BIP.gov.pl

instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP

Ustawa z dnia 6 wrze??nia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej (Dz.U. z dnia 8 pa??dziernika 2001 r.) nak??ada na administracje publiczn?, w tym na nasz?? Uczelni?, obowi?zek udost?pniania informacji za pomoc?? publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej.


Biuletyn niniejszy zosta?? utworzony zgodnie z wymogami okre??lonymi w rozporz??dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198. z pó??n. zm) i jest dost?pny ca??odobowo pod adresem internetowym    http://www.pwsz.kalisz.pl/biuletyn   i mo??na do niego zajrze? tak??e ze strony WWW naszej Uczelni, po naci??ni?ciu na przycisk.


Informacja publiczna dotycz?ca naszej Uczelni zosta??a podzielona na nast?puj?ce kategorie g??ówne:

* Strona g??ówna
* Instrukcja korzystania z BIP
* Aktualno??ci
* Przetargi
* Konkursy
* Rejestr stron usuni?tych
* Statystyki BIP
* Inne informacje
* Redakcja BIP
* Mapa strony.

Menu zamieszczone zosta??o w lewej kolumnie serwisu, podzielone temetycznie.

Modu?? wyszukiwania to narz?dzie pomocne w wyszukiwaniu przez Pa??stwa Informacji, po wpisaniu w oknie wyszukiwarki kluczowego s??owa i klikni?ciu klawisza "SZUKAJ".

Po wykonaniu tej operacji pojawi? si?wyniki przeszukania baz danych. Zostanie wskazane menu tematyczne, w którym znajduje si? dana informcja, oraz odno??nik umo??liwiajacy bezpo??rednie przej??cie do rozdzia??u danego menu.

Pobieranie plików - w Biuletynie znajduj? si? równie?? tre??ci do???czone w popstaci plików, mo??na do nich dotrze? poprzez linki. S?? to zazwyczaj dokumenty du??ej obj?to??ci oraz tre??ci o specyficznym przeznaczeniu (np. wnioski do pobrania, druki, dzienniki ustaw). Po kliknieiu na link prowadz?cy do ukrytego pliku otwiera si? okno pozwalaj?ce pobranie pliku lub otworzenie go tylko do odczytu.

Klikni?cie na logo BIP umo??liwia przej??cie na stron? g??ówn?? Biuletynu Informacji Publicznej administrowana przez MSWiA.

Strony Biuletynu wyposa??one s? ?w rejestr zmian, który automatycznie zapisuje informacje o zmianach w tre??ci poszczególnych artyku??ów. Lista zmian dost?pna jest  po klikni?ciu linku wersje archiwalne tej strony, znajduj??cego si? w dole strony.

 

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Michał Kałuża
Publikacja dnia: 08.02.2016
Podpisał: Michał Kałuża
Dokument z dnia: 08.02.2016
Dokument oglądany razy: 2518
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu