• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 odbyła się w poniedziałek w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

– Mam zaszczyt uroczyście zainaugurować rok akademicki 2022/2023 po 2. latach funkcjonowania naszej uczelni w pełni o charakterze akademickim. Przekształcenie działającej od 1999 roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu nastąpiło po 20. latach jej funkcjonowania formalnie dnia 1 września 2020 roku, od kiedy zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „O utworzeniu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego” – powiedział rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła.

Zaznaczyć należy, że dokonało się to po spełnieniu wymogów formalnych, wynikających z prawa. A tym wymogiem było uzyskanie przez naszą Uczelnię praw doktoryzowania w dwóch dyscyplinach naukowych – nauki o zdrowiu w maju 2019 roku i  nauk o bezpieczeństwie w maju 2020 roku. Od tego czasu kilku doktorantów w Akademii Kaliskiej uzyskało stopnie doktorskie. Dziś będziemy uroczyście im wręczali dyplomy doktorskie. Rok akademicki 2021-2022 był dla rozwoju naszej uczelni okresem szczególnie ważnym. Z końcem bowiem roku kalendarzowego 2021 upłynął ostatni, 5 rok okresu parametryzacji, czyli formalnej oceny naukowej wszystkich Uczelni wyższych
w Polsce. Uczelnia kaliska przygotowywała się do parametryzacji w o połowę krótszym czasie niż pozostałe uczelnie w Polsce.

Dopiero bowiem pod koniec 2018 roku, gdy zostałem Rektorem ówczesnej PWSZ w Kaliszu, zorganizowany i powołany został Dział Nauki, który zajął się dokumentowaniem dorobku naukowego naszych naukowców i dydaktyków, wtedy też ustanowiono politykę rozwoju naukowego pracowników. Czyli tak naprawdę czas, który pozostał do oceny parametrycznej dorobku naukowego pracowników naszej uczelni wynosił nieco ponad dwa lata, zaś inne polskie uczelnie pracowały na efekty oceny pełne 5 lat, od 2017 do 2021 roku. W związku z tym, że ówczesna PWSZ nie przystąpiła na koniec 2016 roku do procesu parametryzacji uczelnia nie była uprawniona do otrzymywania z ministerstwa ds. nauki dotacji na naukę i badania naukowe oraz publikacje pracowników zmuszona była finansować z własnych środków. To były trudności z którymi się mierzyliśmy. Jednak je pokonaliśmy, za co dziękuję wszystkim pracownikom: badaczom, dydaktykom, kadrze administracji i obsłudze technicznej za wysiłek jaki włożyli w rozwój naukowy uczelni.

To jest nasz wspólny sukces. Moją niewielką zasługą, jako Rektora było jedynie zaszczepienie Wam nadziei w sukces w myśl powiedzenia Willsona Churchila „sukces to zdolność do przechodzenia od jednej porażki do drugiej bez utraty entuzjazmu”. I to Wam wielokrotnie powtarzałem zachęcając do pracy naukowej. Przeglądając powiedzenia sławnych ludzi wiele lat temu natknąłem się na inne powiedzenie Churchila, którego użył w przemówieniu podczas bankietu u Lorda Mayora w Londynie (9 listopada 1954) „Co do mnie, jestem optymistą. Bycie kimkolwiek innym nie zdaje się być do czegokolwiek przydatne”. I to zawsze sobie powtarzałem napotykając na trudności i ponosząc porażki.  A  wy zrażaliście się trudnościami i porażkami  w pozyskiwaniu grantów naukowych, długim procesem kwalifikacji i czasami negatywnymi recenzjami waszych prac naukowych wysyłanych do publikacji w czasopismach naukowych, zwłaszcza tych znajdujących na tzw. Liście Filadelfijskiej, a szczególnie tych z wysokim wskaźnikiem wpływu (IF).
W zachęcaniu Was do pokonywania trudności i wpajaniu wiary w sukces z biegiem lat pomagał mi na pewno mój wiek i doświadczenie bo jak mawiał również wspomniany Churchil „pesymizm jest przywilejem młodych. W starszym wieku nie ma się na to czasu”.

Jak widać te porażki udało się pokonać, czego dowodem są nadspodziewanie dobre wyniki, jakie w wyniku oceny parametryzacyjnej za lata 2017-2021 uzyskaliśmy:
w dyscyplinie nauk o zdrowiu otrzymaliśmy kategorię A, zaś w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauk o bezpieczeństwie kategorie B+, co upoważnia Uczelnię do kształcenia doktorantów w Szkołach Doktorskich a także do otrzymywania przez następne cztery lata dotacji finansowych na naukę i do najważniejszej w rozwoju naszej Uczelni kompetencji – możliwości ubiegania się o prawa do tworzenia Uniwersytetu Kaliskiego.

