• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
grafika osoba siedząca przy laptopie

Konferencję naukową, podsumowującą projekt naukowo badawczy ,,  “Wymiary bezpieczeństwa publicznego i ich wieloaspektowość” organizuje Centrum Badawczo – Wdrożeniowe Akademii Kaliskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 lutego 2022 roku.

Na podstawie zarządzenia JM Rektora Profesora Akademii Kaliskiej dra  n. med. Andrzeja Wojtyły – od roku 2019 funkcjonuje w Uczelni  – Centrum Badawczo-Wdrożeniowe. Podstawowym celem jego działania jest inicjowanie, organizowanie i   koordynowanie zróżnicowanych form aktywności badawczej, naukowo-technicznej oraz  innowacyjnej pracowników wszystkich wydziałów i  jednostek Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Zakres badań naukowych Centrum ma charakter interdyscyplinarny, uwzględniający paradygmaty właściwe dla poszczególnych dyscyplin naukowych uprawianych w Uczelni. Dodatkowo Centrum tworzy warunki do rozwoju nauki, innowacji i komercjalizacji wiedzy poprzez stworzenie infrastruktury umożliwiającej swobodny transfer pomiędzy światem nauki a interesariuszami zewnętrznymi.

W ramach Centrum działają zespoły badawcze realizujące określone projekty – zatwierdzane przez dyrektora – prof. Akademii Kaliskiej dra hab. Ireneusza T.  Dziubka. Rekrutacja do składu zespołu badawczego następuje z grona: pracowników Akademii Kaliskiej, realizujących projekty badawcze lub badawczo-dydaktyczne; osób zatrudnionych w ramach projektów grantowych i innych pokrewnych; nauczycieli akademickich zatrudnionych poza Akademią; doktorantów i studentów Akademii Kaliskiej, jak również pochodzących ze środowiska zewnętrznego; krajowych i zagranicznych badaczy oraz specjalistów w obszarze działania Centrum.

Na takich podstawach – liderem/kierownikiem zespołu badawczego, powołanym do realizacji projektu pn. “Wymiary bezpieczeństwa publicznego i ich wieloaspektowość”  –  została dr nauk o obronności Bogumiła Pawlaczyk.

Podstawowy cel urzeczywistnienia sformułowanego w ten sposób tematu powiązano z  intencjonalnymi staraniami obejmującymi zintegrowanie zróżnicowanych poglądów na temat bezpieczeństwa.

W tym miejscu należy zauważyć, że powszechnie dostępny dorobek naukowy związany z identyfikacją i wyjaśnieniem istoty bezpieczeństwa jest bezsprzecznie znaczący. Niestety – przekłada się to na wielość objawianych niezgodności, a nawet kontrastów. Dotyczą one sposobów postrzegania bezpieczeństwa jako podstawy bytu i funkcjonowania wszelkich przedmiotów poznania; interpretacyjnych potrzeb definiujących wybrane zjawiska badaczy; przyjętych perspektyw poznawczych; wybranego języka opisu bądź zastosowanych metod tego poznania. Wynikiem tej różnorodności jest sektorowa wieloaspektowość ujęć bezpieczeństwa, która nie sprzyja tworzeniu wspólnej płaszczyzny jego poznawania jako kategorii uniwersalnej.

W takim stanie rzeczy przyjęto, że główny problem badawczy projektu zostanie sformułowany w postaci pytania o treści: W jaki sposób sektorowe postrzeganie bezpieczeństwa zdeterminowane jest utylitarnymi celami każdej z istniejących stref i   na ile, takie upodmiotowienie wybranego kierunku badań rzeczywistości skutkuje ukierunkowaniem celów poznania, stosowaniem ukształtowanego aparatu poznawczego i języka opisu?

Na tej podstawie – lider projektu – dr Bogumiła Pawlaczyk powołała zespół badawczy, którego szeregi, poza zainteresowanymi badaczami, zasili doktoranci Akademii Kaliskiej. W sposób bezsprzeczny kolegium temu udzieliło wsparcia, szerokie gremium naukowców Akademii Kaliskiej, a w tym ze  szczególnym wyróżnieniem osoby prof. dra hab. inż. Jarosława Wołejszo i grupy z  Instytutu Nauk o   Bezpieczeństwie.

