• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

FIZJOTERAPIA I ROK

W dniu 11.09 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawa egzaminu z przedmiotu Anatomia prawidłowa i rentgenowska z prof. J. Lewandowskim

DYŻUR:

Dr I. Michniewicz – 8 lipca 10:00-12:00 (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

Dr R. Michniewicz – 8 lipca 10:00-12:00 (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

Komisje na egzaminy dyplomowe w dniu 2 lipca

SALA 126

Skład Komisji Egzaminacyjnej:

Godz. 12:00 Przewodniczący Komisji: dr Piotr Szewczyk, prof. Uniwersytetu Kaliskiego 
                     Promotor: prof. dr hab. Lechosław Dworak 
                     Recenzent: prof. dr hab. Jacek Lewandowski 

Fizjoterapia – studia stacjonarne

LP.Nr albumu
1.30323
2.29819
3.29831

Skład Komisji Egzaminacyjnej:

Godz. 13:00 Przewodniczący Komisji: dr Piotr Szewczyk, prof. Uniwersytetu Kaliskiego 
                     Promotor: prof. dr hab. Jacek Lewandowski
                     Recenzent: prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk   

Fizjoterapia – studia stacjonarne

LP.Nr albumu
1.30324
2.30325
3.29825
4.28818
5.27551

SALA 124

Skład Komisji Egzaminacyjnej:

Godz. 10:00 Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk 
                     Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Smorawiński   
                     Recenzent: prof. dr hab. Łucja Pilaczyńska – Szcześniak   

Fizjoterapia – studia stacjonarne

LP.Nr albumu
1.29788
2.29789
3.29791
4.25351
5.29813
6.30322
7.32737
8.29821
9.29834

Skład Komisji Egzaminacyjnej:

Godz. 12:00 Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk 
                     Promotor: prof. dr hab. Łucja Pilaczyńska – Szcześniak    
                     Recenzent: prof. dr hab. n. med. Jerzy Smorawiński    

Fizjoterapia – studia stacjonarne

LP.Nr albumu
1.29787
2.30317
3.29794
4.29798
5.29800
6.30401

BIP na Litwie!!

Serdecznie zapraszamy studentów Wydziału Medycznego i Nauk o Zdrowiu do wzięcia udziału w BIP Erasmus+ organizowanym przez naszą uczelnię partnerską w Litwie – Utenos kolegija

Limit miejsc: 5

Temat: Home Care for People with Dementia through Integrated Services: Modelling Interdisciplinary Teamwork

Część fizyczna realizowana będzie w dniach 14-18 października 2024 (5 dni). Zajęcia wirtualne odbywać się będą w dniach 08.10.2024 oraz 09.10.2024, czyli przed rozpoczęciem mobilności fizycznej.

Dofinansowanie w ramach programu Erasmus+: 79 Euro/dzień mobilności fizycznej (+dodatek dla studentów otrzymujących stypendium socjalne lub z tytułu niepełnosprawności). Oferujemy dodatkowe środki dla studentów wybierających podróż ekologicznymi środkami transportu

Uznanie mobilności: 3 ECTS. Na podstawie BIP można zaliczyć przedmiot merytorycznie powiązany z tematyką BIP.

Informacje w zakładce na stronie Uczelni/ Współpraca międzynarodowa

FIZJOTERAPIA II ROK

UWAGA ZMIANA TERMINU!!! W dniu 12.09 o godzinie 13:00 odbędzie się poprawa przedmiotu kliniczne podstawy w kardiologii i kardiochirurgii z mgr A. Naskręcką (Szpital, Oddział Kardiologii)

FIZJOTERAPIA II ROK

W dniu 27.06 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin teoretyczny z przedmiotu medycyna fizykalna (fizykoterapia i balneoklimatologia) z mgr H. Popłonyk (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA I ROK

W dniu 24.06 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu anatomia prawidłowa i rentgenowska z prof. J. Lewandowskim

FIZJOTERAPIA I ROK

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP

DLA STDENTÓW I ROKU  FIZJOTERAPII – do wyboru jeden z dwóch terminów. Poniżej linki do spotkań.

Szkolenie – bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia (18.05.2024 godz. 10:00)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aYz5jg7b-NqWYbcUzuyEaL_FBt5ckad_PZCpvgBFnbUc1%40thread.tacv2/1715636862058?context=%7b%22Tid%22%3a%228561ca1d-ea50-407d-a700-1b5062b3c1df%22%2c%22Oid%22%3a%22c8b0ba07-bc78-4c5d-8a9b-3bb9ac2d00b2%22%7d

Szkolenie – bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia (20.05.2024 godz. 15:00)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aYz5jg7b-NqWYbcUzuyEaL_FBt5ckad_PZCpvgBFnbUc1%40thread.tacv2/1715636973608?context=%7b%22Tid%22%3a%228561ca1d-ea50-407d-a700-1b5062b3c1df%22%2c%22Oid%22%3a%22c8b0ba07-bc78-4c5d-8a9b-3bb9ac2d00b2%22%7d

FIZJOTERAPIA V ROK

Studenci, przystępujący do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2023/2024 składają w pokoju 123 W DNIACH 10 – 20 czerwca 2024 r.

 1. Należy  złożyć prace dyplomowe w 2 drukowanych egzemplarzach oraz 3 płytach CD:
 2. egzemplarz wydrukowany obustronnie w oprawie miękkiej z dołączonym dyskiem CD (płyta wklejona na okładce na końcu pracy) (egzemplarz przeznaczony do archiwum) z podpisem promotora (podpis na pierwszej stronie, podpisany protokół kontroli oryginalności pracy, zatwierdzony i podpisany przez promotora raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego)
 3. egzemplarz wydrukowany jednostronnie w oprawie twardej (egzemplarz przeznaczony dla studenta)
 4. dwie płyty CD (jedna dla promotora, druga dla recenzenta) (UWAGA!!! na płytach CD należy wpisać: Imię i nazwisko, numer albumu, temat pracy licencjackiej/ magisterskiej)
 5. Do każdego egzemplarza pracy należy dołączyć (jako ostatnie strony pracy):
 6. Protokół kontroli pracy – podpisany przez promotora
 7. Oświadczenie studenta (oświadczenie studenta 1)
 8. Oświadczenie studenta do pracy dyplomowej (oświadczenie studenta 2)
 9. Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (zatwierdzony i podpisany przez promotora)

Dokumenty do pobrania ze strony internetowej www.uniwersytetkaliski.edu.pl -> Wydziały -> Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu -> Kierunek studiów -> Egzamin dyplomowy

FIZJOTERAPIA

Szanowni Państwo,

Informuję uprzejmie, że od m-ca października 2024 roku jak co roku istnieje możliwość dla studiujących kierunki medyczne szkolenia w masażu trwającego 4 semestry, kończącego się tytułem technika masażysty oraz dla najlepszych – dodatkowo – certyfikatami z masażu leczniczego i drenażu limfatycznego.

Zajęcia praktyczne w wymiarze ponad 400 godzin, obejmują wszystkie rodzaje masaży i odbywają się w godzinach popołudniowo-wieczornych w ciągu tygodnia w Kaliszu.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszę o kontakt:

j.lewandowski@uniwersytetkaliski.edu.pl

Cały cykl szkolenia jest całkowicie bezpłatny!

FIZJOTERAPIA I ROK

Zajęcia z przedmiotu fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia z mgr H. Popłonyk z dnia 6.05 zostają przełożone na 9.05: 15:30-17:00 – wykład; 17:15-18:45 ćwiczenia gr 1; 19:00-20:30 ćwiczenia gr 2

FIZJOTERAPIA I, II ROK

Zajęcia z przedmiotu Kinezyterapia z mgr A. Kubiaczykiem z dnia 23.05 zostają przełożone na 14.06 w tych samych godzinach

FIZJOTRAPIA I ROK

Zajęcia z przedmiotu biomechanika (biomechanika stosowana i ergonomia) z prof. L. Dworakiem z dnia 21.06 zostają przełożone na 6.06 następująco: 10;00-11:30 ćwiczenia gr 1; 11:45-13:15 wykład; 13:30-15:00 ćwiczenia gr 2

UWAGA

W związku z Ustawą o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz Zarządzeniem Rektora Zarządzenia Rektora Nr 0300.37.I.2024, informujemy, że studenci odbywający praktyki lub zajęcia praktyczne mają obowiązek przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego lub w przypadku studentów posiadających obywatelstwo innego państwa dokumenty wskazane w &1 w/w Zarządzenia Rektora.

Informacje należy przedłożyć do Dziekanatu  Wydziału Medycznego i Nauk o Zdrowiu w nieprzekraczalnym terminie do 04.04.2024

Brak w/w dokumentu będzie skutkował brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach praktycznych/praktykach zawodowych.

FIZJOTERAPIA I ROK

W dniach 20.03, 10.04, 17.04, 8.05, 5.06, 12.06 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik odbywały się będą w godzinach 12:30-14:00. W pozostałych terminach wg planu

FIZJOTERAPIA I ROK

Zajęcia z przedmiotu kinezyterapia z mgr A. Kubiaczykiem z dnia 29.02, 14.03, 21.03 zostaną odpracowane następująco:

25.03 – 15:00-17:15 gr 1; 17:30-20:30 gr 2

8.04 – 15:00-17:15 gr 3; 17:30-20:30 gr 1

15.04 – 15:00-17:15 gr 2; 17:30-20:30 gr 3

21.06 – 15:00-16:30 gr 1; 16:45-18:15 gr 2; 18:30-20:00 gr 3

FIZJOTERAPIA II ROK

Zajęcia z przedmiotu kinezyterapia z mgr A. Kubiaczykiem z dnia 29.02, 14.03, 21.03 zostaną odpracowane następująco:

6.05, 13.05, 20.05 – 15:00-17:15 gr 1; 17:30-19:45 gr 2

FIZJOTERAPIA III ROK

Zajęcia z przedmiotu terapia manualna z mgr A. Kubiaczykiem z dnia 7.03 zostaną odpracowane 12.04 – 14:45-17:45 gr 1; 17:45-20:45 gr 2

FIZJOTERAPIA IV ROK

Zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii z mgr A. Kubiaczykiem zostaną odpracowane następująco:

Wykłady zostają przełożone na: 22.04, 29.04, 10.06, 17.06 – 17:15-20:15 i 4.06 – 15:30-18:30

Ćwiczenia wtorki 16.04, 14.05 – 14:45-17:00 gr 2; 17:00-19:15 gr 1

FIZJOTERAPIA I, II, III, IV ROK

Do dnia 22.03 zajęcia z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK

Zajęcia z przedmiotu fizjologia ogólna z prof. J. Błaszczykiem z dnia 15.03 zostają przełożone na 7.03, następująco: 11:45-13:15 – wykład; 13:30-16:30 ćwiczenia gr 1; 16:45-19:45 ćwiczenia gr 2

FIZJOTERAPIA

Poniżej informacja o XV Konferencji z cyklu: Promocja Polskiej Rehabilitacji “Czy rehabilitacja uzdrowiskowa ma charakter interdyscyplinarny? – 19.03.2024 r. Poznań

FIZJOTERAPIA I ROK

Wykład z przedmiotu anatomia prawidłowa i rentgenowska z prof. J. Lewandowskim z dnia 10.04 zostaje przełożony na 15.04 w godzinach 8:30-10:45 – wykład odbędzie się online

FIZJOTERAPIA I ROK

W dniu 28.02 ćwiczenia z przedmiotu technologie informacyjne z prof. T. Kiczkowiakiem odbędą się następująco: 17:30-19:00  – gr 1 i 19:00-20:30 – gr 2

