• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
baner z logami funduszów europejskie, unia europejska, Rzeczpospolita Polska

„Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Kaliszu” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie i wdrożenie „Programu Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu (PWSZ)” oraz utworzenie i późniejszy rozwój Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) na kierunku pielęgniarstwo

Cel będzie realizowany wraz z partnerem (Szpital Powiatowy we Wrześni), który ma bogate doświadczenie w zakresie świadczenia usług medycznych oraz wdrażania programów unijnych. Jest potencjalnym pracodawcą odbiorców projektu. Jego udział pozwoli w lepszy sposób dopracować program rozwoju uczelni i wzbogaci go o elementy praktyczne, które są niezbędne przy wprowadzaniu studentów pielęgniarstwa na rynek pracy.

Poprawa jakości kształcenia nastąpi w wyniku wdrożenia programu rozwojowego i utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w oparciu o rekomendacje zawarte w raporcie z audytu oceniającego MCSM. W ramach realizacji personel dydaktyczny uczelni zostanie przeszkolony w zakresie wdrażania i prowadzenia zajęć metodami symulacji medycznej oraz zostaną opracowane scenariusze symulacyjne, które zostaną wprowadzone do programu studiów.

W wyniku wprowadzenia tych metod studenci kierunku pielęgniarstwo nabiorą unikalnych umiejętności w zakresie wykonywania czynności medycznych, zostanie im przekazana umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w kontakcie z pacjentem. Prowadzenie zajęć metodami symulacji medycznej umożliwi studentom naukę technik samodoskonalenia, co w efekcie przyniesie umiejętność uczenia się przez całe życie. Jest to istotne z uwagi na bardzo szeroki zakres umiejętności potrzebnych w trakcie wykonywania zawodu w różnych obszarach (np. chirurgii, pediatrii, geriatrii itp.). Nabycie praktycznej umiejętności wykonywania procedur medycznych jeszcze przed rozpoczęciem pracy w podmiotach leczniczych ma istotne znaczenie dla dobrego wejścia na rynek pracy. Umożliwi to absolwentom uczelni rozpoczęcie pracy z pewnością swoich umiejętności, czego oczekują pracodawcy.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2018 roku do 30.09.2020 roku.

Opracowany Program Rozwoju Uczelni będzie uwzględniał utworzenie i podtrzymanie funkcjonowania MCSM zgodnie z rekomendacjami audytu, wprowadzenie różnych form symulacji medycznej do programu kształcenia i realizację jego treści z ich użyciem w celu uzyskania jak najlepszych efektów kształcenia. Nastąpi zmiana sylabusów i dostosowanie siatki godzin. Część godzin praktycznych zostanie zrealizowana metodami symulacji.

Program wskaże kierunki kształcenia kadry dydaktycznej, która będzie wdrażała założenia programu.

W celu osiągnięcia założeń projektu zaplanowano następujące zadania:

 1. Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Monoprofilowego Centrum Symulacji:

  zaplanowano przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych w budynku Wydziału Medycznego zlokalizowanego przy ulicy Kaszubskiej 13, do potrzeb MCSM zgodnie z raportem z audytu eksperta ds. budowlanych.

 2. Utworzenie i wyposażenie pracowni niskiej i wysokiej wierności Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej:

  Zaplanowano zakup wyposażenia zgodnie z przeprowadzonym audytem do sal, które powstaną w ramach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Kaliszu

  • sala opieki pielęgniarskiej – wysokiej wierności;
  • pomieszczenie kontrolne dla Sali opieki pielęgniarskiej;
  • sala egzaminu OSCE;
  • sala symulacji z zakresu ALS;
  • sala symulacji z zakresu BLS;
  • sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich;
  • sala ćwiczeń umiejętności technicznych.

  Ponadto zgodnie z zaleceniami audytu zostanie zakupiony: fantom porodowy, trenażer- badanie ucha, trenażer –badanie oka, zestaw narzędzi chirurgicznych, zestaw do nauki szycia ran.

 3. Realizacja Programu Rozwojowego poprzez utworzenie MCSM:

  w ramach tego zadania zaplanowano zatrudnienie technika symulacji, który zostanie wyłoniony w postępowaniu konkursowym oraz będzie uczestniczył w szkoleniach z zakresu symulacji medycznej.

  Zaplanowano również szkolenia dla osób objętych wsparciem oraz kadry uczelni w celu utworzenia i podtrzymania funkcjonowania MCSM. Szkolenia są skierowane ponadto do poszczególnych grup, w tym: do kadry dydaktycznej, zarządzającej, obsługi technicznej oraz studentów.

 4. Realizacja zadań wspierających proces kształcenia:

  W ramach tego zadania zaplanowano:

  • utworzenie scenariuszy symulacyjnych;
  • przygotowanie podręcznika symulacji
  • opracowanie dodatku e- lerningowego do podręcznika symulacji;
  • przygotowanie aplikacji wspomagającej nauczanie symulacji.

Realizacja zaplanowanych zadań znacząco wpłynie na podniesienia jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Kaliszu.

dr Katarzyna Juszczak-Kierownik Projektu

Biuro Projektu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

ul. Kaszubska 13; pok.104; 62-800 Kalisz

akademia.kalisz.pl