• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

STYPENDIUM SOCJALNE 2022/2023

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, a w uzasadnionych przypadkach stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.  Aby uzyskać takie stypendium należy spełniać kryteria określone w Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Kaliskiej.

Świadczenia dotyczące stypendium socjalnego będą przyjmowane w formie papierowej. Wnioski te są dostępne na stronie internetowej.

WAŻNE TERMINY

Studenci II, III, IV i V roku  do 30 września br.

Studenci I roku do 10 października br.

Sytuacje materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznego dochodu netto, który przypada na członka rodziny.

Stypendium przysługuje na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 12 semestrów.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium socjalne, można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

W okresie korzystania z urlopu student nie jest uprawniony do otrzymywania stypendium socjalnego. W przypadku uzyskania prawa do urlopu w trakcie roku akademickiego stypendium przestaje być wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym student uzyskał zgodę na urlop.

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim. Wypłata świadczeń dokonywana jest co miesiąc, najpóźniej do końca miesiąca, za który przysługuje świadczenie.

Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne konto bankowe studenta.

Wszystkie formy pomocy są przyznawane wyłącznie na wniosek studenta. Wnioski bez podpisów i wymaganych dokumentów będą zwracane studentom z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni. Jeżeli student nie uzupełni wymaganej dokumentacji w terminie – WNIOSKI NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

DO POBRANIA

otwiera się w nowym oknie