FIZJOTERAPIA

W związku ze Świętem Uniwersytetu Kaliskiego, w dniu 15.03.2024 r. ogłasza się Dzień Rektorski (zgodnie z Zarządzeniem nr 0300.19.I.2024 Rektora Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 13.02.2024r.). Zajęcia zaplanowane w tym dniu odbędą się w innych terminach

FIZJOTERAPIA II ROK

AKTUALIZACJA PLANU!!! Dotyczy ćwiczeń z przedmiotu kliniczne podstawy w kardiologii i kardiochirurgii z mgr A. Naskręcką (zmiany w planie)

FIZJOTERAPIA III ROK

AKTUALIZACJA PLANU!! Dotyczy ćwiczeń z przedmiotu fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii z mgr A. Naskręcką (zmiany w planie)

FIZJOTERAPIA I ROK

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

FIZJOTERAPIA I, II, III, IV ROK

Do dnia 8.03 zajęcia z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK

UWAGA AKTUALIZACJA PLANU!! Ćwiczenia z przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo z dnia 6.03 zostają przełożone na 8.05 w tych samych godzinach

FIZJOTERAPIA II ROK

W dniu 22.02 w godzinach 15:30-17:30 odbędą się poprawki z dr I. Michniewicz (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA III, IV ROK

W dniu 13.02 od godziny 13:00 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z mgr T. Hofmańskim (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA I, II, III ROK

UWAGA ZMIANA GODZINY!!!! W dniu 13.02 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki przedmiotów u mgr P. Świerczaka (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA II ROK

W dniu 8.02 w godzinach 15:30-17:30 odbędą się zaliczenia, poprawki z dr I. Michniewicz (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA I ROK

W dniu 12.02 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z przedmiotu pedagogika (pedagogika ogólna, pedagogika specjalna) z dr D. Matczakiem

FIZJOTERAPIA I ROK

W dniu 5.02 o godzinie 8:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu psychologia kliniczna z dr J. Raubo (MS TEAMS)

W dniu 5.02 o godzinie 9:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu psychologia ogólna z dr J Raubo (MS TEAMS)

FIZJOTERAPIA II ROK

W dniu 14.02 o godzinie 12:30 odbędzie się poprawka z przedmiotu medycyna fizykalna (wykłady i ćwiczenia) z mgr H. Popłonyk (Szpital, ul Poznańska, XI piętro)

FIZJOTERAPIA III ROK

W dniu 15.02 o godzinie 12:30 odbędzie się poprawka z przedmiotu kliniczne podstawy w reumatologii (wykłady i ćwiczenia) z mgr H. Popłonyk (Szpital, ul. Poznańska, XI piętro)   

FIZJOTERAPIA I ROK

W dniu 31.01 o godzinie 10:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo (MS TEAMS)

UWAGA ZMIANA GODZINY!!! W dniu 2.02 o godzinie 12:30 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu psychologia kliniczna z dr J. Raubo (MS TEAMS)

FIZJOTERAPIA II ROK

W dniu 6.02 o godzinie 10:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu komunikacja kliniczna z dr J. Raubo (MS TEAMS)

FIZJOTERAPIA IV ROK

W dniu 30.01 o godzinie 13:00 odbędzie się poprawa z przedmiotu fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii z mgr A. Naskręcką (szpital, ul. Poznańska, 6 piętro)

FIZJOTERAPIA I ROK

Wykłady z przedmiotu historia fizjoterapii z mgr H. Popłonyk odbywały się będą ONLINE

FIZJOTERAPIA I ROK

W dniu 10.01 wykład z przedmiotu anatomia prawidłowa i rentgenowska z prof. J. Lewandowskim odbędzie się od godziny 8:00-12:00 ONLINE

FIZJOTERAPIA II ROK

W dniu 23.01 o godzinie 14:30 odbędzie się poprawka przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr P. Szewczykiem

FIZJOTERAPIA II ROK

W dniu 15.12 ćwiczenia z biomechaniki klinicznej z prof. L. Dworakiem odbędą się następująco: 9:30-11:45 – gr 1; 11:45-14:00 – gr 2

STUDENCKIE KOŁO BADAŃ NAUKOWYCH

Studenckie Interdyscyplinarne Koło Badań Naukowych na Wydziale Medycznym i Nauk o Zdrowiu zaprasza do współpracy studentów wszystkich kierunków kształcenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres opiekunów koła: dr A. Balcerzak: a.balcerzak@uniwersytetkaliski.edu.pl; dr K. Juszczak: k.juszczak@uniewersytetkaliski.edu.pl

FIZJOTERAPIA I ROK

Wykład z przedmiotu anatomia prawidłowa i rentgenowska z prof. J. Lewandowskim z dnia 13.12 zostaję przełożony na 24.01 w godzinach 10:00-14:00

FIZJOTERAPIA III ROK

Wykład z przedmiotu diagnostyka w dysfunkcjach układu ruchu z prof. J. Lewandowskim z dnia 1.12 zostaje przełożony na 12.01 w godzinach 16:30-20:30

FIZJOTERAPIA IV ROK

Wykład z przedmiotu planowanie w dysfunkcjach układu ruchu z prof. J. Lewandowskim z dnia 15.12 zostaje przełożony na 19.01 w godzinach 16:30-20:30

UWAGA STUDENCI FIZJOTERAPII – INFORMACJE DOTYCZĄCE PARKOWANIA PODCZAS ODBYWANIA PRAKTYK W SZPITALU ZOSTAŁY PRZESŁANE STAROSTOM GRUP

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.11 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 12.12 w godzinach 8:00-9:30

FIZJOTERAPIA II I V ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 9 i 10.11 zajęcia z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniach 11,12.01 w tych samych godzinach

UWAGA STUDENCI!!!!

Osoby z przyznana Indywidualną Organizacją Studiów zobowiązane są w jak najszybszym terminie do kontaktu z prowadzącymi zajęcia w danym semestrze studiów

FIZJOTERAPIA II, III, IV ROK

W dniach 30.10-3.11 zajęcia z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane z powodu choroby prowadzącego

FIZJOTERAPIA I ROK

Zaplanowany został przedmiot Filozofia: Filozofia wykład (dr E. Godziszewska) 8:00-11:45 (20.11, 4.12) 12:00-15:45 (11.12) (Kaszubska 13) Aktualizacja na planie

FIZJOTERAPIA V ROK

OBRONA PRAC MAGISTERSKIECH

W dniu 24.10 o godzinie 16:30 odbędą się obrony prac magisterskich u prof. J. Smorawińskiego:

29457

29408

29420  

FIZJOTERAPIA I ROK

W dniu 24.10 i 19.12 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Mak zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 17.11 i 1.12 w godzinach 8:00-9:30

FIZJOTEAPIA II ROK

W dniu 24.10 i 19,12 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Mak zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 7.11 i 14.11 w godzinach 8: 00-9:30

FIZJOTERAPIA V ROK

OBRONY

W dniu 16.10 o godzinie 12:15odbędzie się obrona pracy magisterskiej u Pani prof. K. Domaszewskiej: nr albumu 27684

W dniu 18.10 o godzinie 9:45 odbędzie się obrona pracy magisterskiej u prof. J. Lewandowskiego: 28804

FIZJOTERAPIA II ROK

W dniu 5.10 zajęcia z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr R. Michniewiczem odbędą się wyjątkowo na Kampusie ul. Poznańska 201-205 – siłownia

FIZJOTERAPIA V ROK

Wykłady z przedmiotu metodologia badań naukowych z prof. L. Dworakiem odbywały się będą dla całego roku. Natomiast ćwiczenia wg podziału na grupy seminaryjne

FIZJOTERAPIA I ROK

W dniu 4.10 wykład z przedmiotu fizjoterapia ogólna z mgr A. Ordon – Lis odbędzie się w godzinach 9:45-12:45

FIZJOTERAPIA I ROK

W dniu 2.10 zajęcia z mgr K. Poradą zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA I ROK

UWAGA!! Aktualizacja planu – dotyczy przedmiot fizjoterapia ogólna, przedmiot odbywał się będzie w trzech grupach

FIZJOTERAPIA I ROK

FIZJOTERAPIA I ROK

FIZJOTERAPIA V ROK

UWAGA STUDENCI!!! W dniu 4.10 o godzinie 9:30 w Dziekanacie pok. 119 odbędą się zapisy na seminarium.

Poniżej wykaz promotorów:

– prof. J. Lewandowski

– prof. J. Smorawiński

– prof. L. Dworak 

– prof. Ł. Pilaczyńska – Szcześniak

FIZJOTERAPIA I, II ROK

W dniu 12.09 o godzinie 10:00 odbędą się wszystkie poprawki przedmiotów prowadzonych przez mgr P. Świerczaka (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA II ROK

W dniu13.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z języka angielskiego z mgr K. Kubasik

FIZJOTERAPIA I, II ROK

W dniu 20.09 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z kinezyterapii z mgr A. Kubiaczykiem. Szpital, ul. Poznańska 79, XI piętro

FIZJOTERAPIA I ROK

W dniu 9.09 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawa z przedmiotu psychoterapia z dr J. Raubo (MS TEAMS)

FIZJOTERAPIA I ROK

W dniu 12.09 o godzinie 12:00 odbędzie się egzamin poprawkowy w przedmiotu Anatomia prawidłowa i rentgenowska z prof J. Lewandowskim

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 7.09 od godziny 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotu farmakologia w fizjoterapii z prof J. Skrętkowicz (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 4.09 o godzinie 12:00 odbędzie się poprawa ćwiczeń z przedmiotu medycyna fizykalna (fizykoterapia i balneoklimatologia) z mgr H. Popłonyk (Szpital ul. Poznańska)

W dniu 7.09 o godzinie 13:00 odbędzie się poprawa egzaminu praktycznego z przedmiotu medycyna fizykalna (fizykoterapia i balneoklimatologia) z mgr H. Popłonyk (Szpital ul. Poznańska)

W dniu 7.09 o godzinie 14:30 odbędzie się poprawa egzaminu teoretycznego z przedmiotu medycyna fizykalna (fizykoterapia i balneoklimatologia) z mgr H. Popłonyk (Szpital ul. Poznańska)

FIZJOTERAPIA II i III ROK

W dniu 14.09 o godzinie 12:00 odbędą się zaliczenia z kardiologii z mgr A. Naskręcką. Szpital, ul. Poznańska, Oddział Kardiologiczny

FIZJOTERAPIA I i II ROK

W dniu 27.06 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, podstawy treningu funkcjonalnego z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

EGZAMINY DYPLOMOWE

3 lipca 2023 sala

Skład Komisji Egzaminacyjnej:

Godz. 12:00 Przewodniczący Komisji: dr Jacek Szczotkowski  
                     Promotor: prof. dr hab. Lechosław Dworak
                     Recenzent: prof. dr hab. Anatol Skrypko

Fizjoterapia – studia stacjonarne, jednolite magisterskie

Nr albumu
28795
28796
29452
28803
28802
28821
28811
29458
26468
28808

4 lipca 2023 sala

Skład Komisji Egzaminacyjnej:

Godz. 10:00 Przewodniczący Komisji: prof. Akademii Kaliskiej dr Piotr Szewczyk
                     Promotor: prof. dr hab. Jacek Lewandowski
                     Recenzent: prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk

Fizjoterapia – studia stacjonarne, jednolite magisterskie

Nr albumu
28800
28805
28807
28822
28809
29433
28814
28816
29454
29455
28319

4 lipca 2023 sala

Skład Komisji Egzaminacyjnej:

Godz. 12:30 Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. Jacek Lewandowski
                     Promotor: prof. dr hab. n med. Jerzy Smorawiński  
                     Recenzent: prof. dr hab. Łucja Pilaczyńska – Szcześniak

Fizjoterapia – studia stacjonarne, jednolite magisterskie

Nr albumu
29318
28254
29319
27576
28806
28810
28812
29430
28815
28823

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.06 o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin z języka angielskiego z mgr K. Mak

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.06 o godzinie 10:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo (MS TEAMS)

W dniu 29.06 o godzinie 10:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu psychoterapia z dr J. Raubo (MS TEAMS)

FIZJOTERAPIA V ROK

Obrony 19.06  godzina 12:00

Skład komisji:

Przewodniczący: dr Jacek Szczotkowski

Promotor: prof dr hab n. med. Jan Błaszczyk

Recenzent: prof Akademii kaliskiej dr hab Katarzyna Domaszewska

Student: 27819

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.06 zajęcia z przedmiotu psychoterapia z dr J. Raubo zostają odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu podstawy prawa (prawa własności intelektualnej, prawa medycznego, prawa cywilnego, prawa pracy) z dr K. Gieburowskim z dnia 1.06 zostaje przełożony na 15.06 w tych samych godzinach

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.06 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu medycyna fizykalna (fizykoterapia i balneoklimatologia) z mgr H. Popłonyk (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu biomechanika (biomechanika stosowana i ergonomia) z prof L. Dworakiem z dnia 26.05 zostają przełożone na 25.05 następująco: 10:00-11:30 wykład; 11:45-13:15 ćwiczenia gr 1; 13:30-15:00 ćwiczenia gr 2

Szanowni Państwo Studenci Kierunków Medycznych,

Informuję uprzejmie,  że od m-ca października 2023 roku istnieje możliwość szkolenia w masażu leczniczym trwającego 4 semestry, kończącego się tytułem technika masażysty oraz dla najlepiej zdających egzamin – dodatkowo – certyfikatami z masażu leczniczego i drenażu limfatycznego.

