• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

STYPENDIUM SOCJALNE 2023/2024

Stypendium socjalne, może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. 1 294,40 zł netto na osobę w rodzinie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.  Aby uzyskać takie stypendium należy spełniać kryteria określone w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Kaliskiej.

Ważne terminy

Studenci I, II, III, IV i V roku od 9.10.2023 r. do 31.10.2023 r.

Stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego. Kompletny wniosek o stypendium zostaje rozpatrzony w ciągu miesiąca od daty wpływu z terminem przyznania stypendium od następnego miesiąca, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

Wnioski

Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta, który winien być wygenerowany
za pośrednictwem systemu Wirtualnej Uczelni (wu.uniwersytetkaliski.pl).

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy wypełnić
Załącznik nr 3  Oświadczenie o przychodach/ dochodach.

Podpisany własnoręcznie wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie papierowej w Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Informacje ogólne

Sytuacje materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznego dochodu netto, który przypada na członka rodziny.

Stypendium przysługuje na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 12 semestrów, bez względu na jego pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu stypendium przysługuje na studiach:

  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Łączny okres, o którym mowa powyżej jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów. Do podanych wyżej okresów wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na ww. studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów, semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium socjalne, można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

W okresie korzystania z urlopu student nie jest uprawniony do otrzymywania stypendium socjalnego. W przypadku uzyskania prawa do urlopu w trakcie roku akademickiego stypendium przestaje być wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym student uzyskał zgodę na urlop.

Stypendium przyznawane jest na okres do 9 miesięcy w danym roku akademickim.
Wypłata świadczeń dokonywana jest co miesiąc, najpóźniej do końca miesiąca, za który przysługuje świadczenie z zastrzeżeniem, że:

  • stypendia za semestr zimowy zostaną wypłacone najpóźniej w grudniu danego roku akademickiego z wyrównaniem,
  • stypendia za semestr letni zostaną wypłacone najpóźniej w kwietniu danego roku akademickiego z wyrównaniem.

Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne konto bankowe studenta.

Wszystkie formy pomocy są przyznawane wyłącznie na wniosek studenta. Wnioski bez podpisów i wymaganych dokumentów będą zwracane studentom z wezwaniem
do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni. Jeżeli student nie uzupełni wymaganej dokumentacji w terminie – WNIOSKI NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego
w zwiększonej wysokości znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Do pobrania

Wymagane załączniki do wniosku należy pobrać za pośrednictwem systemu Wirtualnej Uczelni (https://wu.akademia.kalisz.pl/) w zakładce PLIKI.