• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Kierunek socjologia bezpieczeństwa

Akademia Kaliska jako jedyna uczelnia w Polsce, otwiera nowy kierunek – socjologię bezpieczeństwa. Minister edukacji i nauki udzielił uczelni pozwolenia na utworzenie tego kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

3-letnie studia na socjologii bezpieczeństwa, zakończą się tytułem licencjata. Po ich ukończeniu absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na różnych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej jako ekspert ds. socjologii w obronności i bezpieczeństwa, w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP jako pracownik cywilny oraz pozostałych służbach mundurowych, strażach i inspekcjach funkcjonujących w sektorze związanym z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz organizacjach pozamilitarnych.

Studia zapewnią wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk socjologicznych oraz nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów efektywnego ich rozwiązywania ze znajomością istoty operacyjnego użycia sił do osiągania celów politycznych, społecznych lub gospodarczych. Będzie również przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach kryzysowych np. konfliktu społecznego, wojennego oraz w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i zagrożeń bezpieczeństwa, działań na rzecz środowisk regionalnych i lokalnych, a także współpracy z organami państwowymi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami zajmującymi się obronnością i bezpieczeństwem państwa w tym sektorze oraz do prowadzenia badań naukowych w stopniu zezwalającym na podjęcie studiów trzeciego stopnia.

Kierunek studiów socjologia bezpieczeństwa należy do dziedziny  nauk społecznych i obejmuje problematykę socjologii i bezpieczeństwa w zakresie systemu bezpieczeństwa narodowego, socjologii grup dyspozycyjnych, teorii sztuki wojennej, dowodzenia, zarządzania kryzysowego, a także wybranych zagadnień prawa i politologii oraz nauk o zarządzaniu. Co ważne – uczelnia opracowała własną koncepcję programową dostosowaną do lokalnych uwarunkowań. Profil praktyczny studiów na tym kierunku oznacza, iż znaczny udział w procesie kształcenia stanowić będzie komponent zajęć o charakterze praktycznym, a jednocześnie specjalistycznym. Składają się na niego zarówno zajęcia realizowane przez kadrę akademicką jak i 6-miesięczna praktyka zawodowa, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty i seminaria z podmiotami gospodarczymi, administracji, instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa). Taka formuła dotyczy wielu przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz do wyboru, umożliwi to weryfikowanie wiedzy i umiejętności absolwenta w danym środowisku zawodowym.

– Na bieżąco monitorujemy zapotrzebowanie na rynku pracy i właśnie dlatego nasza oferta edukacyjna jest atrakcyjna dla przyszłych studentów. Jestem pewien, że w Akademii Kaliskiej każdy znajdzie coś dla siebie – mówi rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła.