• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Relacje uczestników

  • Pracownicy Akademii Kaliskiej w Kolegji Universum w Prisztinie

    Program Erasmus+ pozwala nie tylko na mobilność międzynarodową studentów, ale także pracowników instytucji szkolnictwa wyższego. To właśnie w ramach programu nasi pracownicy mogli w dniach 6.09.2021-10.09.2021 roku odbyć mobilność szkoleniową do uczelni partnerskiej w Prisztinie w Kosowie. Kolegji Universum to niewielka uczelnia specjalizująca się w edukacji przyszłych przedsiębiorców oraz liderów biznesu, a także specjalistów branży IT. Jakość kształcenia naszej nowej uczelni partnerskiej potwierdzają jej liczne krajowe i międzynarodowe akredytacje. Zrealizowane szkolenia dotyczyły umiędzynarodowienia instytucji szkolnictwa wyższego, zarządzania projektami i pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych oraz zarządzania kryzysowego. Uczestnicy mobilności, Katarzyna Bronowska, Justyna Przyłęcka oraz Ewa Wasielewska, brali udział w dyskusjach i spotkaniach z pracownikami uczelni w Kosowie, wymienili się dobrymi praktykami funkcjonującymi w swoich uczelniach macierzystych, omówili problemy i wyzwania, z którymi spotkają się na co dzień oraz wspólnie próbowali rozważyć możliwości ich rozwiązania. Pobyt w Prisztinie pozwolił także lepiej poznać i zrozumieć skomplikowaną historię, kulturę i zwyczaje panujące w Kosowie.

    Mamy nadzieję, że zrealizowane i planowane mobilności studentów oraz kadry dydaktycznej i administracyjnej obu uczelni przyczynią się do harmonijnego rozwoju obu instytucji, pozwolą na rozszerzenie współpracy oraz przełożą się na rozwój osobisty i zawodowy wszystkich uczestników mobilności.