Ten fakt zakomunikował nam osobiście w trakcie tegorocznej wizytacji Akademii, Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek. Stosowna ustawa powołująca Uniwersytet Kaliski jest obecnie procedowana w Sejmie z inicjatywy posłów z naszego Regionu. Nie mamy więc kompleksów, co zaznaczyłem w wywiadzie do jednego z lokalnych tygodników. Według statystyk bowiem  przykładowo w dyscyplinie nauk o zdrowiu znaleźliśmy się w dziesiątce uczelni w Polsce, które otrzymały Kategorię A, na ponad 50 ocenianych w procesie parametryzacji i pokonaliśmy wiele polskich prestiżowych uniwersytetów.

I w tym miejscu chciałbym szczególnie podziękować posłom: Pani Minister Marlenie Maląg, Panom Ministrom Janowi Mosińskiemu i Janowi Dziedziczakowi, którzy są także członkami Sejmu oraz Panu posłowi Tomaszowi Ławniczakowi za wysiłki włożone w cały proces uruchomienia tej ważnej dla Uczelni i Regionu inicjatywy.

Wasze wysiłki w tej sprawie są nie do przecenienia, a składało się na to wiele warszawskich spotkań z przedstawicielami Rządu – Kancelarii Rady Ministrów, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia, łącznie z wizytami Premiera Rządu, Ministra Edukacji i Nauki, wiceministra Zdrowia czy wicemarszałek Sejmu Pani Małgorzaty Kidawy – Błońskiej – prawnuczki naszego Patrona w Akademii Kaliskiej. Za inicjatywę odwiedzenia Akademii Kaliskiej przez Panią Marszałek chciałbym podziękować Panu Posłowi Jarosławowi Urbaniakowi.  

Te fakty mogły zaistnieć dzięki Waszym zabiegom i wysiłkom, za co w imieniu całej społeczności akademickiej Uczelni serdecznie dziękuję.

Dziękuję także Panu Senatorowi Januszowi Pęcherzowi za zorganizowanie niedawno posiedzenia senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które odbyło się w obiektach Akademii Kaliskiej. Wśród gości znalazł się również marszałek Senatu – Tomasz Grodzki, co umożliwiło mi przedstawienie przybyłym Senatorom potencjału dydaktycznego i naukowego Akademii Kaliskiej oraz zapoznanie ich z bazą materialną, jaką dysponujemy.

To wszystko było dla nas bardzo ważne, bo proces przekształcenia uczelni wyższej zawodowej w Akademię Kaliską i bliska perspektywa utworzenia Uniwersytetu przebiegała w naszym przypadku bardzo szybko, w bardzo krótkim przedziale czasowym, niespotykanym dotychczas w Polsce, a także w skali międzynarodowej.
(Od 2018-2020 roku Akademii Kaliskiej i dwa lata do spełnienia warunków utworzenia Uniwersytetu). Wizyty ważnych decydentów w murach naszej Uczelni umożliwiły nam zapoznanie ich z potencjałem bazy dydaktycznej i naukowej, jaką dysponujemy oraz pozwoliły na zapoznanie ich z potrzebami naszego Regionu w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki, jak również z historycznymi tradycjami szkolnictwa wyższego w Kaliszu.
W tym miejscu chciałbym podziękować prezydentowi Kalisza Krystianowi Kinastowskiemu i staroście kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi za wspieranie tych inicjatyw. Chciałbym także podziękować samorządowcom naszego Regionu i nie tylko za poparcie inicjatywy tworzenia Uniwersytetu Kaliskiego. Utworzenie Uniwersytetu Kaliskiego poparło pisemnie w postaci uchwał i opinii 37 samorządów lokalnych i powiatowych z terenu Południowej Wielkopolski i  przyległych gmin i powiatów województwa łódzkiego (Błaszki, Uniejów) oraz samorząd powiatowy Wrześni powiatu poznańskiego. Poparcia udzielił również Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, skupiający 119 gmin i 14 powiatów z terenu całej Wielkopolski, w tym tak znaczne ośrodki miejskie jak: Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Piła i Ostrów Wielkopolski. Poparcia tej inicjatywie udzieliła również Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Te poparcia są dla nas szczególnie istotne i ważne zwłaszcza w trakcie procedowania Ustawy o utworzeniu Uniwersytetu w polskim Parlamencie. Wszystkim za to w imieniu całej społeczności Akademii Kaliskiej z całego serca  dziękuję.

Szanowni Państwo, drodzy studenci.