Zajęcia praktyczne w wymiarze ponad 400 godzin, obejmują wszystkie rodzaje masaży i odbywać się będą w Kaliszu w wymiarze 1x w tygodniu.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszę o kontakt:

lewandowski@awf.poznan.pl

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.06 o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu anatomia prawidłowa i rentgenowska z prof J. Lewandowskim (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.06 o godzinie 11:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu diagnostyka w dysfunkcjach układu ruchu z prof J. Lewandowskim (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.06 o godzinie 11:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu planowanie w dysfunkcjach układu ruchu z prof J. Lewandowskim (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA V ROK

ZAŁĄCZNIKI:

FIZJOTERAPIA V ROK

FIZJOTERAPIA I ROK

Zajęcia z przedmiotu fizjoterapia ogólna z mgr A. Ordon – Lis z dnia 18.04 zostają przełożone na 26.04 następująco: 11:00-12:30 gr 1 i 12:30-14:00 gr 2

FIZJOTERAPIA IV ROK

Zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii z mgr A. Kubiaczykiem z dnia 16.05 i 23.05 zostają przełożone na 5.06 i 12.06 w tych samych godzinach

FIZJOTERAPIA I, II, III ROK

Wszystkie zajęcia z mgr A. Kubiaczykiem z dnia 18.05 zostają przełożone na 20.04 w tych samych godzinach

FIZJOTERAPIA IV ROK

Przedmiot Seminarium magisterskie z prof J. Lewandowskim oraz prof J. Błaszczykiem zostaje przesunięty na semestr IX

FIZJOTERAPIA I, II, III, IV ROK

Do dnia 20.03 zajęcia z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane

FIZJOTERAPIA I, II, III, IV ROK

Do dnia 7.03 zajęcia z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK

FIZJOTERAPIA I ROK

W dniu 16.02 o godzinie 12:00 odbędzie się poprawa przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo (MS TEAMS)

W dniu 17.02 o godzinie 17:00 odbędzie się poprawa przedmiotu psychologia kliniczna z dr J. Raubo (MS TEAMS)

FIZJOTERAPIA II ROK

W dniu 17.02 o godzinie 12:00 odbędzie się poprawa przedmiotu komunikacja kliniczna z dr J. Raubo (MS TEAMS)

FIZJOTERAPIA IV ROK

W dniu 22.02 o godzinie 11:00 odbędą się zapisy na seminarium magisterskie.

Do wyboru promotor: prof. J. Błaszczyk, prof. J. Lewandowski.

Zapisy odbędą się w Dziekanacie, pok. 119

FIZJOTERAPIA IV ROK

Seminarium magisterskie (prof. J. Błaszczyk) 18:00-20:15 (3.03, 14.04, 5.05, 19.05, 2.06) 18:15-20:30 (31.03) 18:15-19:45 (21.04) (Kaszubska 13)

Seminarium magisterskie (prof. J. Lewandowski) od 13:00 (22.02, 8.03) (Kaszubska 13) (pozostałe terminy do uzgodnienia z promotorem)

FIZJOTERAPIA I, II, III ROK

W dniu 16.02 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotów: podstawy treningu funkcjonalnego i kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem (kampus, ul Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA II ROK

W dniu 16.02 o godzinie 12:00 odbędzie się termin poprawkowy z medycyny fizykalnej z mgr H. Popłonyk (Szpital, 11 piętro)

FIZJOTERAPIA I ROK

W dniu 3.02 o godzinie 9:00 odbędzie się poprawa z języka angielskiego z mgr K. Mak

W dniu 3.02 w godzinach 10:00-12:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo (MS TEAMS)

W dniu 7.02 o godzinie 10:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu psychologia kliniczna z dr J. Raubo (MS TEAMS)

FIZJOTERAPIA II ROK

W dniu 6.02 w godzinach 14:00-16:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu komunikacja kliniczna z dr J. Raubo (MS TEAMS)

FIZJOTERAPIA II ROK

Zajęcia z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem  które mają się odbyć 24.01 odbędą się 18.01 (środa) w godzinach 9:45-11:15 gr. 1 i 11:45-13:15 gr. 2

FIZJOTERAPIA I ROK

Zajęcia z przedmiotu podstawy treningu funkcjonalnego z mgr P. Świerczakiem  które mają się odbyć 25.01 odbędą się 20.01 (piątek) w godzinach 11:45-12:30 gr. 1 i 12:30 – 13:15 gr. 2.

FIZJOTERAPIA II, III, IV ROK

Od 10-31.01 zajęcia z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.01 o godzinie 15:30 odbędzie się poprawa zaliczenia z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr P. Szewczykiem

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 15:30 odbędzie się obowiązkowy wykład na temat “Sporty zimowe osób niepełnosprawnych” z mgr Ł. Szymczakiem (zagadnienia z których będą pytania na zaliczeniu teoretycznym z obozu zimowego) (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA V ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.01 od godziny 12:00 odbędzie się seminarium magisterskie z prof J. Smorawińskim

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.01 ćwiczenia z przedmiotu dietetyka i dietoterapia z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak odbędą się w godzinach 11:00-15:00

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.01 ćwiczenia z przedmiotu dietetyka i dietoterapia z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak odbędą się w godzinach 15:15-17:30

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.12 wykład z przedmiotu biologia medyczna z prof P. Wilczkiem odbędzie się online (MS Teams)

FIZJOTERAPIA II, III, IV ROK STUDIA STACJONARNE

Do dnia 9.01 zajęcia z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.12 zajęcia z przedmiotu komunikacja kliniczna z dr J. Raubo zostają odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 1.12 zajęcia z przedmiotu psychologia kliniczna z dr J. Raubo zostają odwołane

FIZJOTERAPIA II, III, IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 22.11-2.12 zajęcia z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.11 wykład z przedmiotu biologia medyczna z prof P. Wilczkiem odbędzie się wyjątkowo w formie online (MS TEAMS)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.11 zajęcia z przedmiotu techniki relaksacyjne z dr I. Michniewicz zostają odwołane

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii z mgr A. Kubiaczykiem z dnia 24.11 zostaje przełożony na 5.01 w godzinach 16:15-18:30

UWAGA !!!

Studenci pierwszego roku  Wydziału Nauk o Zdrowiu (kierunek:, FIZJOTERAPIA) zobowiązani są do przedłożenia:

 1. Zaświadczenia potwierdzającego wykonanie szczepienia przeciwko WZW – typu B;  lub potwierdzoną (za zgodność) kserokopię karty szczepień;
 2. Zaświadczenia potwierdzającego wykonanie badania kału na nosicielstwo Salmonella – Shigella;

Studenci, którzy nie wykonywali wskazanego badania, proszeni są o zgłoszenie się po skierowanie (pok. 119). Badanie wykonuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna.

 • Orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych

Student otrzymuje skierowanie do NZOZ „Poliklinika” ul. Kwiatowa 1, wejście A, drugie piętro – nr tel. do rejestracji 62 753 30 37. Na badanie należy zabrać ze sobą wynik na nosicielstwo i książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Orzeczenia lekarskie z innych placówek będą przyjmowane tylko jeśli w orzeczeniu, w miejscu: stanowisko wykonywanej pracy, będzie wpisany – student danego kierunku !

Potwierdzenie wykonanego szczepienia/badania proszę składać do dnia 30.12.2022!!!  

(pok. 119  – Kornelia Glinkowska)

Nie złożenie wymaganych dokumentów będzie skutkowało nie dopuszczeniem studenta do odbywania zajęć praktycznych / praktyki zawodowej i zajęć na terenie szpitala!!!

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

KOREKTA PLANU W DNIU 24.11!!!

Wykład z przedmiotu filozofia z dr G. Matuszczakiem odbędzie się w godzinach 9:45-12:00; wykład z przedmiotu bioetyka odbędzie się w godzinach 12:15-14:30; ćwiczenia z biofizyki z dr M. Kowalczyk odbędą się następująco: 14:45-16:15 gr 1, 16:15-17:45 gr 2, 17:45-19:15 gr 3

FIZJOTERAPIA V ROK

W dniu 9.11 seminarium magisterskie z prof J. Lewandowskim zostaje odwołane. Proszę kontaktować się z Panem Profesorem mailowo

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.10 ćwiczenia z przedmiotu biofizyka z dr M. Kowalczyk odbędą się wyjątkowo dla całej grupy w godzinach 9:30-10:15

UWAGA!!! W związku z Uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2022/2023 w dniu 24 października w godzinach 10:30-15:00 ogłasza się godziny rektorskie

FIZJOTERAPIA I ROK

DOTYCZY PRZEDMIOTU BIOFIZYKA

FIZJOTERAPIA I ROK

Aktualizacja planu zajęć. Dotyczy podziału na trzy grupy z przedmiotu biofizyka oraz zmiana godziny wykładów w dniu 3.11 i 24.11 z przedmiotu filozofia i bioetyka

FIZJOTERAPIA II ROK

W dniu 19.10 I 26.10 zajęcia z przedmiotu medycyna fizykalna (fizykoterapia i balneoklimatologia) z mgr H. Popłonyk zostają odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK

Wykład z przedmiotu ekonomia i systemy ochrony zdrowia z dr E. Jakubek z dnia 19.12 zostaje przełożony na 14.11 w tych samych godzinach

FIZJOTERAPIA I ROK

W dniu 7.12 odbędą się zajęcia z przedmiotu pedagogika (pedagogika ogólna, pedagogika specjalna) z mgr M Przybyłem, następująco: 16:00-17:30 gr 2 i 17:45-19:15 gr 1

FIZJOTERAPIA II ROK

W dniu 12.10 zajęcia z przedmiotu medycyna fizykalna (fizykoterapia i balneoklimatologia) z mgr H. Popłonyk zostają odwołane

FIZJOTERAPIA V ROK

W dniu 12.10 o godzinie 12:00 odbędą się zaległe obrony pracy magisterskiej u prof J. Lewandowskiego.

