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Pa??stwowych Wy??szych Szko??ach Zawodowych”, finansowanego ze ??rodków Europejskiego Funduszu Spo??ecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W rekrutacji mog? wzi?? udzia?? pracownicy dydaktyczni uczelni spe??niaj?cy wymagania okre??lone w Regulaminie praktyk zawodowych w Pa??stwowej Wy??szej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanis??awa Wojciechowskiego w Kaliszu realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w pa??stwowych wy??szych szko??ach zawodowych” (za???cznik nr 1).

W ramach projektu przewidziana jest realizacja rozszerzonych, 6-miesi?cznych praktyk zawodowych dla studentów II, III i IV roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia, kierunków: Mechanika i budowa maszyn, Elektrotechnika, Budownictwo, In??ynieria ??rodowiska, Informatyka, Zarz?dzanie, Bezpiecze??stwo wewn?trzne, Obronno??? pa??stwa, Fizjoterapia i Wychowanie fizyczne, zgodnie z poni??sz? tabel? zapotrzebowania. Praktyki realizowane b?d? do wrze??nia 2018 r.

Tab. 1. Liczba praktykantów obj?tych projektem w podziale na kierunki studiów

LP

Kierunek studiów

Zak??adana liczba

praktykantów

1.

Bezpiecze??stwo wewn?trzne

29

2.

Budownictwo

28

3.

Elektrotechnika

13

4.

Fizjoterapia

16

5.

Informatyka

20

6.

In??ynieria ??rodowiska

20

7.

Mechanika i budowa maszyn

23

8.

Obronno??? pa??stwa

4

9.

Wychowanie fizyczne

8

10.

Zarz?dzanie

74

11.

Kosmetologia

20

12.

Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym

5

13.

Zarz?dzenie i dowodzenie

27

Podj?cie wspó??pracy b?dzie uregulowane pisemnie, dokumentuj?c obowi?zki ka??dej ze stron oraz gotowo??? do realizacji praktyk w zakresie oraz terminie wynikaj?cym z potrzeb uczelni, powsta??ych w zwi?zku z realizacj? przedmiotowego projektu.

Osoby zainteresowane podj?ciem wspó??pracy powinny do dnia 20 pa??dziernika 2017 r. (godz. 12.00) z??o??y? stosowny wniosek (za???cznik nr 2) w Sekretariacie Wydzia??u Nauk Spo??ecznych i Humanistycznych (Collegium Novum, pok. 212, ul. Nowy ?wiat 4a, 62-800 Kalisz). Wniosek, który nie wp??ynie w wyznaczonym terminie, nie b?dzie podlega?? rozpatrzeniu.

Formularz dla opiekunów

Regulamin praktyk

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Michał Kałuża
Publikacja dnia: 20.10.2017
Podpisał: Magdalena G??rczyńska
Dokument z dnia: 20.10.2017
Dokument oglądany razy: 3751
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu