• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

STYPENDIUM SOCJALNE 2021/2022

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, a w uzasadnionych przypadkach stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student który zamieszkuje w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie (dotyczy wyłącznie studentów studiujących w trybie stacjonarnym).

Świadczenia dotyczące stypendium socjalnego będą przyjmowane w formie papierowej. Wnioski te będą dostępne na stronie internetowej.

WAŻNE TERMINY

Studenci II, III, IV i V roku od 1 września do 30 września br.

Studenci I roku do 10 października br.

Sytuacje materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznego dochodu netto, który przypada na członka rodziny.

Stypendium przysługuje na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium socjalne, można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

W okresie korzystania z urlopu student nie jest uprawniony do otrzymywania stypendium socjalnego. W przypadku uzyskania prawa do urlopu w trakcie roku akademickiego stypendium przestaje być wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym student uzyskał zgodę na urlop.

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim. Wypłata świadczeń dokonywana jest co miesiąc, najpóźniej do końca miesiąca, za który przysługuje świadczenie.

Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne konto bankowe studenta.

Wszystkie formy pomocy są przyznawane wyłącznie na wniosek studenta. Wnioski bez podpisów i wymaganych dokumentów będą zwracane studentom z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni. Jeżeli student nie uzupełni wymaganej dokumentacji w terminie – WNIOSKI NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

DO POBRANIA

POZOSTAŁE DOKUMENTY

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1h przeliczeniowego w 2020roku. otwiera się w nowym oknie

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na rok akademicki 2021/2022