• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Historia PWSZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu utworzona została 15 lipca 1999 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 roku (Dz. U. 1999 Nr 60 poz. 640). Ówczesne władze Kalisza zabiegały o utworzenie samodzielnej wyższej uczelni argumentując, że miasto o takiej pozycji i potencjale kulturowym zasługuje na stworzenie ośrodka akademickiego – zatem zapotrzebowanie na szkołę wyższą było bardzo wielkie.

Minister Edukacji Narodowej funkcję rektora powierzył prof. dr hab. Czesławowi Glinkowskiemu, który pełnił ją do 2008 roku. 18 października 1999 roku odbyła się pierwsza w historii uczelni inauguracja roku akademickiego. Naukę rozpoczęło wówczas 279 studentów. I tak zapisała się historyczna chwila. Najważniejszym wyzwaniem dla władz uczelni było zdobycie własnej bazy lokalowej oraz kadry, tym bardziej, że w lutym 2000 r. powołanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zostało uznane w Kaliszu za najważniejsze Wydarzenie Roku 1999. Uczelnia przyjęła strukturę instytutową, w ramach której funkcjonują: Instytut Zarządzania, Instytut Politechniczny, Instytut Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego oraz Instytut Położnictwa i Pielęgniarstwa. W 2011 roku utworzone zostały wydziały: Wydział Zarządzania, Wydział Politechniczny, Wydział Medyczny, Wydział Rehabilitacji i Sportu

Istotą kształcenia w wyższych szkołach zawodowych jest przygotowanie młodzieży do sprostania wymogom regionalnego rynku pracy. Uczelnia uwzględnia potrzeby lokalnych środowisk i rozwija kreatywność przyszłych uczestników życia gospodarczego i społecznego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu przygotowuje kadry, równoważąc kształcenie ogólne (teoretyczne) z aspektami praktycznymi, stricte zawodowymi.

Właśnie w celu zapewnienia absolwentom gruntownego przygotowania zawodowego i odpowiedniej praktyki, uczelnia nawiązuje i podtrzymuje kontakty z przedsiębiorstwami, samorządami terytorialnymi, instytucjami życia publicznego oraz ośrodkami akademickimi w regionie, w kraju i za granicą. Dzięki życzliwości zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw i instytucji nasi studenci mogą odbywać praktyki zawodowe, a po ukończeniu nauki wielu znajduje tam zatrudnienie.

Uczelnia dba również o kształtowanie postaw obywatelskich wśród studentów, czego wyrazem jest ścisła współpraca władz z samorządem studenckim, którego przedstawiciele zasiadają w Senacie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Ponadto władze uczelni wspierają aktywność kulturalną, sportową i rekreacyjną środowiska studenckiego. Powołany został Klub Uczelniany AZS, w którym funkcjonuje wiele sekcji sportowych.

Prawie na całym świecie najkorzystniej i najwygodniej studiuje się w średnich miejscowościach. Małe uczelnie cieszą się szczególnym wsparciem środowisk lokalnych i regionalnych, w tym środowisk gospodarczych, administracyjnych i ośrodków opiniotwórczych. Kaliska PWSZ jest jedną z uczelni posiadających właśnie takie wszechstronne wsparcie. Warunki kształcenia, tak organizacyjne (kadra naukowo-dydaktyczna, administracja), jak i materialne (baza dydaktyczna, zaplecze socjalne) są atrakcyjne dla studiującej młodzieży.

Kaliska Alma Mater jest miejscem często odwiedzanym przez ważne osobistości życia społeczno-politycznego. Byli u nas m. in.: prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, ambasador Izraela Szewach Weiss, wiceambasador Wielkiej Brytanii Tim Simmons, prezes NBP prof. Leszek Balcerowicz, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego dr Janusz Onyszkiewicz. Często odwiedzają nas: posłowie i senatorowie Ziemi Kaliskiej, władze miasta, Biskup Kaliski. Gościliśmy delegacje z Niemiec, Holandii, Bułgarii, Białorusi, Albanii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

Początkowo kaliska uczelnia miała sprostać potrzebom lokalnego środowiska, obecnie stała się ważnym ośrodkiem kształcenia dla młodzieży nie tylko z Kalisza i Południowej Wielkopolski, ale też z innych regionów. W ciągu kilku lat PWSZ w Kaliszu stała się najlepszą tego typu uczelnią w Polsce (rankingi: Newsweek Polska 2005, Rzeczpospolita i Perspektywy 2007-2013, Polska The Times 2008, Dziennik Gazeta Prawna i Perspektywy 2014-2015).

10 lat kaliskiej PWSZ

Jubileuszowe Gaudeamus rozbrzmiało już w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Dziesięć lat budowania kaliskiej uczelni przyniosło wymierne rezultaty, ponieważ zdążyła już zyskać miano najlepszej uczelni zawodowej w Polsce. Taką opinię o PWSZ w Kaliszu mają nie tylko członkowie kapituł rankingowych i kolegiów redakcyjnych czasopism, w których zajęła pierwsze miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych, ale także – a może przede wszystkim – zatrudnieni w niej nauczyciele akademiccy, kształcący się tutaj studenci i opuszczający mury uczelni absolwenci. A tych wszystkich przybywa z roku na rok; można by rzec, że z dnia na dzień. Taki stan wskazuje na stale rosnące zainteresowanie ofertą kaliskiej PWSZ – zarówno jako uczciwego i rzetelnego pracodawcy, jak i szkoły, w której zdobywa się wszechstronne i solidne wykształcenie. Kolejnym, chyba najbardziej obiektywnym miernikiem jakości kształcenia – a dla nas najistotniejszym, bo potwierdzonym na piśmie – są oceny wydane przez państwowe organy kontrolujące szkolnictwo wyższe w Polsce: Państwową Komisję Akredytacyjną i Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego. W ubiegłym roku akademickim zakończyliśmy procedury związane z wnioskowaniem o przeprowadzenie kontroli na wszystkich realizowanych kierunkach studiów i do tej pory uzyskaliśmy już osiem pozytywnych ocen. Podkreślić należy, że wszystkie spośród nich wydane zostały na maksymalny okres przewidziany ustawą, czyli na sześć lat w przypadku PAKi i cztery lata dla KRASzMu.