W dniu 20.10 o godzinie 12:00 odbędą się zaległe obrony pracy magisterskiej u prof Ł. Pilaczyńskiej – Szcześniak

FIZJOTERAPIA V ROK

Seminarium magisterskie – prof. J. Smorawiński:

12:30-17:00 (20.10) (Kaszubska 13)

17:00-19:15 (9.11, 17.11, 6.12) (ONLINE)

12:30-16:15 (13.01) (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.10 wykład z przedmiotu pedagogika (pedagogika ogólna, pedagogika specjalna) z mgr M. Przybyłem odbędzie się wyjątkowo od godziny 16:00

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu zajęć, dotyczy przedmiotów: fizjoterapia ogólna – wykłady; pedagogika (pedagogika ogólna, pedagogika specjalna); socjologia (socjologia ogólna, socjologia niepełnosprawności) – podział na dwie grupy ćwiczeniowe

UBEZPIECZENIE NNW/OC

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU

WYNOSI 70 ZŁ

OBOWIĄZKOWE I PŁATNE

ODLICZONĄ GOTÓWKĄ (JEŚLI MOŻNA PROSIĆ)

W DZIEKANACIE POKÓJ 119

ZAPRASZAMY

Ogłoszenia stacjonarne

FIZJOTERAPIA I ROK

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.10 zajęcia z przedmiotu medycyna fizykalna (fizykoterapia i balneoklimatologia) z mgr H. Popłonyk zostają odwołane

FIZJOTERAPIA V ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Seminarium magisterskie prof. J. Lewandowski

Środa  13:00-16:00 (12.10, 9.11, 30.11, 21.12, 18.01) (Kaszubska 13)

Seminarium magisterskie prof. L. Dworak

Piątek 15:30-17:45 (21.10, 28.10, 4.11, 25.11, 2.12) 16:45-20:45 (28.01) (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE

Pierwsze zajęcia w dniu 3.10 z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr R. Michniewiczem odbędą się kampusie, ul. Poznańska 201-205 – siłownia. Proszę zabrać stój sportowy

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.09 o godzinie 10:00 odbędzie się poprawa egzaminu z przedmiotu anatomia prawidłowa i rentgenowska z prof. J. Lewandowskim (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.09 o godzinie 14:30 odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie kursu masażu z prof. J. Lewandowskim (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.09 o godzinie 9:00 odbędzie się poprawka z fizjoterapii ogólnej z mgr A. Ordon – Lis (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.09 o godzinie 10:00 odbędzie się poprawa przedmiotu biomechanika stosowana i ergonomia z prof. L. Dworakiem (Collegium Medicum)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem (Kampus)

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.09 o godzinie 13:00 odbędą się poprawki z przedmiotów: kliniczne podstawy w kardiologii i kardiochirurgii oraz fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii z mgr A. Naskręcką (Szpital, ul. Poznańska)

FIZJOTERAPIA V ROK

1 lipca 2022

Skład Komisji Egzaminacyjnej:

Godz. 12:00 Przewodniczący Komisji: dr Jacek Szczotkowski
                     Promotor: prof. dr hab. Łucja Pilaczyńska – Szcześniak
                     Recenzent: prof. dr hab. n. med. Jerzy Smorawiński

Fizjoterapia – studia stacjonarne, jednolite magisterskie

Nr albumu
27618
27645
27246
24271
27671
28277
27817
27680

5 lipca 2022

Skład Komisji Egzaminacyjnej:

Godz. 11:00 Przewodniczący Komisji: prof. Akademii Kaliskiej dr Piotr Szewczyk
                     Promotor: prof. dr hab. Jacek Lewandowski
                     Recenzent: prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk

Fizjoterapia – studia stacjonarne, jednolite magisterskie

Nr albumu
24371
27656
27679
14419
27683
27828
27687

5 lipca 2022

Skład Komisji Egzaminacyjnej:

Godz. 12:30 Przewodniczący Komisji: prof. Akademii Kaliskiej dr Piotr Szewczyk
                     Promotor: prof. dr hab. n med. Jan Błaszczyk
                     Recenzent: prof. dr hab. Jacek Lewandowski

Fizjoterapia – studia stacjonarne, jednolite magisterskie

Nr albumu
25399
27626
27642
27809
27810
27822
27685
27808
27067

FIZJOTERAPIA IV, V ROK

FIZJOTERAPIA V ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 1 lipca odbędą się egzaminy dyplomowe u Pani prof Ł. Pilaczyńskiej – Szcześniak.

W dniu 5 lipca odbędą się egzaminy dyplomowe w Pana prof J. Błaszczyka oraz prof J. Lewandowskiego

Harmonogram godzinowy zostanie podany w najbliższych dniach

Szanowni Państwo Studenci Kierunków Medycznych,

Informuję uprzejmie,  że od m-ca października 2022 roku istnieje możliwość szkolenia w masażu leczniczym trwającego 4 semestry, kończącego się tytułem technika masażysty oraz dla najlepiej zdających egzamin – dodatkowo – certyfikatami z masażu leczniczego i drenażu limfatycznego.

Zajęcia praktyczne w wymiarze ponad 400 godzin, obejmują wszystkie rodzaje masaży i odbywać się będą w Kaliszu w wymiarze 1x w tygodniu.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszę o kontakt:

lewandowski@awf.poznan.pl

Cały cykl szkolenia jest bezpłatny!

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.06 w godzinach 15:30-19:30 i 10.06 w godzinach 8:00-12:00 odbędą się zaległe zaliczenia z zakresu farmakologii z prof J. Skrętkowicz

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.06 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu medycyna fizykalna (fizykoterapia i balneoklimatologia) (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 15.06 o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu medycyna fizykalna i balneologia (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.06 o godzinie 8:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z dr M. Stefaniak

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia z mgr A. Ordon-Lis z dnia 9.05 zostaje przełożony na 23.05 w godzinach 15:30-17:45

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.06 o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu anatomia prawidłowa i rentgenowska z prof. J. Lewandowskim (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA V ROK STUDIA STACJONARNE

Informacja dot. prac dyplomowych:

1. Należy złożyć prace dyplomowe w 2 drukowanych egzemplarzach oraz 3 płytach CD: – egzemplarz wydrukowany obustronnie w oprawie miękkiej z dołączonym dyskiem CD (płyta wklejona na okładce na końcu pracy) (egzemplarz przeznaczony do archiwum) z podpisem promotora (podpis na pierwszej stronie, podpisany protokół kontroli oryginalności pracy, zatwierdzony i podpisany przez promotora raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego)- egzemplarz wydrukowany jednostronnie w oprawie twardej (egzemplarz przeznaczony dla studenta) – dwie płyty CD (jedna dla promotora, druga dla recenzenta) (UWAGA!!! na płytach CD należy wpisać: Imię i nazwisko, numer albumu, studia stacjonarne/niestacjonarne, temat pracy licencjackiej/ magisterskiej)

2. Do każdego egzemplarza pracy należy dołączyć (jako ostatnie strony pracy):
– Protokół kontroli pracy – podpisany przez promotora
– Oświadczenie studenta (oświadczenie studenta 1)
– Oświadczenie studenta do pracy dyplomowej (oświadczenie studenta 2)
– Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (zatwierdzony i podpisany przez promotora)

ZAŁĄCZNIKI:

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem z dnia 8.06 zostają przełożone na 9.05 11:45 – 13:15  gr. 2; 13:30 – 15: gr. 1

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Do dnia 15.05 należy złożyć w dziekanacie orzeczenie od lekarza medycyny pracy oraz inne wyniki wymagane do odbycia praktyk zawodowych

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.05 o godzinie 20:00 odbędzie się spotkanie w sprawie praktyk z mgr H. Popłonyk (MS TEAMS)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.05 zajęcia z przedmiotu biologiczny rozwój człowieka i podstawy antropometrii z dr P. Szewczykiem odbędą się dla grupy 1 i 2 w godzinach 11:45-13:15

FIZJOTERAPIA I, II, III, IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 25-30.04 zajęcia z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.04 o godzinie 20:00 odbędzie się spotkanie w sprawie praktyk z mgr H. Popłonyk (MS TEAMS)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.04 zajęcia z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.04 o godzinie 10:00 zajęcia z przedmiotu anatomia prawidłowa i rentgenowska z prof J. Lewandowskim odbędą się online

FIZJOTERAPIA V ROK

W miesiącu kwietniu mają będą realizowane zajęcia fakultatywne przygotowujące do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego. Zajęcia realizowane będą online (MS TEAMS) wg załącznika:

FIZJOTERAPIA II ROK

W dniu 11 kwietnia odbędą się zaległe zajęcia (z 23.03) z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem 11:45-13:15-gr 2; 13:30-15:00-gr 1

FIZJOTERAPIA II, III ROK

Osoby, które uczestniczyły w XIV Konferencji Naukowej: Diagnostyka i programowanie rehabilitacji w zaburzeniach rozwojowych dzieci i młodzieży w dniu 23.03 mogą odbierać certyfikaty uczestnictwa w pokoju 103

FIZJOTERAPIA V ROK

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu fizjologia ogólna z prof. J. Błaszczykiem z dnia 22.04 zostają przełożone na 29.04 w godzinach 10:00-14:00

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu diagnostyka fizjologiczna z prof. J. Błaszczykiem z dnia 22.04 zostają przełożone na 29.04 w godzinach 14:15-16:30

FIZJOTERAPIA V ROK STUDIA STACJONARNE

Seminarium magisterskie z prof. J. Błaszczykiem z dnia 22.04 zostaje przełożone na 29.04 w godzinach 16:30-18:45

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu terapia manualna z mgr A. Kubiaczykiem odbywały się będą w szpitalu (11 piętro)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 28 marca odbędą się zaległe zajęcia z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem 11:45-13:15-gr 2; 13:30-15:00-gr 1

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnościami z mgr Ł. Szymczakiem z dnia 1.03 zostaje przełożony na 18.03 w godzinach 17:15-20:15

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.03 o godzinie 17:00 odbędzie się seminarium z prof J. Lewandowskim (TEAMS)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu fizjoterapia w otho-rhino-laryngologii z dr J. Manasterskim z dnia 25.03 zostaje przełożony na 22.04 w godzinach 16:30-20:30

FIZJOTERAPIA II,III,IV ROK

Oddział Rehabilitacji Milickigo Centrum Medycznego w Miliczu ul. Grzybowa 1 zaprasza do współpracy w ramach praktyk studenckich studentów po II,III i IV roku studiów na kierunku fizjoterapii. Nasz Oddział przyjmuje na oddział pacjentów ogólnoustrojowych oraz ortopedycznych. Prowadzimy zabiegi z zakresu Kinezyterapii, fizykoterapii (w tym hydroterapii), terapii manualnej i masażu. Pacjenci korzystają również z dobrodziejstw krajobrazu dookoła szpitala. Oddziałem zarządza lek. med. Izabela Laber-Napora, specjalista z dziedziny rehabilitacji leczniczej.  Szpital posiada również oddziały pediatryczno-położniczy, internistyczny, ZOL, chirurgiczny, ortopedyczny i psychiatryczny. Jeśli państwa Uczelnie byłyby zainteresowane współpracą proszę o kontakt bezpośrednio z koordynatorem fizjoterapeutów na oddziale fizjoterapii mgr Mateuszem Poczwardowskim.  Telefon 725230768

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 2.03 seminarium magisterskie z prof. J. Lewandowskim zostaje odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Aktualizacja planu zajęć, ćwiczenia z przedmiotu biologiczny rozwój człowieka i podstawy antropometrii z dr P. Szewczykiem odbywały się będą w dwóch grupach

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu diagnostyka i programowanie rehabilitacji z mgr A. Kubiaczykiem z dnia 3.03 zostają przełożone na 10.03 w tych samych godzinach

FIZJOTERAPIA V ROK

Prof. J. Błaszczyk

Seminarium magisterskie 18:15-20:30 (25.02) 15:00-17:15 (11.03) 18:15-19:45 (1.04) ZDALNIE

Seminarium magisterskie 16:00-18:15 (22.04, 6.05, 20.05, 3.06) (Kaszubska 13)

Prof. Ł. Pilaczyńska – Szcześniak

Seminarium magisterskie 12:30-14:45 (3.03, 7.04, 21.04, 28.04) (Kaszubska 13)

Seminarium magisterskie 15:00-17:15 (28.03, 25.04) 15:00-16:30 (23.05) ZDALNIE

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU SEMINARIUM!!