Zaczynając pracę w 2018 roku jako Rektor ówczesnej PWSZ w Kaliszu nakreśliłem ideę, jaka mi przyświecała podejmując się tej funkcji. W czasie pierwszego wystąpienia inauguracyjnego rozpoczynającego rok akademicki 2018-2019 zwracałem uwagę na istotę studiowania na poziomie wyższym, która polegać winna na tym, że student sam wytycza swój rozwój, uczy się samodzielnego myślenia, pracuje także nad swoim charakterem, samodzielnie znajduje potrzebne mu materiały, potrafi oddzielać treści istotne od mniej istotnych. Nauczyciel akademicki zaś to osoba, która stoi jakby z boku, ukierunkowując rozwój intelektualny i osobowościowy studenta. Powołałem się też wówczas na sentencję Leonarda da Vinci „kto rozprawia, powołując się na źródła, a nawet autorytety, nie posługuje się rozumem, lecz raczej pamięcią”. To rozróżnienie jest istotne w kontekście funkcjonowania naszej uczelni i przemian jakie od 2018 roku się dokonują. I dziś znowu powołam się na Winstona Churchilla, który kiedyś powiedział „ pierwszym obowiązkiem uniwersytetu jest nauczanie mądrości, a nie fachu; charakteru, a nie szczegółów technicznych”.

Jednak czasami, nawet decydenci postrzegają uczelnie wyższe, jako placówki zajmujące się wyłącznie nauczaniem zawodu. Takie podejście  sprawia, że społeczeństwo jest nastawione na myślenie odtwórcze, bez właściwej, opartej na dowodach analizy informacji, która jest im przekazywana.

To sprawia, że takim społeczeństwem, niby dobrze wykształconym łatwo manipulować. W dobie posługiwania się środkami masowego przekazu i bezmyślnego poddawania się takiej propagandzie społeczeństwa stają się jej nieświadomymi ofiarami.Lew Tołstoj, rosyjski pisarz, żyjący na przełomie XIX i XX wieku napisał „Nic tak nie odciąga ludzi od prawdy, jak bezmyślne naśladowanie tego, co robią wszyscy” jednocześnie zaznaczając, że nauka to pokarm dla rozumu”

A tak się często współcześnie dzieje. Posługujący się młody człowiek aj-padem czy innym urządzeniem elektronicznym ma z natury tendencje do „bezmyślnego naśladowania tego, co mówią i piszą inni”, bo to jest najłatwiejsze i nie wymaga wysiłku rozumu.

Albert Einstain powiedział kiedyś „ nie wiem jaka broń zostanie użyta w III wojnie światowej ale wiem na pewno, że IV wojna będzie na kije i kamienie”. Czy oby ta wojna, polegająca  na używaniu dezinformacji i fałszywej propagandy  nie odbywa się na naszych oczach?. Czy oby to nie jest ta niewiadoma dla Tołstoja III wojna światowa, która powoli prowadzi do upadku współczesnych cywilizacji na świecie. Tylko dogłębna wiedza i rozum mogą ją powstrzymać.

Św. Jan Paweł II, nasz najwybitniejszy rodak,  w swej encyklice Fides et ratio z 1998 roku podkreślał rolę rozumu, zaznaczając , że jest on konieczny w procesie kształtowania wiary człowieka. „ Wiara nie wyklucza rozumu, wiara korzysta z jego posługi” „Brak rozumu,” pisał dalej „prowadzi do fałszywej wiary w przesądy i zabobony”.

Dziś możemy powiedzieć że brak rozumu prowadzi do fałszywej wiary w fakty przekazywane obecnie bardzo szybko przez używane powszechnie dostępne urządzenia elektroniczne.

Informacje te są czasami pobieżne, nie analizujące obserwowanych zjawisk, a zwłaszcza ich przyczyn.  Odbierane bez namysłu i bez ich rzetelnej, opartej na naukowych dowodach analizie, przyjmowane są jako realne fakty.

Często również mają charakter celowej, fałszywej propagandy.

Tak mówiłem w czasie pierwszej za mojej Kadencji inauguracji roku akademickiego  ówczesnej PWSZ w Kaliszu w 2018 roku, i odnoszę się do nich obecnie, bo stają się  rzeczywistością.

Barbarzyński napad Rosji na wolną Ukrainę i chęć zniszczenia narodu, co oficjalnie komunikują władze Rosji, planowany był od wielu lat, poprzez fałszywą propagandę oraz działania, mające na celu uzależnienie całej Europy od Rosji. I tej propagandzie poddawała się cała Europa, UE i większość państw oraz ludność i obywatele Europy. Czy oby przyczyną takiej sytuacji nie jest odtwórcze myślenie wykształconych przecież Europejczyków i przyjmowanie fałszywej propagandy służb rosyjskich jako prawdy  i nieświadomemu, ślepemu uleganiu jej.