W ujęciu metodologicznym za fundamentalną podstawę prac  – założono wykorzystanie jednej z  interesujących metod heurystycznych  –  brainstorming (z  ang. “burza mózgów”). Jednocześnie przyjęto, że efektywność badawcza grupy projektowej poddana zostanie ocenie przez Zespół Naukowy złożony z wybitnych specjalistów, którzy zajmą odpowiednie stanowiska na specjalnie zorganizowanej konferencji podsumowującej.

Obszary zainteresowań:

 • bezpieczeństwo jako przedmiot poznania wielu dziedzin;
 • uniwersalne wartości bezpieczeństwa;
 • ujęcie bezpieczeństwa oraz wszelkie typologie;
 • uniwersalne wartości bezpieczeństwa;
 • bezpieczeństwo a potrzeby podmiotu w odniesieniu do pewności przetrwania i  rozwoju;
 • poznawcze walory poszczególnych sektorów bezpieczeństwa i ich specyficzne ukierunkowanie;
 • różnice w postrzeganiu bezpieczeństwa, jako podstawy bytu i funkcjonowania wszelkich przedmiotów poznania;
 • utylitarne cele poszczególnych sektorów bezpieczeństwa i ich specyficzne ukierunkowanie;
 • wielość definicji, ujęć, klasyfikacji, systematyk, typologii, typizacji i  kategoryzacji bezpieczeństwa;
 • sektorowa wieloaspektowość ujęć bezpieczeństwa i braki w tworzeniu wspólnej płaszczyzny jego poznawania, jako kategorii uniwersalnej;
 • różnorodność postrzegania tych przedmiotów z pozycji potrzeb definiującego/ badacza;
 • stanowiska wobec istnienia/braku powszechnie akceptowalnego języka opisu;
 • problemy w transponowaniu wiedzy o bezpieczeństwie do praktyki i kształcenia;
 • wyzwania środowiska bezpieczeństwa ujmowanego jako ogół wszystkich czynników otoczenia podmiotu bezpieczeństwa oraz jako wyzwania, szanse, zagrożenia związane z  istnieniem podmiotu bezpieczeństwa;
 • ryzyka bezpieczeństwa, rozumiane jako wypadkowa możliwości zaistnienia negatywnych zdarzeń oraz skutków będących ich wynikiem;
 • zastosowanie teorii bezpieczeństwa w praktyce, na przykład: legislacyjnej, proceduralnej, szkoleniowej, innej;
 • zacieranie różnic pomiędzy bezpieczeństwem.

Sposób podsumowania:

 • konferencja naukowa pt. “Wymiary bezpieczeństwa publicznego i ich wieloaspektowość”;
 • organizatorzy: Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Akademii Kaliskiej wspólnie z Instytutem Nauk o  Bezpieczeństwie;
 • termin: 23-24.02.2022 r.

Honorowy Patronat:

 • JM Rektor prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła

Rada Naukowo-Programowa:

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, Akademia Kaliska

Z-ca Przewodniczącego:

 • dr hab. Ireneusz T. Dziubek,  prof. Akademii Kaliskiej

Członkowie (w kolejności alfabetycznej):