Seminarium z prof J. Lewandowskim z dnia 24.02 zostaje przełożone na 2.03 w godzinach 17:45-20:45; seminarium z prof L. Dworakiem z dnia 24.02 zostaje przełożone na 3.03 w godzinach 17;15-19:30

FIZJOTERAPIA III i IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 21-25.02 zajecia z mgr T. Hofmańskim zostają odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK

FIZJOTERPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z języka angielskiego odbywały się będą w jednej grupie. Poprowadzi je mgr K. Mak

FIZJOTERAPIA III i IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.02 0 godzinie 15:00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z terapii manualnej z mgr A. Kubiaczykiem

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.02 o godzinie 16:00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z kinezyterapii z mgr A. Kubiaczykiem

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.02 w godzinach 16:00-17:00 odbędą się poprawki z dr I. Michniewicz

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 14.02 o godzinie 13:00 odbędą się poprawki z ćwiczeń z fizykoterapii z mgr H. Popłonyk (Szpital, ul. Poznańska)

W dniu 15.02 o godzinie 13:00 odbędą się poprawki z ćwiczeń fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z mgr I. Haaso – Maciejewską (Szpital, ul. Poznańska)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 4.02 w godzinach 13:00-14:00 odbędą się zaliczenia, poprawki z dr I. Michniewicz (MS TEAMS)

FIZJOTERAPIA I, II, III, IV, V ROK

UWAGA STUDENCI!!!

Od 1 marca br. na ćwiczeniach oraz praktykach do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu będą mogły uczestniczyć tylko osoby ZASZCZEPIONE przeciwko COVID-19

FIZJOTERAPIA II ROK

W dniu 1.02 o godzinie 15:00 odbędzie się zaliczenie z komunikacji klinicznej z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA I ROK

W dniu 2.02 o godzinie 10:00 odbędzie się zaliczenie z psychologii klinicznej z dr J. Raubo

W dniu 4.02 o godzinie 10:00 odbędzie się zaliczenie z psychologii ogólnej z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA II, III, IV, V ROK

W dniu 14.01 w godzinach 8:00-9:00 odbędzie się spotkanie dotyczące możliwości realizowania praktyk w ramach programu Erasmus + w hotelach i ośrodkach SPA w Grecji i na Cyprze. Poniżej link do spotkania na MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDkyNGNhNjctZDM0Yi00M2U0LTgyMTEtNWE4ZmRjNDg2N2Q2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228561ca1d-ea50-407d-a700-1b5062b3c1df%22%2c%22Oid%22%3a%22b06d3a19-b443-46bd-978a-814a81201973%22%7d

Zachęcamy do uczestnictwa!!!

UWAGA !!!

W dniach 10-30.01.2022 wszystkie ćwiczenia realizowane będą w formie zdalnej z wyjątkiem zajęć realizowanych w szpitalu oraz przedmiotów:

I rok

Biofizyka

Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

Rekreacyjne formy aktywności fizycznej

Nauka jazdy na wózku inwalidzkim

Anatomia prawidłowa i rentgenowska

II rok

Anatomia palpacyjna

Kinezyterapia

Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

III rok

Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

Terapia manualna

Nauka jazdy na wózku inwalidzkim

Diagnostyka w dysfunkcjach układu ruchu

IV rok

Diagnostyka obrazowa

Terapia manualna

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.01 i 24.01 zajęcia z przedmiotu terapia manualna z mgr A. Kubiaczykiem odbędą się następująco: gr 1 w godzinach 15:00-17:15; gr 2 w godzinach 17:15-19:30

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.01 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin praktyczny z fizykoterapii z mgr H. Popłonyk (Kaszubska 13)

UWAGA !!!

W dniach 3-9.01.2022 wszystkie ćwiczenia realizowane będą w formie zdalnej z wyjątkiem zajęć realizowanych w szpitalu oraz przedmiotów:

I rok

Biofizyka

Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

Rekreacyjne formy aktywności fizycznej

Nauka jazdy na wózku inwalidzkim

Anatomia prawidłowa i rentgenowska

II rok

Anatomia palpacyjna

Kinezyterapia

Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

III rok

Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

Terapia manualna

Nauka jazdy na wózku inwalidzkim

Diagnostyka w dysfunkcjach układu ruchu

IV rok

Diagnostyka obrazowa

Terapia manualna

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.12 ćwiczenia z przedmiotu anatomia prawidłowa i rentgenowska z prof J. Lewandowskim odbędą się od godziny 8:00

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu fizjologia wysiłku fizycznego z dr hab. K. Domaszewską z dnia 24.01 zostają przełożone na 17.01 w godzinach 11:45-14:45

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.12 zajęcia z przedmiotu kinezyterapia dla gr 2 z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 28.01 w godzinach 8:00-11:15

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.12 zajęcia z przedmiotu terapia manualna z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 28.01 następująco: 15:15-16:45 gr 1; 17:00-18:30 gr 2

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.12 zajęcia z przedmiotu terapia manualna z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 28.01 następująco: 11:45-13:15 gr 1; 13:30-15:00 gr 2

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Przedmiot medycyna fizykalna (fizykoterapia i balneoklimatologia) z mgr A. Ordon – Lis realizowany będzie stacjonarnie na uczelni

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Przedmiot fzjoterapia ogólna z mgr A. Ordon – Lis realizowany będzie zdalnie

FIZJOTERAPIA V ROK

W dniu 8.12 spotkanie z prof J. Lewandowskim w sprawie egzaminu fizjoterapeutycznego zostaje odwołane.

Seminarzystów prof. J. Lewandowskiego proszę o kontakt z Profesorem w celu ustalenia terminu seminarium w formie online

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 6-10.12 wszystkie zajęcia odbywały się będą zdalnie

FIZJOTERAPIA

UWAGA!!! W Załączeniu Decyzja Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu dotycząca kształcenia od 6-22.12

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.11 o godzinie 19:00 odbędzie się spotkanie w sprawie praktyk z mgr H. Popłonyk (spotkanie odbędzie się na TEAMS)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.12 w godzinach 11:30-14:30 odbędą się zaległe ćwiczenia z przedmiotu dietetyka i dietoterapia z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

FIZJOTERAPIA V ROK

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Ostatni wykład z przedmiotu ekonomia i system ochrony zdrowia z dr R. Orlińskim w dniu 13.12 odbędzie się w godzinach 13:30-14:15

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.11 zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z mgr I. Haaso-Maciejewską odbędą się następująco: 15:45-17:15 gr 1; 17:30-19:00 gr 2

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 19-26.11 wszystkie zajęcia odbywały się będą w formie zdalnej

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu dietetyka i dietoterapia z prof. Ł. Pilaczyńska – Szcześniak z dnia 26.11 zostają przełożone na 25.11 w godzinach 17:15-20:15

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.11 ćwiczenia z przedmiotu dietetyka i dietoterapia z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak odbędą się od godziny 12:00-15:00

FIZJOTERAPIA V ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.11 seminarium magisterskie z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak odbędzie się od godziny 15:30-17:45

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 19-27.11 zajęcia z mgr H. Popłonyk zostają odwołane

UWAGA STUDENCI V ROK!!!!  

Spotkanie z prof. J. Lewandowski w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeuty odbędzie się w dniu 24.11 o godzinie 13:00 w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.01 i 27.01 zaplanowane zostaną brakujące ćwiczenia z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr A. Szewczyk, następująco: gr 2 od 12:00-13:30 i gr 1 od 17:00-18:30

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU OBOZU

W dniach 13-18 lutego 2022 r. odbędzie się obligatoryjny obóz zimowy

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Proszę o przesłanie adresu mailowego grupy oraz danych do starosty grupy na adres: h.weber@akademia.kalisz.pl

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.11 ćwiczenia z kinezyterapii z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane zajęcia zostaną odpracowane w dniu 4.01 w tych samych godzinach

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.11 zajęcia z przedmiotu terapia manualna z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 5.01 w tych samych godzinach

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 12-17 lutego 2022 r. odbędzie się obligatoryjny obóz zimowy

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Wykład z przedmiotu genetyka z dr J. Szczotkowskim z dnia 15.11 zostaje przełożony na 19.11 w godzinach 15:30-18:30

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE

FIZJOTERAPIA V ROK STUDIA STACJONARNE

Seminarium magisterskie z prof J. Lewandowskim w dniu 27.10 odbędzie się od godziny 13:00

FIZJOTERAPIA II, III, IV, V ROK

W dniu 27.10 o godzinie 13:00 odbędą się poprawki przedmiotów prowadzonych przez prof G. Cywińska – Wasilewską (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z przedmiotu biofizyka z dr M. Kowalczyk z dnia 15.12 zostają przełożone na 14.12 w tych samych godzinach

FIZJOTERAPIA I ROK

UWAGA!!!Aktualizacja planu, dotyczy zajęć: Socjologia (socjologia ogólna, socjologia niepełnosprawności) ćwiczenia (mgr A. Staniszewski) 16:00-20:00 (23.11, 14.12) 17:00-20:45 (7.12) (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA IV ROK

PODZIAŁ NA GRUPY

FIZJOTERAPIA III ROK

PODZIAŁ NA GRUPY

FIZJOTERAPIA II ROK

PODZIAŁ NA GRUPY

FIZJOTERAPIA V ROK

Seminarium dyplomowe:

– prof. Ł. Pilaczyńska – Szcześniak:

17:15-19:30 (8.10, 21.10) 17:15-18:45 (28.10) – ONLINE

17:15-19:30 (4.11) 18:45-20:15 (19.11) 16:30-18:45 (26.11) 11:30-13:45 (10.12) – Kaszubska 13

– prof. J. Błaszczyk:

17:15-18:45 (15.10) 10:30-12:00 (29.10) 14:00-15:30 (3.12) 12:15-15:15 (10.12) – ONLINE

17:45-20:45 (19.11) 17:45-20:00 (7.01) 17:45-20:00 (21.01) – Kaszubska 13

– prof. J. Lewandowski:

14:00-16:15 (27.10, 24.11, 8.12, 22.12) 14:00-17:00 (12.01, 26.01) – Kaszubska 13

FIZJOTERAPIA I ROK

PODZIAŁ NA GRUPY

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu zajęć. Dotyczy podziału języka na dwie grupy

FIZJOTERAPII ROK STUDIA STACJONARNE

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.09 odbędą się poprawki z przedmiotu anatomia prawidłowa i rentgenowska z prof J. Lewandowskim. Godzina 10:00 – zaliczenie ćwiczeń; 11:00 – poprawa egzaminu (poprawki odbędą się w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 10.09 o godzinie 12:30 odbędą się poprawki z przedmiotu fizjoterapia w chirurgii z dr K. Piotrowskim (Szpital, Zespół Leczniczego Usprawniania)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.09 o godzinie 11:00 odbędzie się zaliczenie z komunikacji klinicznej z dr J. Raubo (MS TEAMS)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.09 o godzinie 10:00 odbędzie się poprawa zaliczenia z przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo oraz o godzinie 12:00 poprawa zaliczenia z psychoterapii (MS TEAMS)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.09 o godzinie 10:30 odbędą się poprawki z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.09 o godzinie 10:00 odbędzie się poprawa z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr A. Janiakiem (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 7.09 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu medycyna fizykalna (fizykoterapia i balneoklimatologia) z mgr A. Ordon-Lis i mgr H. Popłonyk

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 7.09 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu medycyna fizykalna i balneologia z mgr H. Popłonyk 

EGZAMIN DYPLOMOWY W DNIU 1 LIPCA

Skład Komisji Egzaminacyjnej:

Godz. 10.00 Przewodniczący Komisji: dr Arkadiusz Janiak
                     Promotor: dr hab. n med. Grażyna Cywińska – Wasilewska
                     Recenzent: prof. dr hab. Łucja Pilaczyńska – Szcześniak

Studia stacjonarne – Fizjoterapia – studia pierwszego stopnia

Nr albumu
27059

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu  24.06 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

W dniu 19.06 o godzinie 11:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu neurofizjologia ruchu z prof. G. Cywińską – Wasilewską

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.06 o godzinie 12:00 odbędzie się egzamin z anatomii z prof J. Lewandowskim

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.06 o godzinie 11:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiot psychologia ogólna z dr J. Raubo

W dniu 17.06 o godzinie 11:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu psychoterapia z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.06 o godzinie 11:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu komunikacja kliniczna z dr J. Raubo

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.280.VI.2020 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 23 grudnia 2020r. Dziekanat w dniu 04.06.2021 będzie nieczynny

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.06 o godzinie 14:00 odbędzie się egzamin z fizjoterapii ogólnej z prof. G. Cywińską – Wasilewską (MS TEAMS)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.06 o godzinie 16:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu neurofizjologia ruchu z prof. G. Cywińską – Wasilewską (MS TEAMS)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 19.06 o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińską – Wasilewską (MS TEAMS)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowane zostały przeniesione ćwiczenia z pierwszego semestru z przedmiotu pierwsza pomoc z lek M. Pietrzykiem.