I w tym aspekcie postawa Polaków była odmienna od większości Europejczyków – jako, że pierwsi opowiedzieliśmy się za wolną Ukrainą i prawem Ukraińców do samostanowienia, dając im masowe schronienie w naszym kraju. Być może jest to dowód na to, że Polacy nie myślą tak odtwórczo jak mieszkańcy innych krajów Europejskich a polskie Uczelnie jednak uczą  myśleć i odróżniać prawdę od fałszu.

W tym miejscu chciałbym podziękować całej społeczności Akademii Kaliskiej za wsparcie, jakiego udzieliła uchodźcom z Ukrainy – udzieliliśmy schronienia ponad setce matek ukraińskich i ich dzieciom w Akademiku, zapewniliśmy opiekę medyczną, kilku dydaktyków i naukowców ukraińskich zatrudniono w naszej uczelni, kilkudziesięciu studentów z Ukrainy podjęło studia, podarowaliśmy Ukraińcom sprzęt medyczny wykorzystywany na wojnie, zaś nasi studenci jako wolontariusze ochotniczo udzielali pomocy rannym tam na miejscu działań wojennych w Ukrainie. Jako Rektor jestem z tego dumny. Świadczy to bowiem o dojrzałości naszych dydaktyków, naukowców i młodych studentów.

Biorąc pod uwagę powyższe, misją Akademii Kaliskiej a w najbliższym czasie Uniwersytetu Kaliskiego nadal będzie nauka studentów rozumnego myślenia, polegającego na umiejętności odróżniania propagandowych informacji od faktów opartych na dowodach. W działalności i funkcjonowaniu wyższej uczelni nie sposób oddzielić nauki od dydaktyki. Jak bowiem można uczyć racjonalnego myślenia, analizy otaczającego świata, wyciągania wniosków bez oparcia się na dowodach naukowych.

Jedynie tym sposobem możemy dochodzić do prawdy, a taka jest rola kadry naukowo-dydaktycznej wyższej uczelni.

A my planujemy się nadal rozwijać. Niedawno otrzymaliśmy pozytywną decyzję Ministerstwa Zdrowia o prawie do tworzenia i rekrutowania studentów  od roku akademickiego 2023 na kierunku lekarskim.

Cały rok akademicki 2021/2022 na to pracowaliśmy. Zostały podpisane umowy o współpracy w okolicznymi szpitalami, z kadrą naukową mającą prowadzić zajęcia ze studentami tego kierunku, z kadrą medyczną w szpitalach, gdzie studenci będą odbywać zajęcia praktyczne, utworzyliśmy niezbędne laboratoria i pracownie do studiowania medycznych przedmiotów podstawowych. Obecnie rozpisywane są przetargi na brakującą część sprzętu dydaktycznego niezbędnego do prowadzenia zajęć na tym kierunku, którego Akademia dotychczas nie posiadała. Obecnie redagujemy odpowiedzi na pytania Polskiej Komisji Akredytacyjnej, by uzyskać jej pozytywną opinię.

Odzyskaliśmy Filię Głównej Biblioteki Lekarskiej, która funkcjonowała w Kaliszu od 1981 roku, dzięki wysiłkom ówczesnego Prezesa Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, dr Zbigniewa Kledeckiego  a zlikwidowanej w roku 2005. Powodem likwidacji Biblioteki w Kaliszu było niezrozumienie jej roli oraz znaczenia dla środowiska medycznego kaliskiego a także niezrozumienia jej roli w kształceniu studentów przez władze ówczesnej PWSZ w Kaliszu, kształcącej przecież studentów na kierunkach z zakresu nauk o zdrowiu.

W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować Dyrektorowi GBL w Warszawie Panu dr Wojciechowi Giermaziakowi, dziś tutaj obecnemu,  za odtworzenie Filii biblioteki w Kaliszu, która jest obecnie jedną z 16 Filii GBL w Polsce oraz obecnemu Prezesowi Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego dr Piotrowi Sudzie za wsparcie.. Powstanie Filii w Kaliszu było warunkiem koniecznym do utworzenia kierunku lekarskiego. Filia już funkcjonuje, Akademia zapewniła niezbędne do jej funkcjonowania pomieszczenia, zaś Dyrektor zatrudnia w niej dwóch wykwalifikowanych pracowników – specjalistę bibliotekarza i naukowca odpowiedzialnego za pomoc studentom i młodym naukowcom w zakresie korzystania ze światowych Baz Naukowych i publikowania wyników z tych badań w międzynarodowych czasopismach naukowych.