To pasmo sukcesów, z których największym było samo powołanie pierwszej samodzielnej uczelni w regionie Południowej Wielkopolski, zapoczątkował dziewięć lat temu, Jego Magnificencja Profesor Czesław Glinkowski, organizator i pierwszy rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. To dzięki Jego zaangażowaniu i determinacji, Kalisz może dziś szczycić się uczelnią – na wskroś nowoczesną, ale i tradycyjną. Nowoczesną, bo mieszczącą się w nowo wybudowanych, bądź zmodernizowanych obiektach, kształcącą według najnowszych programów zajęć, z wykorzystaniem form i środków przekazu wiedzy na miarę XXI wieku. Tradycyjną natomiast, bo pielęgnującą obyczaje akademickie, dbającą o kulturę i hołubiącą sport, a temu przecież studenci poświęcają swój czas i talent od zawsze.

medal okolicznościowy - 10 inauguracja roku akademickiego
Medal okolicznościowy – X Inauguracja Roku Akademickiego

15 lat kaliskiej PWSZ

XVI rok akademicki zainaugurowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu.

Początki uczelni z teraźniejszością skonfrontował w wystąpieniu inauguracyjnym rektor PWSZ w Kaliszu prof. zw. dr inż. Jan Chajda. – Oceniając z perspektywy dnia dzisiejszego, początki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu nie były imponujące, choć samo powołanie uczelni uznane zostało za tutejsze Wydarzenie Roku i zaspokajało ówczesne nasze aspiracje. Dziś, kiedy po raz ósmy z rzędu kaliska PWSZ staje na najwyższym podium w najbardziej prestiżowym rankingu szkół wyższych „Perspektyw”, wszystko wcześniejsze wydaje się małe i nieznaczące. Otóż nic bardziej mylnego, bo wynik ten jest składową szeregu pomyślnych zdarzeń, które działy się na przestrzeni całych minionych 15-lat. To przede wszystkim efekt dobrze realizowanej przyjętej przed laty mądrej i dalekowzrocznej strategii rozwoju uczelni – mówił rektor Chajda.

A ta strategia oparta jest na czterech filarach: kształceniu, działalności naukowej i badawczo-rozwojowej, współdziałaniu z otoczeniem i rozwoju organizacyjnym. Dziś kadra naukowo-dydaktyczna PWSZ liczy blisko 400 nauczycieli akademickich, w tym 90 z tytułem profesora lub doktora habilitowanego. Wśród nich są także profesorowie z zagranicy: z Rosji, Niemiec, Francji a nawet z USA.

Na przestrzeni minionych lat mury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu opuściło 13.800 absolwentów, a w samym ubiegłym roku akademickim 1.160. Tymczasem na pierwszy rok studiów 2014/2015 przyjęto 1.250 osób, zatem bilans jest dodatni. To w ocenie władz uczelni wielki sukces, którym kaliska PWSZ, jako jedna z nielicznych w kraju, może się poszczycić w dobie postępującego kryzysu demograficznego.

Jubileusz 20-lecia

Film z obchodów 20-lecia PWSZ w Kaliszuotwiera się w nowym oknie

Film – historia PWSZ w Kaliszu otwiera się w nowym oknie

Program – obchody 20-lecia

7- 8 MARCA

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Racjonalność w zarządzaniu, racjonalność w dowodzeniu”.

23-24 MARCA

I Oficjalne Mistrzostwa Polski Kettlebell Lifting.

4-5 KWIETNIA

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Przedsiębiorstwo w dobie zmian”.

31 MAJA

Juwenalia w 20. rocznicę powstania uczelni.

31 MAJA – 1 CZERWCA

II Międzynarodowe Seminarium Samoobrony i Technik Interwencji

9 – 10 CZERWCA

Calisia World Conference on Family Health – Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny

30 CZERWCA

Spływ kajakowy pracowników uczelni rzeką Prosną z okazji 20-lecia PWSZ w Kaliszu

14 LIPCA

Studenckie Otwarte Mistrzostwa PWSZ w pływaniu z udziałem uczniów szkół średnich

5-6 WRZEŚNIA

,,Od książki tradycyjnej do książki wirtualnej”

Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Bibliotek PWSZ

30 WRZEŚNIA

Spektakl operowy  studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

3 PAŹDZIERNIKA

Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 20-lecia Uczelni

4 PAŹDZIERNIKA

Gala z okazji 20-lecia Uczelni i uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Koncert jubileuszowy

17-18 PAŹDZIERNIKA

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. ,,Nieruchomość w przestrzeni 5″

14 LISTOPADA

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Edukacja w bezpieczeństwie i obronności”

15 LISTOPADA

Konferencja pt. „Poszukiwanie badawczo-rozwojowych rozwiązań jako narzędzie unowocześniania procesów wytwarzania”

7 GRUDNIA

Ogólnopolskie Seminarium Studenckich Kół Naukowych i Uczniów Szkół Ponadpodstawowych