• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Program Erasmus

Program Erasmus rozpoczął się w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główną ideą pozostaje rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

O wyjazd może ubiegać się każdy student Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zarejestrowany na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, bez względu na narodowość.

Do jakich krajów można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać do kraju uczestniczącego w tym programie.

W ramach programu Erasmus+ można wyjechać do 33 krajów: 26  Krajów Unii Europejskiej, oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Serbii, Turcji, Republiki Macedonii Północnej oraz Wielkiej Brytanii. 

Do jakiej uczelni można wyjechać?

Wyjechać można tylko do uczelni zagranicznej, z którą Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego ma podpisaną umowę (współpracuje). Spis uczelni do których można wyjechać z poszczególnych wydziałów dostępny jest [tutaj]. W uczelni zagranicznej możesz odbyć część studiów na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.

Dokąd wyjechać na praktyki lub staż absolwencki?

W ramach programu Erasmus+ można wyjechać nie tylko na studia, również na praktyki lub staż absolwencki. Trzeba jednak samemu znaleźć sobie firmę, instytucję lub organizację, która Cię przyjmie. Pomocne mogą okazać się dedykowane do tego strony internetowe, które znajdują się [tutaj].

Jakie jest dofinansowanie wyjazdu w ramach Programu Erasmus+?

Studenci mogą otrzymać dofinansowanie UE jako wkład w ich koszty podróży i utrzymania ponoszone w czasie studiów lub praktyk za granicą. Kwoty te są określane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+.

Stawki miesięcznego stypendium na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ oraz z dofinansowaniem programu PO WER w roku akademickim 2020/2021:

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w euro dla studentów wyjeżdżających na studia (SMS)Miesięczna stawka stypendium w euro dla studentów wyjeżdzających na praktyki lub staż absolwencki (SMP/GMP)
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania520 euro620 euro
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy500 euro600 euro
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry450 euro550 euro

Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę (PO WER)

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w PLN dla studentów wyjeżdżających na studia i praktykę (SMS/SMP)
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania3069 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy2984 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja2771 PLN

Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę (PO WER)

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w PLN dla studentów wyjeżdżających na studia (SMS)Miesięczna stypendium w PLN dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP)
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
2217 PLN2643 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
2131 PLN2558 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
1918 PLN2345 PLN
Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnejW zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowychW zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych

Wyjazdy z „dofinansowaniem zerowym”

W przypadku braku środków przez uczelnię macierzystą student może wyjechać z „dofinansowaniem zerowym”. Procedura ubiegania się o wyjazd z „dofinansowaniem zerowym” jest taka sama jak na wyjazd z przyznanym stypendium.

Prawa i obowiązki stypendysty

Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ zawiera Karta Studenta Erasmusa (PDF) otwiera się w nowym oknie.

Ubezpieczenie

Każdy student wyjeżdżający na stypendium Programu Erasmus+ zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ w przypadku wyjazdu do kraju UE lub prywatne ubezpieczenie kosztów leczenia o równorzędnym zakresie w przypadku wyjazdu do kraju niebędącego członkiem UE) ważnego na terenie kraju, w którym będzie przebywać.

Każdy wyjeżdżający student ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub kosztów leczenia na czas podróży i całego pobytu w organizacji przyjmującej oraz zna zakres tego ubezpieczenia.

Stypendysta zobowiązuje się przekazać do Biura Współpracy z Zagranicą kopii dowodu ubezpieczenia zdrowotnego lub kosztów leczenia na czas podróży i całego pobytu w organizacji przyjmującej.

Biuro Współpracy z Zagranicą zaleca wykupienie przez Uczestnika dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do Polski oraz ubezpieczenia OC.

Na jak długo można wyjechać?

W ramach programu Erasmus+ każdy student dysponuje tzw. Kapitałem Mobilności, czyli czasem, który można spędzić za granicą na Studiach i praktykach łącznie:

  • 12 miesięcy na studiach I stopnia (licencjackie/inżynierskie),
  • 12 miesięcy na studiach II stopnia (magisterskie uzupełniające)
  • 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich 
  • 12 miesięcy na studiach III stopnia (doktoranckie)

Czym jest Wsparcie Językowe Online (OLS)?

Wsparcie Językowe Online/Online Linguistic Support (OLS) to fantastyczne narzędzie udostępnione przez Komisję Europejską uczestnikom mobilności w ramach programu Erasmus+,  służące do oceny ich kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych w formie testów biegłości językowej i kursów językowych online. Skorzystanie z OLS jest bezpłatne