 Jak widać proces tworzenia kierunku lekarskiego jest bardzo pracochłonny i wymaga dużego wysiłku kadry zarządzającej, administracji oraz naukowców i dydaktyków za co serdecznie dziękuję.

Utworzenie kierunku lekarskiego w Kaliszu jest obecnie koniecznością biorąc pod uwagę niedobory lekarzy w Kaliszu i całym Regionie Południowej Wielkopolski. Odczuwamy to na co dzień, jako pacjenci i obrazują to dane statystyczne.

Ilość lekarzy jest w Wielkopolsce najniższa ze wszystkich województw w Polsce.
Na 1000 mieszkańców przypada bowiem w naszym województwie 1,57 lekarza, zaś w całej Polsce na 1000 mieszkańców przypada 2,4 lekarza, W Kaliszu i powiecie wskaźnik ten wynosi 0.87 lekarza na 1000 mieszkańców, czyli jest o połowę niższy niż w Wielkopolsce i prawie trzy razy niższy niż średnia dla Polski. Polska  zaś należy do krajów o najniższym w Europie wskaźników ilości lekarzy na 1000 mieszkańców (dla Europy wskaźnik ten wynosi 3,8).

 I to się przekłada na wskaźniki zdrowotne. Z powodu braku lekarzy umieralność niemowląt jest w Kaliszu trzykrotnie wyższa niż w Poznaniu, w powiecie zaś dwukrotnie wyższa, czyli 2-3 razy więcej niemowląt do 1 roku życia umiera w Kaliszu i powiecie w stosunku do urodzonych w Poznaniu. Odczuwają to pacjenci oraz dyrektorzy i kierownicy placówek medycznych. A to pokazują analizy epidemiologiczne i statystyczne wykonane przez naukowców Akademii.

Pragnę szczególnie podziękować dyrektorom szpitali i szefom placówek medycznych, które będą brać udział w szkoleniu przyszłych lekarzy. Wasza postawa
i  odpowiedzialność za zdrowie mieszkańców jest godna podkreślenia. Wasze poparcie dla inicjatywy tworzenia kierunku lekarskiego o tym świadczy i fakt ten jest dla nas pracowników Akademii Kaliskiej bardzo budujący. Dziękuję Wam bardzo.

Szanowni Państwo;

Na powyższych działaniach nie poprzestajemy. Rozpoczęliśmy proces przygotowań do utworzenia Wydziału Prawa. Zatrudniamy przyszłych wykładowców i naukowców tego Wydziału. Część z nich to rodowici kaliszanie oraz pochodzący z naszego Regionu a pracujący w okolicznych miastach uniwersyteckich naukowcy. Duża część kadry wykwalifikowanej do pracy na tym Wydziale prowadzi zajęcia i badania naukowe, pracując na innych naszych wydziałach. Planujemy rozpoczęcie rekrutacji na prawo od następnego roku akademickiego.

Kończymy przygotowania do otwarcia studiów na kierunkach psychologia oraz historia, również od następnego roku akademickiego. Moim marzeniem jest stworzenie w naszym Regionie prawdziwego Uniwersytetu z Wydziałami: politechnicznym, nauk o zdrowiu, nauk społecznych, które już w strukturach Akademii funkcjonują oraz Wydziału Humanistycznego, na początku historycznego.

Postępuję zgodnie z radami i wskazówkami Pana Profesora Andrzeja Sulimy-Kamińskiego, który w drugiej części naszej dzisiejszej uroczystości zostanie wyróżniony tytułem dr h.c. naszej uczelni.  W czasie bowiem  mojego pobytu na studiach w Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie zawsze zaznaczał, że prawdziwy Uniwersytet winien kształcić i prowadzić badania w szerokim zakresie – od nauk politechnicznych poprzez nauki społeczne i prawne, medyczne i nade wszystko humanistyczne. I my do tego dążymy. I znów głęboko wierzę, że są to realne plany, nie marzenia.

Wierzę, że z tą kadrą dydaktyczną , naukową, administracją i obsługą Uczelni jest to możliwe. Jest to możliwe także dzięki wzorowej dotychczas współpracy z miastem – Pan Prezydent i Rada Miejska zawsze wszechstronnie mnie wspiera w moich działaniach. Dotychczasowe moje doświadczenia pozwalają być pewnym, że nadal okoliczne samorządy( gminne, miejskie, powiatowe)  również jak dotychczas, niezależnie od opcji politycznych tworzenie uniwersyteckiego Kalisza będą wspierać tak jak obecnie. W tym tworzeniu nowej uniwersyteckiej rzeczywistości jest to nie do przecenienia.

