• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Ustawy

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. 2023 poz. 742 ze późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz.333 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2023 r. poz. 2048)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz  zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1340)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów Ministra Właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców z dnia 1 kwietnia 2019 r.
(Dz.U. z 2022 r. poz. 428)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich.

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2468)

Obwieszczenia

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1h przeliczeniowego w 2022 r.

(M. P. z 2023 r. poz. 1030)

Zarządzenia Rektora

otwiera się w nowym oknie

Zarządzenie Nr 0300.191.VI.2023 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 21 września 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0300.174.VI.2023 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń́ dla studentów i doktorantów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Zarządzenie Nr 0300.174.VI.2023 Rektora z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń́ dla studentów i doktorantów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Zarządzenie Nr 0300.198.VI.2023 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 25 września 2023 roku w sprawie trybu składania wniosków o stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów oraz wyznaczenia Koordynatora ds. wniosków o stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów na rok akademicki 2023/2024