• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW 2021/2022

UWAGA !

STUDENCI  STUDIÓW  II  STOPNIA 
KIERUNKU: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
(3 semestralne)
NABÓR LETNI
MAJĄ PRAWO UBIEGAĆ SIĘ 
STYPENDIUM REKTORA
STUDENCI, KTÓRZY STUDIA I STOPNIA UKOŃCZYLI NA INNEJ UCZELNI DO WNIOSKU O STYPENDIUM POWINNI DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIE Z POPRZEDNIEJ UCZELNI O ŚREDNIEJ OCEN 
Z OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW I STOPNIA

TERMIN
OD 01.03.2022 r. DO  15.03.2022 r.

(Wniosek można wysłać pocztą lub dostarczyć do Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów, ul. Nowy Świat 4, pokój nr 28)

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student pierwszego roku studiów II stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia.


Wnioski o stypendium rektora dla studentów na rok akademicki 2021/2022 należy składać poprzez system USOSweb, po zarejestrowaniu wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do sekcji ds. pomocy materialnej dla studentów w następującym terminie:

WAŻNE TERMINY

od 2 do 20 października

natomiast studenci rozpoczynający rok akademicki od semestru letniego w terminie do 15 marca

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągniecia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

W przypadku stypendium rektora dla studentów za osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane osiągnięcia zgodnie z §12 ust. 16 Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Kaliskiej.

Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 9% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów na danym kierunku jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.

DO POBRANIA