 • prof. dr hab. Tadeusz Buksiński, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. inż. Józef Gacek, Wojskowa Akademia Techniczna w  Warszawie
 • prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • prof. dr hab. Stefan Kowal, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kręcikij, Krakowska Akademia im A.  F.  Modrzewskiego
 • prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. inż. Witold Lidwa, Akademia Sztuki Wojennej
 • prof. dr hab. Sławomir Mazur, Krakowska Akademia im A. F. Modrzewskiego
 • prof. dr hab. Andrzej Polak, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. inż. Jan Posobiec, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. Grzegorz Raubo, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Sygit, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. Bogdan Szulc, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • prof. dr hab. Maria Trojanek, Akademia Kaliska
 • dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, Wyższa Szkoła Menadżerska w  Warszawie
 • dr hab. inż. Piotr Dela, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy
 • dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • dr hab. inż. Ryszard Chrobak, prof. Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr hab. Weronika Jakubczak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • dr hab. inż. Andrzej Kołodziej, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Marek Kubiński, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Konrad Malasiewicz, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. Hanna Mizgajska, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. Andrzej Młodak, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Tomasz Rubaj, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Waldemar Scheffs, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. Mirosław Skarżyński, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
 • dr hab. inż. Henryk Wyrębek, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w  Siedlcach
 • dr inż. Łukasz Apiecionek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy
 • dr Jan Frąszczak, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Wiesław Jaszczur, Akademia Kaliska
 • dr Paweł Kamiński, Akademia Kaliska
 • dr Roman Kaszubowski, Akademia Kaliska
 • dr inż. Marian Feliks Kryłowicz, prof. Wyższej Szkoły Komunikacji i  Zarządzania w Poznaniu
 • dr Anna Ludwiczak prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Monika Majchrzak, Akademia Kaliska
 • dr Tatiana Manasterska, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Zofia Marciniak, Akademia Kaliska
 • dr Bogumiła Pawlaczyk, Akademia Kaliska
 • dr inż. Aneta Pisarska, Akademia Kaliska
 • dr inż. Norbert Prusiński, Akademia Kaliska
 • dr Zuzanna Przyłuska, Akademia Kaliska
 • dr Izabela Rącka, Akademia Kaliska
 • mł. insp. dr Agnieszka Sadło-Nowak, WSPol w Szczytnie
 • dr inż. Jarosław Stelmach, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie
 • dr Beata Wenerska prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Wojciech Winkler, Akademia Kaliska
 • dr Sławomir Wronka, Akademia Kaliska
 • dr n. med. Paulina Wojtyła-Buciora, prof. Akademii Kaliskiej

Lider Projektu Naukowo-Badawczego / Redakcja naukowa monografii:

dr Bogumiła Pawlaczyk

email: b.pawlaczyk@akademiakaliska.edu.pl, tel. 601 872 326

Sekretarz Naukowy Konferencji:

dr Zofia Marciniak

email: z.marciniak@akademiakaliska.edu.pl

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący:

mgr Łukasz Mikołajczyk – email:lukamik77@gmail.com, tel.609 856 096

Członkowie:

mgr Ida Parfimczyk – email: ida.parfimczyk@gmail.com, tel.791 852 200

mgr  Oliwia Haja – email: oliwia.haja.@gmail.com, tel. 503 115 028

mgr Adam Handke – email: adamvonhandke@op.pl, tel. 510 306 967

mgr Paweł Wielgocki email: pamwielgoccy@wp.pl, tel. 603216652

Uczestnictwo w przedsięwzięciu:

 • warunkiem uczestnictwa w projekcie (konferencji) jest przesłanie załączonej “Karty zgłoszeniowej” drogą elektroniczną na adres mailowy:

 b.pawlaczyk@akademiakaliska.edu.pl do  dnia: 07.02.2022 r.;

 • prezentacja materiałów – w formie wystąpień, w panelach problemowych, w  czasie do  15   min. (osobiście lub na platformie “Teams” – w zależności od  rozwoju sytuacji epidemicznej);
 • pisemna prezentacja referatów punktowanej monografii – wg załączonych “Wymagań edytorskich”;
 • Rada Naukowo-Programowa zastrzega sobie prawo dokonania tematycznego ograniczenia problematyki obrad po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa i  tematów referatów;
 • uczestnictwo w projekcie i pracach wyodrębnionych tematycznie na platformie “Teams” jest nieodpłatne;
 • w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiologiczną liczyć się należy z możliwością przeprowadzenia konferencji za pośrednictwem Internetu, przy wykorzystaniu narzędzia Microsoft Teams. Link do konferencji oraz program zostanie rozesłany do  20 lutego 2022 r.  O terminie logowania próbnego będziemy informować mailowo.
 • program konferencji zostanie rozesłany mailowo.
 • w przypadku tradycyjnej odsłony konferencji – Organizatorzy przedstawią Zainteresowanym P.P.   konieczne warunki odpłatności, a jednocześnie wskazują, iż nie zapewniają i  nie rezerwują noclegów.

Formularz zgłoszeniowy, oświadczenie autora i wymagania edytorskie można pobrać TUTAJ.