• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Pliki do pobrania:

Program studiów IŚ I stopnia- obowiązujący od cyklu kształcenia 2021/2022 (PDF)

Program studiów IŚ II stopnia – obowiązujący od cyklu kształcenia 2021/2022 (PDF)

Studia na kierunku inżynieria środowiska umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu inżynierii środowiska, a w szczególności ochrony wód, gleby i powietrza, zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w ciepło, klimatyzacji oraz umiejętności rozwiązywania zadań o charakterze projektowym i eksploatacyjnym w zakresie urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Studia na kierunku inżynieria środowiska mają za zadanie przygotowanie kadry inżynierskiej, która potrafi nie tylko wskazać na zły stan środowiska i mówić o źródłach jego degradacji, ale przede wszystkim wie, jakie działania inżynierskie należy podjąć, aby hamować degradację środowiska i poprawić jego stan.

Studia pierwszego stopnia

Na studiach pierwszego stopnia studenci są kształceni w dwóch specjalnościach: Inżynieria Ochrony Środowiska oraz Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo. Założeniem jest zapewnienie absolwentom wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej oraz jednocześnie umiejętności praktycznych, z uwzględnieniem z jednej strony najnowszych osiągnięć naukowych, a z drugiej strony wymagań rynku pracy.

Przedmioty ogólne tj. technologia informacyjna, ekonomia, ochrona własności intelektualnej, czy bezpieczeństwo pracy i ergonomia, wpływają na kształtowanie sylwetki absolwenta i jego rozumienie pozatechnicznych działań inżynierskich i odpowiedzialności za podejmowane decyzje i służą przede wszystkim uzyskiwaniu efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych.

Grupa przedmiotów podstawowych, takich jak: matematyka, fizyka, chemia, biologia i ekologia, rysunek techniczny, mechanika, budownictwo, procesy jednostkowe, umożliwia uzyskanie efektów uczenia się w zakresie wiedzy niezbędnej do właściwego rozumienia zjawisk zachodzących w procesach jednostkowych występujących tak w środowisku jak i w technologiach związanych z inżynierią środowiska. A ponadto pozwala na zdobycie umiejętności w zakresie modelowania matematycznego tych zjawisk, planowania i realizacji badań, interpretacji uzyskanych wyników, formułowania wniosków oraz wykonywania obliczeń technicznych. Tym samym przedmioty te stanowią podstawę umożliwiającą realizację dalszych studiów.

Głównymi przedmiotami kierunkowymi są: ochrona powietrza, technologia wody i ścieków, sieci i instalacje sanitarne, gospodarka odpadami. Odgrywają one podstawowa rolę w ukształtowaniu przyszłego inżyniera w zakresie inżynierii środowiska. Najważniejszymi efektami uczenia się dla tej grupy przedmiotów są: w zakresie wiedzy poznanie zasadniczych technologii związanych z ochroną środowiska, a w zakresie umiejętności formułowanie i rozwiązywanie problemów inżynierskich przy zastosowaniu metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych.

Decydujący wpływ na ukształtowanie sylwetki absolwenta kierunku Inżynieria Środowiska ma moduł przedmiotów specjalizacyjnych. W przypadku specjalności Inżynieria Ochrony Środowiska takimi przedmiotami są: biokonwersja odpadów, geodezja i kartografia, mikroorganizmy w ochronie środowiska, projektowanie urządzeń ochrony powietrza, projekt dyplomowy, urządzenia ochrony środowiska oraz zagrożenia środowiskowe. Natomiast dla specjalności Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo są to: centrale klimatyzacyjne, klimatyzacja, mikrobiologia układów klimatyzacyjnych, ogrzewnictwo, projekt dyplomowy, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, wentylacja ogólna, wentylacja pożarowa oraz wymiana ciepła w urządzeniach inżynierii środowiska. Realizacja powyższych przedmiotów umożliwia uzyskanie uczenia się  dla specjalności Inżynieria Ochrony Środowiska w zakresie wiedzy i umiejętności, związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego, a dla specjalności Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ogrzewniczych.

Studia drugiego stopnia

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2010 roku PWSZ w Kaliszu uzyskała uprawnienia do prowadzenia na kierunku Inżynieria Środowiska studiów drugiego stopnia. W ramach kierunku utworzono specjalność: Powietrze, woda, ścieki.

Obecnie studia drugiego stopnia są realizowane w dwóch cyklach kształcenia – według dwóch programów studiów. Pierwszy cykl kształcenia, przewidziany dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska obejmuje trzy semestry studiów, a zajęcia rozpoczynają się w semestrze letnim. Drugi cykl obejmuje cztery semestry studiów (studia rozpoczynają się w semestrze zimowym) i jest przewidziany dla absolwentów studiów pierwszego stopnia innych, pokrewnych kierunków studiów. Semestr pierwszy na studiach 4-semestralnych jest całkowicie przeznaczony na wyrównanie różnic programowych, a semestry dalsze są realizowane według programu podobnego, jak program na studiach 3-semestralnych, z uwzględnieniem (w ramach dopuszczalnych przez Program studiów) potrzeb i życzeń studentów.

Dla realizacji studiów zapewniających osiągnięcie oczekiwanych efektów uczenia się na wymienionej specjalności drugiego stopnia, podzielono prowadzone przedmioty na moduły: podstawowy, kierunkowy oraz specjalistyczny.

Moduł podstawowy (statystyka, chemia środowiska, zarządzanie środowiskiem, planowanie przestrzenne) umożliwia uzyskanie efektów uczenia się w zakresie wiedzy niezbędnej do zrozumienia zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym, a spowodowanych działalnością człowieka oraz umiejętności prowadzenia obliczeń statystycznych dotyczących tych zjawisk, łącznie z interpretacją uzyskanych wyników i formułowaniem wniosków.

W module kierunkowym podstawowymi przedmiotami są: monitoring środowiska, technologie proekologiczne i alternatywne źródła energii. Odgrywają one podstawową rolę w ukształtowaniu przyszłego magistra inżyniera w zakresie inżynierii środowiska. Kładziony jest w nich nacisk na bardzo ważny w obecnej chwili rozwój zrównoważony.

Decydujący wpływ na ostateczne ukształtowanie sylwetki absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska ma moduł przedmiotów specjalistycznych, w którego skład wchodzą m.in. projektowanie kompleksowe, przepisy dozoru technicznego, radioekologia, wybrane technologie oczyszczania wody, ocena oddziaływania na środowisko, sieci i instalacje wodne, kanalizacyjne i gazowe, wymiana ciepła i masy w inżynierii środowiska, zagrożenia radiologiczne w środowisku naturalnym, źródła zanieczyszczeń oraz spalanie odpadów. Wymienione przedmioty są co roku dostosowywane do aktualnych potrzeb i życzeń studentów. Zdobyta w ramach tych przedmiotów wiedza i umiejętności pozwalają na rozwiązywanie złożonych problemów technicznych i organizacyjnych związanych z zapewnieniem ochrony środowiska naturalnego.