Kalisz i okolice zasługują na to, również ze względów historycznych. Tu bowiem 25 lat po utworzeniu Akademii Krakowskiej powstała pierwsza jej Kolonia, tutaj funkcjonowało przecież znane i cenione Kolegium Jezuickie, którego mury opuściło aż siedmiu Prymasów Polski : Jan Wężyk, Jan Lipski, Maciej Łubieński, Andrzej Leszczyński, Mikołaj Prażmowski, Andrzej Olszowski oraz Władysław Aleksander Łubieński. Absolwentami byli też późniejsi wybitni urzędnicy państwowi w osobach Stanisława Łubieńskiego, sekretarza królewskiego czy Jana Aleksandra Lipskiego podkanclerzego koronnego i prezydenta Trybunału Koronnego. W Kaliszu nauki pobierali: najwybitniejszy polski poeta doby baroku Samuel Twardowski,  „Hektor jasnogórski” Augustyn Kordecki, czy też wybitni uczeni: matematyk Stanisław Solski i astronom Aleksy Sylvius. Absolwentem kaliskiej Wyższej Szkoły Realnej był m.in. Adam Asnyk, członek powstańczego Rządu Narodowego, a także Marceli Nencki – lekarz, chemik, fizjolog, autor wielu prac z zakresu chemii organicznej, fizjologii
i bakteriologii. Jego zasługą jest m.in. ustalenie budowy hemoglobiny i chlorofilu.

Te fakty powodują, że Kalisz winien być znowu miastem uniwersyteckim i misją nas współczesnych kaliszan winno być  odbudowanie tych tradycji.

Inspiracją dla mnie w tych działaniach jest znowu  Pan Profesor Kamiński, który  w czasie mojego pobytu w USA jedną czwartą swojego wykładu na temat szkolnictwa jezuickiego poświęcił Kolegium jezuickiemu w Kaliszu. A mówił to w czasie otwartego wykładu w tym uniwersytecie do ponad 400 naukowców, dydaktyków i studentów pochodzących ze wszystkich Kontynentów świata. Po tym wykładzie podchodziło do mnie, jako kaliszanina  z gratulacjami wielu uczestników tego wykładu, a Pan Profesor w czasie towarzyskiego spotkania po tym fakcie obarczył mnie obowiązkiem odtworzenia w Kaliszu tych tradycji. Gdy w 2018 roku otrzymałem propozycję udziału w konkursie na Rektora ówczesnej PWSZ w Kaliszu   telefonicznie poprosiłem go o radę i przekonał mnie do tego bym tę funkcję objął i potem wielokrotnie rozmawiał ze mną zachęcając do rozwoju Uczelni i dając wskazówki w tym względzie. Za to z tego miejsca Panu Profesorowi bardzo dziękuję.

Szanowni Państwo.

Chciałbym podziękować kadrze dydaktycznej i naukowej, oraz pracownikom administracji i obsługi za zaangażowanie w rozwój Uczelni.

Wasza praca została nagrodzona wyjątkowo dużą ilością studentów rozpoczynających naukę w naszej szkole wyższej w roku akademickim, który właśnie rozpoczynamy. Tegoroczna rekrutacja zakończyła się przyjęciem na pierwszy rok studiów ponad 1200 studentów na studia stacjonarne i niestacjonarne, co oznacza, że od 3 lat notujemy zwyżkę ilości rekrutowanych studentów na I rok studiów. Jeszcze teraz, po zakończeniu rekrutacji rozpatruję indywidualne prośby o przyjęcie na kierunki, głównie politechniczne studentów, którzy dostali się do uczelni politechnicznych w dużych miastach, zwłaszcza z Poznania i Wrocławia o przeniesienie na studia w Akademii Kaliskiej. Część  z tych wniosków rozpatruję pozytywnie. Ostateczna więc liczba przyjętych studentów prawdopodobnie jeszcze się zwiększy wzorem lat ubiegłych.

Jest to dla naszej uczelni duży sukces, biorąc pod uwagę, że rozpoczynają obecnie  naukę w Uczelniach Wyższych w Polsce roczniki, które przyszły na świat w końcu lat 90 XX wieku i na początku XXI wieku, czyli w okresie kryzysu demograficznego, kiedy notowano najniższe w historii Polski liczby urodzeń. Spodziewaliśmy się, że ten kryzys urodzeń może odbić się na naborach studentów na studia również w naszej uczelni. Wiele uczelni w Polsce notuje wyraźne spadki w naborze studentów na I rok studiów. 

Na szczęście u nas zarówno w ubiegłym jak i w  tym roku to się nie stało. Studenci wybierają studia w naszej uczelni, co mnie, jako Rektora bardzo cieszy. Szczególnie cieszy mnie, że studenci coraz chętniej wybierają kierunki studiów, których ukończenie daje zawód na który jest zapotrzebowanie w naszym mieście i regionie. Jest to efekt naszej polityki i prowadzonych akcji promujących studiowanie
w zawodach deficytowych w naszym regionie. W tym roku dużym powodzeniem cieszą się np. kierunki medyczne – pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia czyli kierunki, których ukończenie daje zawód na który istnieje duże zapotrzebowanie.

