• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2021/2022

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to jest przyznawane na wniosek studenta.

Wnioski należy wypełnić w systemie USOSweb, wydrukować oraz dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

WAŻNE TERMINY

Studenci II, III, IV i V roku od 1 września do 30 września br.

Studenci I roku do 10 października br.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki. W przypadku, gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia wydania nowego orzeczenia jeśli zostanie dostarczone w ciągu 14 dni lub od daty dostarczenia orzeczenia.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego po stwierdzeniu niepełnosprawności. Wniosek o stypendium zostaje rozpatrzony w ciągu miesiąca od daty wpływu z terminem przyznania stypendium od następnego miesiąca bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim (nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia).

DO POBRANIA