• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Przyznanie zapomogi może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje naruszenie podstawowych potrzeb bytowych studenta związanej z: ciężką chorobą studenta, urodzeniem dziecka, śmiercią członka rodziny studenta (matka, ojciec, brat, siostra, dziecko własne, współmałżonek), nieszczęśliwy wypadek studenta, innym zdarzeniem losowym.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim z zastrzeżeniem, że z tytułu jednego tego samego zdarzenia student może otrzymać tylko jedną zapomogę.

O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania zapomogi.

Wnioski o zapomogę, student zobowiązany jest złożyć w roku akademickim w którym znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej oraz udokumentować go odpowiednimi zaświadczeniami.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją, należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie USOSweb Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zdarzenie.

UWAGA!

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W WW. TERMINACH WRAZ Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZAŁĄCZNIKAMI

Dokumenty do pobrania