• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW 2022/2023

Wnioski o stypendium rektora dla studentów na rok akademicki 2022/2023 należy składać poprzez system USOSweb, po zarejestrowaniu wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do Sekcji ds. osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów w następującym terminie:

– od 2 do 20 października danego roku akademickiego,

– studenci rozpoczynający rok akademicki od semestru letniego w terminie do 15 marca danego roku akademickiego.

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągniecia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

W przypadku stypendium rektora dla studentów za osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane osiągnięcia zgodnie z załącznikiem nr 7 Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Kaliskiej.

Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 9% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów na danym kierunku jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.

DO POBRANIA