Kształcimy studentów na 25 kierunkach  studiów pierwszego stopnia i 10 kierunkach studiów magisterskich. Kształcenie odbywa się w zakresie 31 specjalności. Nadajemy stopień doktora w dwóch dyscyplinach – nauki  o zdrowiu i nauki o bezpieczeństwie. Od tego roku uruchamiamy w naszej Uczelni Szkoły Doktorskie na trzech kierunkach, które uzyskały w ocenie parametryzacyjnej przynajmniej poziom B+. Ten fakt uprawnia nas również do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Prowadzimy też studia podyplomowe. W tym roku z tego rodzaju studiów skorzysta  ponad 500 słuchaczy na 22 kierunkach studiów podyplomowych w tym na prowadzonych od ubiegłego roku studiach Executive MBA, skierowanych do kadry zarządzającej.

Przez 22 lata istnienia PWSZ i Akademii Kaliskiej mury Uczelni opuściło ponad 22 000 studentów, z których większość podjęło pracę w Kaliszu i regionie.

W roku akademickim 2022-2023 będzie pobierało naukę w naszej Uczelni prawie 3100 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  oraz ponad 500 słuchaczy studiów podyplomowych.

W Akademii Kaliskiej pracuje obecnie 96 samodzielnych pracowników naukowych (profesorów, profesorów uczelnianych i dr habilitowanych) w tym 37  profesorów tytularnych. Dodatkowo zatrudnionych jest 4 zagranicznych profesorów wizytujących.  Kadra naukowo dydaktyczna w sumie liczy 288 pracowników.

W uczelni funkcjonuje 4 wydziały: Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Politechniczny oraz Wydział Medyczno-Społeczno- Techniczny we Wrześni. Działają też jednostki badawcze – Instytuty: Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych, Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych, Światowy Instytut Zdrowia Rodziny, Centrum Współpracy z Międzynarodowym Instytutem Prewencji w Lyonie we Francji (iPRI Collaborating Center) oraz jednostki międzywydziałowe: Ośrodek Badań Regionalnych, Studium Języków Obcych, Międzywydziałowy Zakład Matematyki i Statystyki, Katedra Żywności i Żywienia, Międzywydziałowy Zakład Gospodarki Przestrzennej i Analiz Zjawisk Przyrodniczych oraz Centrum Badawczo-Wdrożeniowe. Funkcjonuje również Uczelniany Inkubator Przedsiębiorczości. Kadrę naukowo-dydaktyczną obsługuje 169 pracowników administracyjnych.

Dorobek naukowy pracowników Akademii Kaliskiej.

W okresie 2020-2021 pracownicy opublikowali:

1.200 prac naukowych w czasopismach notowanych na tzw. Liście Filadelfijskiej,

2. Łączna wartość  współczynnika wpływu ( IF – Impact Factor) = 474,235

Bez Was Akademia Kaliska nie mogłaby istnieć. Wszelkie działania, jakie wymieniłem są podejmowane przede wszystkim z myślą o Was. Cieszę się, że organizujecie się w Koła Naukowe, że organizujecie Konferencje naukowe. Staramy się Wam pomagać w tych inicjatywach, również finansowo.

Dziękuję samorządowi studenckiemu za wsparcie. Cieszę się z Waszej aktywności, również poza uczelnią. Ważnym obszarem działalności uczelni jest wsparcie sportowców, a ci odnoszą sukcesy, reprezentując barwy Akademii Kaliskiej podczas wielu zawodów w kraju i poza jego granicami. W 2021/2022 nasi studenci zdobyli:

 • dwa złote medale mistrzostw Polski AZS w kickboxingu, które były rozgrywane w Warszawie (Weronika Szymczak i Mateusz Kupijaj);
 • złoty medal Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie ziemnym (Piotr Matuszewski, Michał Matuszewski, Wiktor Przybylski);;
 • dwa brązowe medale podczas Europejskich Igrzysk Akademickich wywalczyła w kickboxingu Nicola Kaczmarek,
 • srebrne medale Europejskich Igrzysk Akademickich w kickboxingu wywalczyli: Weronika Szymczak i Mateusz Kupijaj.

Siedmiu sportowców – studentów Akademii Kaliskiej, zostało objętych ministerialnym programem ,,Narodowa Reprezentacja Akademicka”.

