• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Program Erasmus

Program Erasmus rozpoczął się w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główną ideą pozostaje rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

O wyjazd może ubiegać się każdy student Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zarejestrowany na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, bez względu na narodowość.

Do jakich krajów można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać do kraju uczestniczącego w tym programie.

W ramach programu Erasmus+ można wyjechać do 32 krajów: 26  Krajów Unii Europejskiej, oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Serbii, Turcji oraz Republiki Macedonii Północnej. 

Do jakiej uczelni można wyjechać na studia i mieszane kursy intensywne (BIP)?

Wyjechać można tylko do uczelni zagranicznej, z którą Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego ma podpisaną umowę (współpracuje). Spis uczelni, do których można wyjechać z poszczególnych wydziałów dostępny jest [tutaj]. W uczelni zagranicznej możesz odbyć część studiów lub BIP na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.

Dokąd wyjechać na praktyki lub staż absolwencki?

W ramach programu Erasmus+ można wyjechać nie tylko na studia, również na praktyki lub staż absolwencki. Trzeba jednak samemu znaleźć sobie firmę, instytucję lub organizację, która Cię przyjmie. Pomocne mogą okazać się dedykowane do tego strony internetowe, które znajdują się [tutaj].

Jakie jest dofinansowanie wyjazdu w ramach Programu Erasmus+?

Studenci mogą otrzymać dofinansowanie UE jako wkład w ich koszty podróży i utrzymania ponoszone w czasie studiów lub praktyk za granicą. Kwoty te są określane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+.

Stawki obowiązujące w programie Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024 dla długoterminowych wyjazdów studentów na studia i praktyki:

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w euro dla studentów wyjeżdżających na studia (SMS)Miesięczna stawka stypendium w euro dla studentów wyjeżdzających na praktyki lub staż absolwencki (SMP/GMP)
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14: Wyspy Owcze, Szwajcaria, Wielka Brytania670 euro820 euro
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13: Andora, Monako, San Marino, Watykan670 euro820 euro
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry600 euro750 euro

Studenci, którzy w czasie rekrutacji na wyjazd otrzymywali stypendium socjalne lub złożyli wniosek o dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności, otrzymają dodatek w wysokości 250 Euro miesięcznie.

Stawki obowiązujące w programie Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024 dla krótkoterminowych wyjazdów studentów:

Długość pobytuStawka dziennaDodatkowa kwota dla uczestnika z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub otrzymującego stypendium socjalne
od 5 do 14 dni79 Euro/dzień100 Euro na wyjazd
od 15 do 30dni56 Euro/dzień150 Euro na wyjazd

Wyjazdy z „dofinansowaniem zerowym”

W przypadku braku środków przez uczelnię macierzystą student może wyjechać z „dofinansowaniem zerowym”. Procedura ubiegania się o wyjazd z „dofinansowaniem zerowym” jest taka sama jak na wyjazd z przyznanym stypendium.

Prawa i obowiązki stypendysty

Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ zawiera Karta Studenta Erasmusa (PDF) otwiera się w nowym oknie.

Ubezpieczenie

Każdy student wyjeżdżający na stypendium Programu Erasmus+ zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ w przypadku wyjazdu do kraju UE lub prywatne ubezpieczenie kosztów leczenia o równorzędnym zakresie w przypadku wyjazdu do kraju niebędącego członkiem UE) ważnego na terenie kraju, w którym będzie przebywać.

Każdy wyjeżdżający student ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub kosztów leczenia na czas podróży i całego pobytu w organizacji przyjmującej oraz zna zakres tego ubezpieczenia.

Stypendysta zobowiązuje się przekazać do Biura Współpracy z Zagranicą kopii dowodu ubezpieczenia zdrowotnego lub kosztów leczenia na czas podróży i całego pobytu w organizacji przyjmującej.

Biuro Współpracy z Zagranicą zaleca wykupienie przez Uczestnika dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do Polski oraz ubezpieczenia OC.

Na jak długo można wyjechać?

W ramach programu Erasmus+ każdy student dysponuje tzw. Kapitałem Mobilności, czyli czasem, który można spędzić za granicą na Studiach i praktykach łącznie:

  • 12 miesięcy na studiach I stopnia (licencjackie/inżynierskie),
  • 12 miesięcy na studiach II stopnia (magisterskie uzupełniające)
  • 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich 
  • 12 miesięcy na studiach III stopnia (doktoranckie)

Czym jest Wsparcie Językowe Online (OLS)?

Wsparcie Językowe Online/Online Language Support (OLS) to fantastyczne narzędzie udostępnione przez Komisję Europejską uczestnikom mobilności w ramach programu Erasmus+,  służące do oceny ich kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych w formie testów biegłości językowej i kursów językowych online. Skorzystanie z OLS jest bezpłatne

Szczegółowe zasady mobilności dostępne są [tutaj].