• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Na Wydziale Politechnicznym za jakość kształcenia odpowiada m.in. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia. W oparciu o uczelniany system na Wydziale Politechnicznym obowiązuje Wydziałowy System Jakości Kształcenia (WSJK), mający na celu m.in. monitorowanie stopnia osiągania przez studentów zakładanych efektów uczenia się, przyjęty decyzją nr 3/IV/2020 Dziekana Wydziału Politechnicznego z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia w Wydziale Politechnicznym Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. WSJK jest modyfikowany i doskonalony w sposób ciągły – zastąpił on poprzedni Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia przyjęty Uchwałą Rady Wydziału 004/32/III/2016 z 08.12.2016 r., który był modyfikowany w roku akademickim 2019/2020 (wprowadzono zmodyfikowaną Procedurę weryfikacji efektów uczenia się/kształcenia – uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu nr 004/37/III/2019 z dnia 26.09.2019 r. – wraz z protokołem analizy wyników egzaminów i zaliczeń oraz analizą zbiorczą wyników nauczania (analizą ocen). 

Ze względu na stan pandemii i prowadzenie od marca 2020 r. zajęć w trybie zdalnym obowiązują w tym zakresie zarządzenia Rektora Akademii Kaliskiej m.in.:

Monitoring jakości kształcenia na kierunku Inżynieria środowiska:

Podsumowanie wyników ankiet dla pracodawców:

oraz

Działalność Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia: