• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Ustawy

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce otwiera się w nowym oknie
(Dz.U. 2021 poz. 478)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych otwiera się w nowym oknie
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej otwiera się w nowym oknie(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym otwiera się w nowym oknie (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz.333 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie otwiera się w nowym oknie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133  z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego otwiera się w nowym oknie
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych otwiera się w nowym oknie
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz  zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych otwiera się w nowym oknie
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1466)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich. otwiera się w nowym oknie

Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 marca 2021r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. otwiera się w nowym oknie