• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Są jeszcze wolne miejsca na kierunek socjologia bezpieczeństwa, który w semestrze letnim zostanie uruchomiony w Akademii Kaliskiej. Decyzją rektora, prof. Andrzeja Wojtyły, rekrutacja na studia dzienne została przedłużona do 22 lutego.

Kierunek studiów socjologia bezpieczeństwa należy do dziedziny  nauk społecznych i obejmuje problematykę socjologii i bezpieczeństwa w zakresie systemu bezpieczeństwa narodowego, socjologii grup dyspozycyjnych, teorii sztuki wojennej, dowodzenia, zarządzania kryzysowego, a także wybranych zagadnień prawa i politologii oraz nauk o zarządzaniu. Uczelnia opracowała własną koncepcję programową dostosowaną do lokalnych uwarunkowań.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku socjologia bezpieczeństwa otrzymujący tytuł licencjata, będzie posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk  o bezpieczeństwie i nauk socjologicznych oraz nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, instytucji publicznych, struktur obronności i bezpieczeństwa państwa) oraz sposobów efektywnego ich rozwiązywania ze znajomością istoty operacyjnego użycia sił do osiągania celów politycznych, społecznych lub gospodarczych. Będzie przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach kryzysowych np. konfliktu społecznego, wojennego oraz w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i zagrożeń bezpieczeństwa, działań na rzecz środowisk regionalnych i lokalnych, a także współpracy z organami państwowymi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami zajmującymi się obronnością i bezpieczeństwem państwa w tym sektorze oraz do prowadzenia badań naukowych w stopniu zezwalającym na podjęcie studiów trzeciego stopnia. Absolwent nabędzie również kwalifikacje pracy w zespole, niezbędne przygotowanie do podjęcia dalszych studiów oraz dalszego samodzielnego rozwoju umiejętności, kompetencji i zdobywania wiedzy. Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na różnych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej jako ekspert ds. socjologii w obronności i bezpieczeństwa, w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP jako pracownik cywilny oraz pozostałych służbach mundurowych, strażach i inspekcjach funkcjonujących w sektorze związanym z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz organizacjach pozamilitarnych.

Zainteresowani muszą się zarejestrować w systemie IRKA, a następnie dostarczyć dokumenty do działu kształcenia Akademii Kaliskiej do środy, 22 lutego, do godz. 15. Wyniki naboru zostaną ogłoszone dwa dni później.