W rozpoczynającym się roku akademickim w naszej uczelni będzie studiować ponad 30 sportowców, uprawiających sport na poziomie wyczynowym, w tym:

 • Damian Kulig – koszykarz, który ma na koncie 101 występów w reprezentacji Polski;
 • Julia Maik – pływaczka, przygotowująca się do Igrzysk Olimpijskich
  w Paryżu,
 • szerokie grono piłkarzy i piłkarek ręcznych, siatkarek, bokserów i kickbokserów.

  Za to Wam bardzo dziękuję.

Szanowni studenci

Zawsze Wasz głos i rady, zwłaszcza reprezentującego Was  Samorządu Studenckiego są dla mnie szczególnie wartościowe. To wasza działalność i wasza inicjatywa buduje w naszym mieście środowisko akademickie i życie studenckie. Cieszę się z każdej inicjatywy, a zaskoczył mnie ostatnio pomysł utworzenia Chóru Uczelnianego. Kibicuję Wam w tej inicjatywie.

Drodzy Studenci pierwszego roku, witam Was serdecznie w murach Akademii Kaliskiej, która od dzisiaj jest również Waszą uczelnią i którą na pewno będziecie kończyli jako absolwenci Uniwersytetu Kaliskiego.

Gratuluję zakończonego z powodzeniem procesu rekrutacyjnego i życzę Wam, aby studia były najpiękniejszym okresem w Waszym życiu.

Nie rezygnujcie z marzeń! Pracujcie nad tym, aby je urzeczywistniać.

Jednocześnie pamiętajcie, że w przyszłości będziecie zasilać elity, kształtując rzeczywistość, a to zobowiązuje.

Bycie absolwentem wyższej uczelni to branie odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju, jego rozwój ekonomiczny i gospodarczy, tak jak czynili i czynią to Wasi poprzednicy. By sprostać wymogom współczesności musicie być kompetentni!

Uroczystą immatrykulację studentów poprowadziła prorektor uczelni, prof. Akademii Kaliskiej Tatiana Manasterska, a następnie głos zabrał szef samorządu studenckiego.

– Dzisiaj do grona naszej społeczności akademickiej dołączają nowi członkowie – powiedziałprzewodniczący Samorządu Studenckiego Akademii Kaliskiej, Dominik Łapa. – Drodzy studenci, tutaj zdobędziecie wiedzę, którą wykorzystacie w swoim życiu zawodowym. Zachęcam was do korzystania z wszelkich możliwości rozwoju, jakie stwarza nasza uczelnia, a zwłaszcza wykwalifikowana kadra. Pamiętajcie jednak, że studia to nie tylko nauka – na tych, którzy pragną rozwijać się, czeka bogata oferta. Pragnę zachęcić was do czynnego udziału w życiu uczelni, w pracach samorządu, a także do uczestnictwa w pracach kół naukowych i organizacji. Właśnie podczas dodatkowych zajęć, będziecie mogli realizować swoje pasje, jednocześnie ucząc się wielu przydatnych rzeczy, które w przyszłości określą waszą pozycję na rynku pracy. Szanowni studenci! Życzę wam wielu sukcesów i samych przyjemności podczas studiów. Kiedy za kilka lat opuścicie mury naszej Alma Mater z upragnionym dyplomem, starajcie się zabiegać o dalszy rozwój. Dbajcie o postawione przed sobą cele i realizujcie własne marzenia. Przypomnę tylko, że nie ma studenckich osiągnięć bez zaangażowania wykładowców. W imieniu koleżanek i kolegów, chcę podziękować wszystkim  nauczycielom akademickim za cierpliwość i trud, włożone w naszą edukację. To dzięki wam, szanowni państwo, możemy realizować swoje marzenia. Życzę wam, pomyślności w nowym roku akademickim oraz wielu sukcesów naukowych i dydaktycznych.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego była również okazją do wręczenia dyplomów doktorskich i wyróżnień. Tej części uroczystości przewodniczyła prorektor Akademii Kaliskiej, prof. Katarzyna Sygit. Dyplom habilitacyjny otrzymał prof. Krystian Frącik, a dyplomy doktorskie dr Sławomir Kotoński, dr Marta Kozłowska i dr Kamila Kmieć.

Tytuł ,,Zasłużony dla Akademii Kaliskiej” otrzymali z kolei mgr Karolina Baranowska, Tomasz Gięda, dr Małgorzata Kowalczyk, dr Izabela Rącka oraz prof. Jarosław Wołejszo.

Gratulacje i życzenia z okazji inauguracji roku akademickiego w Akademii Kaliskiej przysłało wiele znakomitych osobistości, w tym premier Mateusz Morawiecki, minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek, czy biskup kaliski Damian Bryl. Wszystkie nadesłane listy znajdują się w galerii.