• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Podział według lat obowiązywania

Karta uczelni erasmus+ 2014-2020 (PDF)

I. STRATEGIA, PRIORYTETY ORAZ DZIAŁANIA UCZELNI I BIURA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA PROGRAMU ERASMUS+

Zgodnie z wymogami Deklaracji Bolońskiej dotyczącej europejskiego szkolnictwa wyższego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu zamierza w dalszym ciągu brać aktywny udział w ramach programu Erasmus+. Jednym z najważniejszych priorytetów uczelni jest dynamiczny rozwój wymiany studentów i kadry. W tym Biuro Współpracy z Zagranicą będzie starało się nawiązywać współpracę z nowymi zagranicznymi ośrodkami akademickimi, a w związku z dążeniem do poprawy jakości i atrakcyjności międzynarodowej kooperacji poszerzona zostanie oferta edukacyjna uczelni w języku angielskim. Podjęte zostaną także wszelkie kroki, by promować możliwość realizowania zagranicznych praktyk i staży w ramach programu. Biuro Współpracy z Zagranicą zapewni także odpowiedni nadzór i wsparcie w realizacji wszystkich typów mobilności w ramach programu Erasmus+ na wszystkich etapach ich przygotowania, realizacji i rozliczenia. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu nie odnotowuje problemów związanych z równouprawnieniem płci, ksenofobi czy rasizmem. Studenci są i będą wychowywani w duchu poszanowania praw człowieka i zasad demokracji.

II. ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI WYMIANY AKADEMICKIEJ

W celu zapewnienia najwyższej jakości wymiany akademickiej w programie Erasmus+ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu corocznie uaktualnia zasady funkcjonowania tego programu na uczelni dostosowując je do pojawiających się potrzeb na każdym etapie mobilności. Funkcjonowanie systemu ECTS ułatwia kwalifikowanie i rozliczenie zrealizowanych wyjazdów. Kompletne informacje i dokumenty publikowane są na stronie internetowej uczelni ułatwiając do nich dostęp. Uczestnicy mobilności mogą zawsze liczyć na wsparcie osób koordynujących realizację programu Erasmus+ na uczelni, zarówno merytoryczne jak i organizacyjne. Uczelnia pomaga w nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi uczelniami partnerskimi, pośredniczy w wymianie niezbędnych dokumentów, doradza w sprawie transportu i ubezpieczenia oraz współuczestniczy w konstruowaniu porozumienia o programie studiów/praktyki i programu nauczania/szkolenia. Uczelnia w pełni uznaje okres mobilności studentów i pracowników za granicą w ramach programu Erasmus+. Wyjazd w ramach programu ERASMUS+ jest istotnym elementem branym pod uwagę przy ocenie dokonań zawodowych i aktywności pracownika. Studenci uczelni partnerskich przyjeżdżający do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu w ramach programu Erasmus+ mogą liczyć na stale uaktualnianą i poszerzaną ofertę dydaktyczną w języku obcym. Uczelnia gwarantuje im także zakwaterowanie w Domu Studenta „Bulionik” oraz wszechstronną pomoc w aklimatyzacji integracji. Przestrzega się zasady równego traktowania studentów polskich i z zagranicy pozwalając im korzystać z pełni przysługujących im praw, a także z infrastruktury i zasobów bibliotecznych. Uczelnia nie pobiera opłat za studia od studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ i wspiera ich na każdym etapie mobilności. Pracownicy uczelni partnerskich przyjeżdżający do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu w ramach programu Erasmus+ w celach prowadzenia zajęć i szkoleniowych także mogą liczyć na wszechstronną pomoc uczelni w przeprowadzeniu ich mobilności na każdym jej etapie: od przygotowywania niezbędnej dokumentacji, zapewnienia zakwaterowania, pomocy w realizacji programu nauczania/szkolenia, uatrakcyjnienia czasu wolnego aż do rozliczenia mobilności i wydania stosownych dokumentów po jej zakończeniu. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z uwagą i refleksją wsłuchiwać się będzie w opinie i wskazówki uczestników wszystkich typów mobilności w celu dalszego usprawniania i podnoszenia jakości wymiany akademickiej.

III. ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI PRAKTYK STUDENCKICH I STAŻY ABSOLWENCKICH

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu będzie dążyć do tego, by coraz większa liczba praktyk realizowanych za granicą w ramach programu Erasmus+ stanowiła podstawę zaliczania obowiązkowych praktyk studenckich Istotną rolę w procesie ich organizacji i przebiegu mają opiekunowie praktyk w uczelni. Do ich obowiązków należy m.in.: współopracowanie programów praktyk, ustalenie miejsc praktyk, nadzór nad organizacją praktyki, współpraca z opiekunami praktyk w zakładach pracy. Uczelnia dołoży też wszelkich starań, by poszerzać portfolio firm i instytucji zagranicznych, w których możliwe będzie odbywanie praktyk i staży absolwenckich będąc w pełni świadomą wartości tak realizowanej praktyki w kontekście atrakcyjności studenta i absolwenta na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Uczelnia zachęcać też będzie studentów i absolwentów do samodzielnego poszukiwania odpowiednich miejsc odbywania praktyki lub stażu w ramach programu Erasmus+