Zajęcia odbędą się następująco: 26.05 –  godzinach 9:45-11:15 – ONLINE MS TEAMS.

Zajęcia na Uczelni – ul. Kaszubska 13 w dniach:

2.06 – 13:30-15:00 gr 1; 15:15-16:45 gr 2 oraz 9.06 – 13:30-15:45 gr 1; 16:00-18:15 gr 2

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Egzaminy z przedmiotu medycyna fizykalna (fizykoterapia i balneoklimatologia) odbędą się następująco:

egzamin praktyczny 14.06.2021 ( poniedziałek), od godz. 15:00 kolejność wg grup ćwiczeniowych;
egzamin teoretyczny 16.06.2021 (środa), godz. 15:00

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.06 o godzinie 16:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu medycyna fizykalna i balneologia z mgr H. Popłonyk

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 7.05 o godzinie 16:15 odbędzie się seminarium magisterskie z prof J. Błaszczykiem (Collegium Medicum, Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20 i 21 kwietnia zajęcia z mgr H. Popłonyk zostają odwołane

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.04 odbędą się zaliczenia przedmiotu farmakologia w fizjoterapii z prof. J. Skrętkowicz: 8:00-9:00 wykłady, 9:45-10:45 ćwiczenia

UWAGA STUDENCI!!

Od 19.04 zajęcia będą odbywały się na terenie Uczelni zgodnie z planami zajęć (dotyczy ćwiczeń w pracowniach, laboratoriach, sali gimnastycznej, które na początku semestru planowane były na Uczelni, pozostałe zajęcia odbywają się w dalszym ciągu w systemie zdalnym)

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.50.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku od 12.04.2021 do dnia 16.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 8.00-12.00

UWAGA!!!

w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Akademii Kaliskiej w dniach od 10.04.21-18.04.2021, wszystkie zajęcia dydaktyczne planowane na terenie Uczelni będą realizowane w formie zdalnej (zajęcia zaplanowane w szpitalu odbywają się zgodnie z planami)

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.37.47.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 25 marca 2021 roku od 30.03-9.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 10.00-12.00

UWAGA!!!

w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Akademii Kaliskiej w dniach 30.03.21, 31.03.21, 08.04.21, 09.04.2021r. wszystkie zajęcia dydaktyczne planowane na terenie Uczelni będą realizowane w formie zdalnej (zajęcia zaplanowane w szpitalu odbywają się zgodnie z planami)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowane zostały brakujące ćwiczenia z przedmiotu kliniczne podstawy w kardiologii i kardiochirurgii. Aktualizacja w planie zajęć.  Zaktualizowany został również plik podział na grupy – harmonogram zajęć dla w/w przedmiotu

UWAGA!!!

Osoby, które nie mają opłaconego ubezpieczenia NNW i OC, mogą opłacić ubezpieczenie do dnia 31.03 br. w Dziekanacie Wydziału, pok. 121.  Brak opłaconego ubezpieczenia skutkuje brakiem możliwości odbycia praktyk zawodowych

PODZIAŁ NA GRUPY

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.03 o godzinie 13:00 odbędzie się seminarium magisterskie z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak (MS Teams)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.03 o godzinie 15:00 odbędzie się seminarium magisterskie z prof. J. Lewandowskim (MS Teams)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.03 o godzinie 15:00 odbędzie się seminarium magisterskie z prof. J. Błaszczykiem (MS Teams)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.03 wykład z przedmiotu diagnostyka fizjologiczna z prof. J. Błaszczykiem odbędzie się w godzinach 16:00-18:15

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 9.03 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawka z zaliczenia teoretycznego z obozu zimowego (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Do dnia 7.03 zajęcia z mgr M. Zasiadłą zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.03 wykład z przedmiotu fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia z prof A. Krawańskim odbędzie się w godzinach 10:30-12:00 natomiast ćwiczenia z fizjoterapii ogólnej odbędą się od 12:00-13:30

ERASMUS+

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy o możliwości wyjazdów studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+. Mobilności zagraniczne muszą być realizowane z uwzględnieniem ograniczeń nałożonych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów destynacji uczestników wymiany.
W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wyjazdy odbywa się zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Uprzejmie informujemy, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe jest realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Pragniemy jednak poinformować, że dofinansowanie wyjazdów dotyczy jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą (email: e.wasielewska@pwsz.kalisz.plemail: monika.napadlek@pwsz.kalisz.plemail: j.gancarz@pwsz.kalisz.pl, tel. 62 7679566).
Wszystkie informacje o możliwościach wyjazdów znajdują się na stronie internetowej: Współpraca Międzynarodowa

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 3.03 od godziny 9:00 odbędą się zapisy na seminarium magisterskie. Zapisać można się do następujących promotorów:

 • prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk
 • prof. dr hab. Jacek Lewandowski
 • prof. dr hab. Łucja Pilaczyńska – Szcześniak

Zapisy odbywały się będą w Dziekanacie u Pani Kornelii Glinkowskiej  

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!! Zamiana godziny zajęć z przedmiotu ekologia człowieka i epidemiologia, korekta w planie 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Na piątkowe ćwiczenia z masażu proszę przygotować: poduszka lub koc, ręcznik lub/i prześcieradło oraz oliwka do MASAŻU

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowane zostały wykłady z przedmiotu fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii:

Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii wykład (mgr T. Hofmański) 15:30-17:45 (5.03, 19.03) 16:00-17:30 (26.03, 9.04)) – ZDALNIE

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.02 odbędą się zaległe ćwiczenia z przedmiotu biofizyka z dr M. Kowalczyk, następująco: 9:45-12:45 gr 1 i 13:00-16:00 gr 2. Zajęcia odbędą się stacjonarnie w Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Zbiórka osób uczestniczących w obozie sportowym w środę 24 lutego o godzinie 10:00, w Karpaczu w pensjonacie PATRYN, przy ul. Kamiennej 5B

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.02 o godzinie 18:00 odbędzie się poprawa ćwiczeń z fizykoterapii z mgr A. Ordon – Lis

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.02 odbędzie się poprawka egzaminu z fizykoterapii 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.02 o godzinie 11:00 odbędzie się  poprawa zaliczenia z psychologii z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.02 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z fizykoterapii z prof. G. Cywińską – Wasilewską 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 1.02 o godzinie 10:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu psychologia kliniczna z dr J. Raubo.

W dniu 3.02 o godzinie 10:00 odbędzie się zaliczenia przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo

Uwaga studenci I roku

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.02 o odbędzie się egzamin praktyczny z terapii manualnej gr 2 – 16:00-17:30; gr 1 – 17:45-19:15 (Kaszubska 13)UWAGA STUDENCI FIZJOTERAPIA III ROK!!! Przypominamy o konieczności przesłania kart informacyjnych na obóz zimowy. Karty należy wysłać na platformie MS TEAMS do mgr P. Świerczaka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia. Osoby, które nie wywiążą się z tego obowiązku w wymaganym terminie nie będą mogły uczestniczyć w obozie UWAGA STUDENCI!!!W dniu 29.01 mija ostateczny termin oddawania dzienników praktyk. Dzienniki złożone po terminie nie będą przyjmowane   UWAGA STUDENCI!!! Przypominamy o możliwości wypełniania studenckiej ankiety oceny pracowników po zakończonej realizacji przedmiotów. Ankiety są dostępne w systemie USOS

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.01 zajęcia z przedmiotu anatomia prawidłowa i rentgenowska z prof J. Lewandowskim odbędą się stacjonarnie na Uczelni

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.01 w godzinach zajęć odbędzie się zaliczenie wykładów i ćwiczeń z przedmiotu Farmakologia z prof J. Skrętkowicz

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.02 od godziny 15:00 odbędzie się egzamin praktyczny z fizykoterapii (Kaszubska 13)

W dniu 2.02 o odbędzie się egzamin praktyczny z terapii manualnej gr 2 – 16:00-17:30; gr 1 – 17:45-19:15 (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu terapia manualna z dnia 18.12 zostaje przełożony na 15.01 w godzinach 15:45-17:15

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowany został przedmiot fizjoterapia w psychiatrii (mgr M. Hofman). przedmiot odbędzie się w jednej grupie w następujących terminach: 12.01 – 12:30-14:00 wykład; 13.01 – 9:30-10:15 wykład i 10:30-14:15 – ćwiczenia; 14.01 – 9:30-11:00 wykład i 11:15-15:15 ćwiczenia

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowany został przedmiot kinezyterapia (mgr M. Hofman). Przedmiot odbędzie się w jednej grupie w następujących terminach:  19,25,26,27,01.2021 w godzinach 9:30-13:15

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 24.02-01.03.2021 zaplanowany został obóz zimowy 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Korekta planu dotyczy wykładów z przedmiotu biofizyka

Wykłady odbędą się następująco:

21.12 – 11:15-12:45; 18.01 – 9:45-12:45; 19.01 – 8:00-9:30; 26.01 – 8:00-9:30

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu fizjologia bólu z dr hab K. Domaszewską z dnia 30.11 zostaje przełożony na 3.12 w godzinach 8:30-10:00

UWAGA STUDENCI !

W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZENIEM REKTORA OD DNIA 05.11.2020 DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU CZYNNY DO GODZ. 13.30

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Przypominamy o obowiązku zapisania się na zajęcia z wychowania fizycznego

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE

Do dnia 27.10 wszystkie zajęcia z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane

UWAGA!

