• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Informacje na temat postępowania

Harmonogram postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora

 1. Wyznaczenie promotora/promotorów

  Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia naukowego doktora przed wszczęciem postępowania , składa do Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny wniosek o wyznaczenie promotora /promotorów.

 2. Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora

  Po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 2 i 3 oraz przygotowaniu rozprawy doktorskiej , kandydat składa do Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny , wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora wraz z kompletem dokumentów.

  Po złożeniu przez kandydata wniosku o wszczęcie postępowania wraz z rozprawą doktorską i wymaganymi dokumentami, Rada Naukowa Dyscypliny podejmuje uchwały w sprawie:- wyznaczeniu recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora- wyznaczeniu składu komisji doktorskiej

 3. Dopuszczenie rozprawy doktorskiej do obrony, obrona rozprawy doktorskiej, przyjęcie publicznej obrony, nadanie stopnia doktora.

  Po otrzymaniu ostatniej recenzji Komisja Doktorska dokonuje analizy recenzji podejmuje uchwałę w sprawie:- dopuszczenia do publicznej obrony albo- odmowie dopuszczenia do publicznej obrony i przekazaniu sprawie Radzie Naukowej Dyscypliny.Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczona osoba , która uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów oraz spełnia wymagania , o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 5 Ustawy.W przypadku podjęcia uchwały o dopuszczeniu kandydata do publicznej obrony , przewodniczący Komisji Doktorskiej wyznacza termin i miejsce obrony.Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się przed Komisją Doktorską .Po publicznej obronie, Komisja Doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony i skierowaniu do Senatu Uczelni wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora albo odmowie przyjęcia obrony i skierowaniu do Senatu wniosku o odmowę nadania stopnia naukowego doktora.Komisja Doktorska przekazuje dokumentację do Rady Naukowej Dyscypliny, która przekazuje sprawę do Senatu Uczelni celem podjęcia uchwały w tym zakresie.

 4. Koszty przeprowadzenia postępowania

  Wysokość opłaty związana jest z kosztami postepowania uwzględniających w szczególności koszty wynagrodzenia promotora lub promotorów, promotora pomocniczego i recenzentów.

  • W uzasadnionych przypadkach Rektor może zwolnić kandydata z opłaty w całości lub w części, na podstawie indywidualnej decyzji.
  • W przypadku nauczyciela akademickiego koszty postępowania ponosi zatrudniająca go uczelnia.

  Umowa w sprawie poniesienia kosztów za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora zawierana jest w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Naukową Dyscypliny uchwały w sprawie wyznaczenia promotora lub promotorów, w tym także promotora pomocniczego dla postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora.

  Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego ubiegający się o nadanie stopnia naukowego doktora nie wnoszą opłat, o których mowa w ust.1 powyżej z wyjątkiem opłat za wydanie odpisu dyplomu.

 5. Kontakt dla kandydatów zainteresowanych nadaniem stopnia naukowego doktora z dyscypliny nauki o bezpieczeństwie:

  Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

  mgr Karolina Glapińska

  tel. +48 62 767 95 26 email inb@akademiakaliska.edu.pl

  Kontakt dla kandydatów zainteresowanych nadaniem stopnia naukowego doktora z dyscypliny nauki o zdrowiu:

  Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  mgr Helena Weber

  tel. +48 62 767 95 59 email h.weber@akademia.kalisz.pl

  lub

  mgr Agnieszka Nowak

  tel: +48 62 767 95 51 email a.nowak@akademia.kalisz.pl
Informacje dotyczące studentaDokumenty
Imię i nazwisko: Sławomir KotońskiTemat rozprawy doktorskiej: Koncepcja systemu ochrony przeciwpożarowej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom ludności na przykładzie obszaru chronionego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu
Zał.
Promotor/Promotorzy
(stopień/tytuł naukowy/imię i nazwisko/nazwa Uczelni)
prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
Promotor pomocniczy
(stopień naukowy/imię i nazwisko/nazwa Uczelni)
Data wszczęcia postępowania:16.09.2021r.
ObronaData: 14.12.2021r.
Data nadania stopniaData: –
Recenzenci (stopnień/tytuł naukowy/imię i nazwisko/nazwa Uczelni)

prof. dr hab. Lech Szczepan Kościelecki

dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski

dr hab. Marcin Smolarkiewicz

Informacje dotyczące studentaDokumenty
Imię i nazwisko: Zofia Marciniak Temat rozprawy doktorskiej: Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
Zał.
Promotor/Promotorzy
(stopień/tytuł naukowy/imię i nazwisko/nazwa Uczelni)
prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
Promotor pomocniczy
(stopień naukowy/imię i nazwisko/nazwa Uczelni)
Obrona

Data: 22.06.2021
Zał.

Data nadania stopnia

Data: 28.06.2021r.

Recenzenci

(stopnień/tytuł naukowy/imię i nazwisko/nazwa Uczelni)

prof. dr hab. inż. Janusz Kręcikij

Zał.

prof. dr hab. Bogdan Mieczysław Szulc

Zał.

prof. dr hab. Ryszard Jakubczak

Zał.

Skład

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

Z-ca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Jan Posobiec

Sekretarz: dr inż. Sławomir Wronka

mgr Karolina Glapińska, kontakt : tel. 62-767-95-26,

email rdnob@akademiakaliska.edu.pl

Członkowie:

prof. dr hab. Andrzej Polak

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. inż. Piotr Dela

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Ireneusz Dziubek

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. inż. Marek Kubiński

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. inż. Konrad Malasiewicz

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. inż. Tomasz Rubaj

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. inż. Waldemar Scheffs

dr Wiesław Jaszczur

dr Paweł Kamiński

dr Roman Kaszubowski

dr Bogumił Pawlaczyk

dr inż. Norbert Prusiński

dr Zuzanna Przyłuska

dr Wojciech Winkler

Uchwały

2021 rok

2020 rok

Skład

Przewodniczący: prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Przemysław Biliński

Z-ca Przewodniczącego – prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss.

Sekretarz – prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. i n. o zdr. Paulina Wojtyła-Buciora

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy

Prof. dr hab. n. o kul. fizycznej Lechosław Dworak

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Głuszek

prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Piątek

prof. dr hab. n. o kul. Fizycznej Łucja Pilaczyńska-Szczęśniak

prof. dr hab. n. med. Dariusz Samulak

prof. dr hab. Anatol Skrypko

prof. dr hab. n. med. Jerzy Smorawiński

prof. dr hab. n. med. Marian Sygit

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Sygit

prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Grażyna Cywińska-Wasilewska

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. farm. Julia Gibka

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Sławomir Graczyk

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Dariusz Kowalczyk

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. o kul. Fizycznej Andrzej Krawański

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Magdalena Michalska

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. o zdrowiu Ewa Ziółkowska

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. i n. o zdr. Wioletta Żukiewicz-Sobczak

dr n. med. Małgorzata Bernatek

dr n. med. Cezary Wojtyła

dr n. med. Mateusz Zatoński

Uchwały

2021 rok

2020 rok