• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Akademia Kaliska

Nowy kierunek pojawi się w ofercie Akademii Kaliskiej w październiku. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wyraził zgodę na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku ,,zarządzanie kryzysowe”.

Kierunek studiów zarządzanie kryzysowe obejmuje problematykę bezpieczeństwa w zakresie systemu bezpieczeństwa narodowego, teorii sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki, a także wybranych zagadnień prawa i politologii oraz nauk o zarządzaniu.

Uczelnia opracowała własną koncepcję programową dostosowaną do lokalnych uwarunkowań. Program kształcenia wyraźnie różni się od innych konkurencyjnych ofert uczelni z regionu Wielkopolski. Szczególnie korzystnie wyróżnia się wobec przygotowanej możliwości wyboru przedmiotów w poszczególnych modułach i dużej ilości godzin zajęć konwersatoryjnych w stosunku do wykładów. Profil praktyczny studiów na kierunku zarządzanie kryzysowe oznacza, iż znaczny udział w procesie kształcenia stanowić będzie komponent zajęć o charakterze praktycznym, a jednocześnie specjalistycznym. Składają się na niego zarówno zajęcia realizowane w Uczelni, przede wszystkim realizowane przez kadrę akademicką o doświadczeniu praktycznym, lub praktyków wojskowych i cywilnych, jak i pracę Uczelnianą w warunkach bliższych środowisku pracy (6 miesięczna praktyka zawodowa, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty i seminaria z podmiotami gospodarczymi, administracji, instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa). Taka formuła dotyczy przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz do wyboru, umożliwi to weryfikowanie wiedzy i umiejętności absolwenta w danym środowisku zawodowym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie kryzysowe otrzymujący tytuł licencjata, będzie posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, instytucji publicznych, struktur obronności i bezpieczeństwa państwa) oraz sposobów efektywnego ich rozwiązywania ze znajomością istoty operacyjnego użycia sił do osiągania celów politycznych, społecznych lub gospodarczych. Wiedza z zakresu wybranych dyscyplin nauk społecznych, a w tym praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa, podziału władzy w państwie, oraz zadań i zasad funkcjonowania organów kierowania państwem, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, pomoże w zrozumieniu i usytuowaniu w strukturze władzy organów i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Poprzez umiejętność analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych średniego szczebla zarządzania lub zespołu w strukturach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Absolwent będzie przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach kryzysowych np. konfliktu społecznego, wojennego oraz w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i zagrożeń bezpieczeństwa oraz do prowadzenia badań naukowych w stopniu zezwalającym na podjęcie studiów trzeciego stopnia, będzie profesjonalnie przygotowany do wypełnienia luki kadrowej z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, która występuje na wszystkich szczeblach administracji publicznej oraz jako pracownicy cywilni służb mundurowych. Absolwent nabędzie również kwalifikacje pracy w zespole, niezbędne przygotowanie do podjęcia dalszych studiów oraz dalszego samodzielnego rozwoju umiejętności i kompetencji, zdobywania wiedzy oraz uczenia się w ciągu całego życia.

Pozyskany tytuł zawodowy licencjata pozwoli również na kontynuację kształcenia na studiach II stopnia wybranych kierunków i specjalności, czy uczestniczyć w wewnętrznych szkoleniach w ramach pracy na stanowiskach służby cywilnej.