STUDENCI KIERUNKU

FIZJOTERAPIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

DIETETYKA-STUDIA NIESTACJONARNE

W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZAJĄCĄ LICZBĄ

ZACHOROWAŃ NA SARS COV-2

DECYZJĄ WŁADZ WYDZIAŁU OD DNIA 12.10.2020

NIE MA OBSŁUGI DZIEKANATU NA TERENIE UCZELNI.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT:

Kornelia Glinkowska  email: k.glinkowska@pwsz.kalisz.pl (do 16.10.2020)

email: k.glinkowska@akademia.kalisz.pl (od 16.10.2020)

tel. 062 76 79 574 pok. 121

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowany został przedmiot polityka społeczna i zdrowotna – aktualizacja w planie zajęć

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Na czas prowadzenia zajęć w formie online, ćwiczenia z przedmiotu medycyna fizykalna (fizykoterapia i balneoklimatologia) z mgr H. Popłonyk odbywały się będą następująco:

Wtorek

Medycyna fizykalna (fizykoterapia i balneoklimatologia) ćwiczenia

(mgr H. Popłonyk) gr 1 15:30-17:00 (co tydzień)

Medycyna fizykalna (fizykoterapia i balneoklimatologia) ćwiczenia

(mgr H. Popłonyk) gr 2 17:15-18:45 (co tydzień)

Medycyna fizykalna (fizykoterapia i balneoklimatologia) ćwiczenia

(mgr H. Popłonyk) gr 3 19:00-20:30 (co tydzień)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Na czas prowadzenia zajęć w formie online ćwiczenia szpitalne odbywały się będą w dwóch grupach, następująco:

Środa

Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu ćw.  gr.1 mgr T. Hofmański 16:00-17:30 (co tydzień)

Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu ćw. gr.2 mgr T. Hofmański 17:45-19:15 (co tydzień)

Czwartek

Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu ćw. gr.1 mgr T. Hofmański 16:00-17:30 (15.10, 5.11) )

Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu ćw. gr.2 mgr T. Hofmański 17:45-19:15 (15.10, 5.11)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

Na czas prowadzenia zajęć w formie online ćwiczenia szpitalne odbywały się będą w dwóch grupach, następująco:

Wtorek

Fizjoterapia w pulmonologii ćw.  gr.1 mgr T. Hofmański 16:00-17:30 (co tydzień)

Terapia manualna ćwiczenia (mgr A. Kubiaczyk) gr 2 16:00-17:30 (6.10-8.12)

Fizjoterapia w pulmonologii ćw. gr.2 mgr T. Hofmański 17:45-19:15 (co tydzień)

Terapia manualna ćwiczenia (mgr A. Kubiaczyk) gr 1 17:45-19:15 (6.10-8.12)

Środa

Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu ćw. gr.1 mgr I. Haaso – Maciejewska 15:30-17:00 (co tydzień)

Fizykoterapia ćwiczenia (mgr H. Popłonyk)  gr 2 15:30-17:00 (co tydzień)

Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu ćw.  gr.2 mgr I. Haaso – Maciejewska 17:15-18:45 (co tydzień)

Fizykoterapia ćwiczenia (mgr H. Popłonyk) gr 1 17:15-18:45 (co tydzień)

Czwartek

Fizjoterapia w kardiologii ćw. gr.1 mgr T. Hofmański 16:00-17:30 (8.10, 29.10, 26.11, 10.12, 14.01)

Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu ćw.  gr.2 mgr I. Haaso – Maciejewska 16:00-17:30 (8.10, 26.11)

Fizykoterapia ćwiczenia (mgr H. Popłonyk) gr 2 16:00-17:30 (29.10, 10.12)

Fizjoterapia w kardiologii ćw. gr.2 mgr T. Hofmański 17:45-19:15 (8.10, 29.10, 26.11, 10.12, 14.01)

Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu ćw.gr.1 mgr I. Haaso – Maciejewska 17:45-19:15 (8.10, 26.11)

Fizykoterapia ćwiczenia (mgr H. Popłonyk) gr 1 17:45-19:15 (29.10, 10.12)

UWAGA STUDENCI!!!

Zarządzeniem Rektora nr 0300.224.VI.2020 z dnia 9 października 2020 roku, w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych od dnia 12 października 2020 roku: „w związku z pogłębiającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2 od dnia 12 października 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Akademii Kaliskiej odbywać się będą w trybie online”

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA WYCHOWANIE FIZYCZNE pwsz

PLAN DLA STUDENTÓW WF pwsz

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Od dnia 13.10 ćwiczenia z przedmiotu fizjoterapia w pediatrii odbywały się będą w formie stacjonarnej w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13 zgodnie z planem zajęć

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.10 zajęcia z przedmiotu medycyna fizykalna (fizykoterapia i balneoklimatologia) z mgr H. Popłonyk odbędą się w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13

Ćwiczenia z przedmiotu kliniczne podstawy w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej z dr I. Urbaniakiem odbywały się będą w Szpitalu przy ul. Poznańskiej – oddział urazowo – ortopedyczny

FIZJOTERAPIA II, III, IV ROK STUDIA STACJONARNE

Do dnia 13.10 wszystkie zajęcia z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane

FIZJOTERAPIA II, III, IV ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Korekty w planach

UWAGA SZKOLENIE!!!

Szwajcarskie Centrum Edukacji oddział w Poznaniu organizuje szkolenie z Masażu leczniczego dla studentów kierunków medycznych. Istnieje możliwość zakwalifikowania się około 30 osób na zajęcia weekendowe w Poznaniu. Zajęcia są całkowicie bezpłatne. Więcej informacji udziela prof. Jacek Lewandowski pod adresem email: j.a.lewandowski@wp.pl

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.09 o godzinie 10:30 odbędzie się ostateczny termin poprawek z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.09 o godzinie 15:15 odbędą się zajęcia z kinezyterapii z mgr P. Brykowskim (budynek Collegium Medicum)

UWAGA STUDENCI!!!

Informuję, że można realizować praktyki zawodowe. Porozumienia oraz skierowania należy składać w pokoju 121 do podpisu przez Dziekana. Na praktyki może iść osoba, która dostarczyła do dziekanaty badania WZW oraz salmonelli, a także opłacone ubezpieczenie

Szanowni Państwo,

w związku ze wznowieniem możliwości wyjazdu studentów i absolwentów w celu realizacji części studiów i praktyk w ramach Programu Erasmus+ od 1 września 2020 uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranicą przyjmuje już formularze aplikacyjne na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2020/2021.

Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+. Proszę zauważyć, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe będzie realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Dofinansowanie wyjazdów dotyczy jednak jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Pragnę przypomnieć, iż beneficjenci stypendiów socjalnych mogą liczyć na wyższe dofinansowanie wyjazdów z Programu PO WER.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wszystkie wyjazdy odbywać się będzie zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Wszelkich informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą, tel. 62 767 95 66, email: e.wasielewska@pwsz.kalisz.plemail: monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, email: j.gancarz@pwsz.kalisz.pl. Formularze zgłoszeniowe są dostępne do pobrania ze strony internetowej uczelni.

Ogłoszenia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA V ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Seminarium magisterskie prof. J. Lewandowski

Środa  13:00-16:00 (12.10, 9.11, 30.11, 21.12, 18.01) (Kaszubska 13)

Seminarium magisterskie prof. L. Dworak

Piątek 15:30-17:45 (21.10, 28.10, 4.11, 25.11, 2.12) 16:45-20:45 (28.01) (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.09 o godzinie 14:30 odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie kursu masażu z prof. J. Lewandowskim (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA IV, V ROK

Szanowni Państwo Studenci Kierunków Medycznych,

Informuję uprzejmie,  że od m-ca października 2022 roku istnieje możliwość szkolenia w masażu leczniczym trwającego 4 semestry, kończącego się tytułem technika masażysty oraz dla najlepiej zdających egzamin – dodatkowo – certyfikatami z masażu leczniczego i drenażu limfatycznego.

Zajęcia praktyczne w wymiarze ponad 400 godzin, obejmują wszystkie rodzaje masaży i odbywać się będą w Kaliszu w wymiarze 1x w tygodniu.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszę o kontakt:

lewandowski@awf.poznan.pl

Cały cykl szkolenia jest bezpłatny!

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 17.06 o godzinie 20:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z dr M. Stefaniak

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 15.06 o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu medycyna fizykalna i balneologia (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 9.03 o godzinie 17:00 odbędzie się seminarium z prof J. Lewandowskim (TEAMS)

FIZJOTERAPIA IV ROK

Oddział Rehabilitacji Milickigo Centrum Medycznego w Miliczu ul. Grzybowa 1 zaprasza do współpracy w ramach praktyk studenckich studentów po II,III i IV roku studiów na kierunku fizjoterapii. Nasz Oddział przyjmuje na oddział pacjentów ogólnoustrojowych oraz ortopedycznych. Prowadzimy zabiegi z zakresu Kinezyterapii, fizykoterapii (w tym hydroterapii), terapii manualnej i masażu. Pacjenci korzystają również z dobrodziejstw krajobrazu dookoła szpitala. Oddziałem zarządza lek. med. Izabela Laber-Napora, specjalista z dziedziny rehabilitacji leczniczej.  Szpital posiada również oddziały pediatryczno-położniczy, internistyczny, ZOL, chirurgiczny, ortopedyczny i psychiatryczny. Jeśli państwa Uczelnie byłyby zainteresowane współpracą proszę o kontakt bezpośrednio z koordynatorem fizjoterapeutów na oddziale fizjoterapii mgr Mateuszem Poczwardowskim.  Telefon 725230768

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 2.03 seminarium magisterskie z prof. J. Lewandowskim zostaje odwołane

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Seminaria magisterskie odbywały się będą następująco:

Seminarium magisterskie (prof. J. Lewandowski) 17:45-20:45 (02.03, 16.03, 13.04, 18.05, 1.06) ZDALNIE

Seminarium magisterskie (prof. L. Dworak) 17:15-19:30 (03.03) ZDALNIE

Seminarium magisterskie (prof. L. Dworak) 10:00-13:00 (11.03, 10.06) 10;30-12:45 (18.03) (Kaszubska 13)

Seminarium magisterskie (prof. L. Dworak) 12:30-14:45 (22.04, 29.04) ZDALNIE

Seminarium magisterskie (prof. J. Smorawiński) 15:30-19:30 (3.03, 28.04) (Kaszubska 13)

Seminarium magisterskie (prof. J. Smorawiński) 18:30-20:45 (7.04, 5.05) 17:30-20:30 (9.06) ZDALNIE

Seminarium magisterskie (prof. L. Dworak) 10:00-13:00 (11.03, 10.06) 10;30-12:45 (18.03) (Kaszubska 13)

Seminarium magisterskie (prof. L. Dworak) 12:30-14:45 (22.04, 29.04) ZDALNIE

FIZJOTERAPIA III i IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.02 0 godzinie 15:00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z terapii manualnej z mgr A. Kubiaczykiem

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 18.02 w godzinach 16:00-17:00 odbędą się poprawki z dr I. Michniewicz

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 14.02 o godzinie 13:00 odbędą się poprawki z ćwiczeń z fizykoterapii z mgr H. Popłonyk (Szpital, ul. Poznańska)

W dniu 15.02 o godzinie 13:00 odbędą się poprawki z ćwiczeń fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z mgr I. Haaso – Maciejewską (Szpital, ul. Poznańska)

FIZJOTERAPIA IV ROK STDUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 4.02 w godzinach 15:00-16:00 odbędą się zaliczenia, poprawki z dr I. Michniewicz (MS TEAMS)

FIZJOTERAPIA IV, V ROK

UWAGA STUDENCI!!!

Od 1 marca br. na ćwiczeniach oraz praktykach do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu będą mogły uczestniczyć tylko osoby ZASZCZEPIONE przeciwko COVID-19

FIZJOTERAPIA II, III, IV, V ROK

W dniu 14.01 w godzinach 8:00-9:00 odbędzie się spotkanie dotyczące możliwości realizowania praktyk w ramach programu Erasmus + w hotelach i ośrodkach SPA w Grecji i na Cyprze. Poniżej link do spotkania na MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDkyNGNhNjctZDM0Yi00M2U0LTgyMTEtNWE4ZmRjNDg2N2Q2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228561ca1d-ea50-407d-a700-1b5062b3c1df%22%2c%22Oid%22%3a%22b06d3a19-b443-46bd-978a-814a81201973%22%7d

Zachęcamy do uczestnictwa!!!

