• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Harmonogram postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora

1. Wyznaczenie promotora/promotorów
Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia naukowego doktora przed wszczęciem postępowania, składa do Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny wniosek o wyznaczenie promotora/promotorów.

2. Wymagania stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora po wyznaczeniu promotora lub promotorów

3. Weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji

4. Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora
Po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 2 i 3 oraz przygotowaniu rozprawy doktorskiej, kandydat składa do Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny , wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora wraz z kompletem dokumentów.


Po złożeniu przez kandydata wniosku o wszczęcie postępowania wraz z rozprawą doktorską i wymaganymi dokumentami, Rada Naukowa Dyscypliny podejmuje uchwały w sprawie:- wyznaczeniu recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora- wyznaczeniu składu komisji doktorskiej.

5. Dopuszczenie rozprawy doktorskiej do obrony, obrona rozprawy doktorskiej, przyjęcie publicznej obrony, nadanie stopnia doktora
Po otrzymaniu ostatniej recenzji Komisja Doktorska dokonuje analizy recenzji podejmuje uchwałę w sprawie:

  • dopuszczenia do publicznej obrony albo
  • odmowie dopuszczenia do publicznej obrony
  • i przekazaniu sprawie Radzie Naukowej Dyscypliny


Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów oraz spełnia wymagania, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 5 Ustawy.

W przypadku podjęcia uchwały o dopuszczeniu kandydata do publicznej obrony, przewodniczący Komisji Doktorskiej wyznacza termin i miejsce obrony.
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się przed Komisją Doktorską.
Po publicznej obronie, Komisja Doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony i skierowaniu do Senatu Uczelni wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora albo odmowie przyjęcia obrony i skierowaniu do Senatu wniosku o odmowę nadania stopnia naukowego doktora.
Komisja Doktorska przekazuje dokumentację do Rady Naukowej Dyscypliny, która przekazuje sprawę do Senatu Uczelni celem podjęcia uchwały w tym zakresie.

Koszty przeprowadzenia postępowania

Wysokość opłaty związana jest z kosztami postępowania uwzględniających w szczególności koszty wynagrodzenia promotora lub promotorów, promotora pomocniczego i recenzentów.

  • W uzasadnionych przypadkach Rektor może zwolnić kandydata z opłaty w całości lub w części, na podstawie indywidualnej decyzji.
  • W przypadku nauczyciela akademickiego koszty postępowania ponosi zatrudniająca go uczelnia.

Umowa w sprawie poniesienia kosztów za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora zawierana jest w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Naukową Dyscypliny uchwały w sprawie wyznaczenia promotora lub promotorów, w tym także promotora pomocniczego dla postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora.

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego ubiegający się o nadanie stopnia naukowego doktora nie wnoszą opłat, o których mowa w ust.1 powyżej z wyjątkiem opłat za wydanie odpisu dyplomu.

Kontakt dla kandydatów zainteresowanych nadaniem stopnia naukowego doktora z dyscypliny nauki o bezpieczeństwie:

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

mgr Karolina Glapińska
tel.: +48 62 767 95 26
email: inb@akademiakaliska.edu.pl

Kontakt dla kandydatów zainteresowanych nadaniem stopnia naukowego doktora z dyscypliny nauki o zdrowiu:

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Helena Weber
tel.: +48 62 767 95 59
email: h.weber@akademia.kalisz.pl

lub

mgr Agnieszka Nowak
tel: +48 62 767 95 51
email: a.nowak@akademia.kalisz.pl

Kontakt dla Kandydatów zainteresowanych kursem wybranego nowożytnego języka obcego z możliwością uzyskania zaświadczenia poświadczającego znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej B2.

mgr Dorota Jurek
tel: +48 62 767 95 20
email: d.jurek@akademia.kalisz.pl