UWAGA !!!

W dniach 10-30.01.2022 wszystkie ćwiczenia realizowane będą w formie zdalnej z wyjątkiem zajęć realizowanych w szpitalu oraz przedmiotów:

IV rok

Diagnostyka obrazowa

Terapia manualna

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 28.01 o godzinie 15:30 odbędzie się egzamin praktyczny z fizykoterapii  z mgr H. Popłonyk (Kaszubska 13)

UWAGA !!!

W dniach 3-9.01.2022 wszystkie ćwiczenia realizowane będą w formie zdalnej z wyjątkiem zajęć realizowanych w szpitalu oraz przedmiotów:

IV rok

Diagnostyka obrazowa

Terapia manualna

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Korekta planu w dniu 11.12.

Zajęcia z przedmiotu protetyka i ortotyka z mgr B. Madej – Dziechciarow odbędą się od 14:00-18:00 – ONLINE

Zajęcia z przedmiotu terapia manualna z mgr A. Kubiaczykiem 18:30-20:45 (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA

UWAGA!!! W Załączeniu Decyzja Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu dotycząca kształcenia od 6-22.12

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 27.11 na zajęcia z przedmiotu dietetyka i dietoterapia z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak proszę przynieść swoje laptopy

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Korekta planu w dniu 27.11

Zajęcia odbędą się następująco:

 • 8:00-11:15 dietetyka i dietoterapia ćwiczenia (prof Ł. Pilaczyńska – Szcześniak) (Kaszubska 13)
 • 11:30-15:30 Fizjoterapia w pulmonologii ćwiczenia (mgr T. Hofmański) (Kaszubska 13)
 • 16:15-20:45 metodologia badań naukowych ćwiczenia (prof L. Dworak) ZDALNIE

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniach 19-27.11 zajęcia z mgr H. Popłonyk zostają odwołane

UWAGA STUDENCI V ROK!!!!  

Spotkanie z prof. J. Lewandowski w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeuty odbędzie się w dniu 24.11 o godzinie 13:00 w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13

FIZJOTERAPIA STUDIA NIESTACJONARNE

FIZJOTERAPIA V ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Seminarium magisterskie z prof. J. Lewandowskim w dniu 27.10 odbędzie się od godziny 13:00

FIZJOTERAPIA IV, V ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 27.10 o godzinie 13:00 odbędą się poprawki przedmiotów prowadzonych przez prof . G. Cywińską – Wasilewską (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA V ROK

Seminarium dyplomowe:

– prof. Ł. Pilaczyńska – Szcześniak:

17:15-19:30 (8.10, 21.10) 17:15-18:45 (28.10) – ONLINE

17:15-19:30 (4.11) 18:45-20:15 (19.11) 16:30-18:45 (26.11) 11:30-13:45 (10.12) – Kaszubska 13

– prof. J. Błaszczyk:

17:15-18:45 (15.10) 10:30-12:00 (29.10) 14:00-15:30 (3.12) 12:15-15:15 (10.12) – ONLINE

17:45-20:45 (19.11) 17:45-20:00 (7.01) 17:45-20:00 (21.01) – Kaszubska 13

– prof. J. Lewandowski:

14:00-16:15 (27.10, 24.11, 8.12, 22.12) 14:00-17:00 (12.01, 26.01) – Kaszubska 13

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 10.09 o godzinie 12:30 odbędą się poprawki z przedmiotu fizjoterapia w chirurgii z dr K. Piotrowskim (Szpital, Zespół Leczniczego Usprawniania)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 7.09 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu medycyna fizykalna i balneologia z mgr H. Popłonyk 

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

W dniu 19.06 o godzinie 11:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu neurofizjologia ruchu z prof. G. Cywińską – Wasilewską

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.280.VI.2020 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 23 grudnia 2020r. Dziekanat w dniu 04.06.2021 będzie nieczynny

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.06 o godzinie 16:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu neurofizjologia ruchu z prof. G. Cywińską – Wasilewską (MS TEAMS)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 19.06 o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińską – Wasilewską (MS TEAMS)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.06 o godzinie 16:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu medycyna fizykalna i balneologia z mgr H. Popłonyk

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 7.05 o godzinie 16:15 odbędzie się seminarium magisterskie z prof J. Błaszczykiem (Collegium Medicum, Kaszubska 13)

UWAGA STUDENCI!!

Od 19.04 zajęcia będą odbywały się na terenie Uczelni zgodnie z planami zajęć (dotyczy ćwiczeń w pracowniach, laboratoriach, sali gimnastycznej, które na początku semestru planowane były na Uczelni, pozostałe zajęcia odbywają się w dalszym ciągu w systemie zdalnym)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Korekta planu – dotyczy zjazdu 12 – zajęć z prof G. Cywińską – Wasilewską.

12.06: 8:00-10:15 neurofizjologia ruchu, 10:30-12:00 fizykoterapia i dodatkowo w dniu 13.06 – 8:00-10:15 neurofizjologia ruchu (przełożona z dnia 11.04)

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.50.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku od 12.04.2021 do dnia 16.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 8.00-12.00

UWAGA!!!

w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Akademii Kaliskiej w dniach od 10.04.21-18.04.2021, wszystkie zajęcia dydaktyczne planowane na terenie Uczelni będą realizowane w formie zdalnej (zajęcia zaplanowane w szpitalu odbywają się zgodnie z planami)

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.37.47.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 25 marca 2021 roku od 30.03-9.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 10.00-12.00

UWAGA!!!

Osoby, które nie mają opłaconego ubezpieczenia NNW i OC, mogą opłacić ubezpieczenie do dnia 31.03 br. w Dziekanacie Wydziału, pok. 121.  Brak opłaconego ubezpieczenia skutkuje brakiem możliwości odbycia praktyk zawodowych

PODZIAŁ NA GRUPY

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.03 o godzinie 13:00 odbędzie się seminarium magisterskie z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak (MS Teams)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.03 o godzinie 15:00 odbędzie się seminarium magisterskie z prof. J. Lewandowskim (MS Teams)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.03 o godzinie 15:00 odbędzie się seminarium magisterskie z prof. J. Błaszczykiem (MS Teams)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 9.03 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawka z zaliczenia teoretycznego z obozu zimowego (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Do dnia 7.03 zajęcia z mgr M. Zasiadłą zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 3.03 od godziny 9:00 odbędą się zapisy na seminarium magisterskie. Zapisać można się do następujących promotorów:

 • prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk
 • prof. dr hab. Jacek Lewandowski
 • prof. dr hab. Łucja Pilaczyńska – Szcześniak

Zapisy odbywały się będą w Dziekanacie u Pani Kornelii Glinkowskiej  

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Zbiórka osób uczestniczących w obozie sportowym w środę 24 lutego o godzinie 10:00, w Karpaczu w pensjonacie PATRYN, przy ul. Kamiennej 5B

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 16.02 o godzinie 18:00 odbędzie się poprawa ćwiczeń z fizykoterapii z mgr A. Ordon – Lis

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 13.02 odbędzie się poprawka egzaminu z fizykoterapii 

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 6.02 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z fizykoterapii z prof. G. Cywińską – Wasilewską

Uwaga studenci I roku

UWAGA STUDENCI FIZJOTERAPIA III ROK!!! 

Przypominamy o konieczności przesłania kart informacyjnych na obóz zimowy. Karty należy wysłać na platformie MS TEAMS do mgr P. Świerczaka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia. Osoby, które nie wywiążą się z tego obowiązku w wymaganym terminie nie będą mogły uczestniczyć w obozie UWAGA STUDENCI!!!W dniu 29.01 mija ostateczny termin oddawania dzienników praktyk. Dzienniki złożone po terminie nie będą przyjmowane   UWAGA STUDENCI!!! Przypominamy o możliwości wypełniania studenckiej ankiety oceny pracowników po zakończonej realizacji przedmiotów. Ankiety są dostępne w systemie USOS

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 23.01 w godzinach zajęć odbędzie się zaliczenie wykładów i ćwiczeń z przedmiotu Farmakologia z prof J. Skrętkowicz

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA NIESTACJONARNE  

W dniu 2.02 od godziny 15:00 odbędzie się egzamin praktyczny z fizykoterapii (Kaszubska 13)

W dniu 6.02 o godzinie 15:00-16:30 0dbędzie się egzamin praktyczny z terapii manualnej (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Zaplanowany został przedmiot fizjoterapia w psychiatrii. Aktualizacja zjazd 11 i 12

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniach 24.02-01.03.2021 zaplanowany został obóz zimowy 

UWAGA STUDENCI !

W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZENIEM REKTORA OD DNIA 05.11.2020 DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU CZYNNY DO GODZ. 13.30

FIZJOTERAPIA STUDIA NIESTACJONARNE

Do dnia 27.10 wszystkie zajęcia z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane

UWAGA!

STUDENCI KIERUNKU

FIZJOTERAPIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

DIETETYKA-STUDIA NIESTACJONARNE

W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZAJĄCĄ LICZBĄ

ZACHOROWAŃ NA SARS COV-2

DECYZJĄ WŁADZ WYDZIAŁU OD DNIA 12.10.2020

NIE MA OBSŁUGI DZIEKANATU NA TERENIE UCZELNI.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT:

Kornelia Glinkowska  email: k.glinkowska@pwsz.kalisz.pl (do 16.10.2020)

email: k.glinkowska@akademia.kalisz.pl (od 16.10.2020)

tel. 062 76 79 574 pok. 121

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W okresie prowadzenia zajęć w formie online zajęcia w piątki odbywały się będą w blokach godzinowych 16:30-18:45 i 18:45-21:00

UWAGA STUDENCI!!!

Zarządzeniem Rektora nr 0300.224.VI.2020 z dnia 9 października 2020 roku, w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych od dnia 12 października 2020 roku: „w związku z pogłębiającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2 od dnia 12 października 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Akademii Kaliskiej odbywać się będą w trybie online”

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 10.10 zajęcia z kinezyterapii z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane

UWAGA SZKOLENIE!!!

Szwajcarskie Centrum Edukacji oddział w Poznaniu organizuje szkolenie z Masażu leczniczego dla studentów kierunków medycznych. Istnieje możliwość zakwalifikowania się około 30 osób na zajęcia weekendowe w Poznaniu. Zajęcia są całkowicie bezpłatne. Więcej informacji udziela prof. Jacek Lewandowski pod adresem email: j.a.lewandowski@wp.pl

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.09 o godzinie 15:15 odbędą się zajęcia z kinezyterapii z mgr P. Brykowskim (budynek Collegium Medicum)

UWAGA STUDENCI!!!

Informuję, że można realizować praktyki zawodowe. Porozumienia oraz skierowania należy składać w pokoju 121 do podpisu przez Dziekana. Na praktyki może iść osoba, która dostarczyła do dziekanaty badania WZW oraz salmonelli, a także opłacone ubezpieczenie

Szanowni Państwo,

w związku ze wznowieniem możliwości wyjazdu studentów i absolwentów w celu realizacji części studiów i praktyk w ramach Programu Erasmus+ od 1 września 2020 uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranicą przyjmuje już formularze aplikacyjne na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2020/2021.

Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+. Proszę zauważyć, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe będzie realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Dofinansowanie wyjazdów dotyczy jednak jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Pragnę przypomnieć, iż beneficjenci stypendiów socjalnych mogą liczyć na wyższe dofinansowanie wyjazdów z Programu PO WER.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wszystkie wyjazdy odbywać się będzie zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Wszelkich informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą, tel. 62 767 95 66, email: e.wasielewska@pwsz.kalisz.plemail: monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, email: j.gancarz@pwsz.kalisz.pl. Formularze zgłoszeniowe są dostępne do pobrania ze strony internetowej uczelni.