• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Akademik 2023/2024

1. Wnioski o przydział miejsc w Domu Studenta na dany rok akademicki w formie papierowej, należy złożyć, po uprzednim wygenerowaniu wniosku w wersji elektronicznej po zalogowaniu się do systemu Wirtualnej Uczelni (wu.akademia.kalisz.pl) w nieprzekraczalnym terminie:

  • od 1 do 10 września danego roku akademickiego – dotyczy studentów II, III, IV i V roku studiów,
  • od 11 do 20 września danego roku akademickiego – dotyczy osób przyjętych na I rok studiów i doktorantów.

2. O przyznaniu miejsca w Domu Studenta decyduje liczba uzyskanych punktów oraz złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w formie papierowej do Sekcji

wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów.

3. Studenci zakwaterowani w akademiku w poprzednim roku akademickim zobowiązani są do złożenia wniosku w trybie opisanym w niniejszym ustępie.

4. W przypadku, gdy ilość złożonych wniosków jest większa niż liczba miejsc w Domu Studenta – o przyznaniu miejsca w Domu Studenta decyduje liczba uzyskanych punktów.

5. Punkty przyznaje się uwzględniając następujące kryteria:

a) sytuacja materialna – wysokość dochodu na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim – od 0 do 50 punktów:

dochód do 1 200 zł – 50 pkt

dochód od 1 201 zł do 1 600 zł – 40 pkt

dochód od 1 601 zł do 2 000 zł – 30 pkt

dochód powyżej 2 000 zł – 20 pkt

b) odległość miejsca zamieszkania do uczelni – ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz:

od 20 km do 50 km – 10 pkt

od 51 km do 70 km – 13 pkt

od 71 km do 110 km – 16 pkt

od 111 km do 150 km – 19 pkt

powyżej 150 km – 25 pkt

c) stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu:

stopień znaczny – 100 pkt

stopień umiarkowany – 20 pkt

stopień lekki – 10 pkt

6. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w Domu Studenta przysługuje studentom studiów stacjonarnych oraz doktorantom, którym codzienny dojazd do Akademii Kaliskiej uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w „Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego”. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.


HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ROK AKADEMICKI 2023/2024:

Ubieganie się  o przyznanie miejsca w Domu Studenta:

  • studenci II, III, IV i V roku od 1 do 10 września br.
  • studenci I roku od 11 do 20 września br.

WAŻNE:

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim rejestruje się w systemie Wirtualna Uczelnia w zakładce „Wnioski”, a następnie drukuje i dostarcza do Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów pokój nr 28  Budynek Rektoratu w wyznaczonym terminie, osobiście lub pocztą tradycyjną.

Szczegółowe informacje znajdują się w „Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego”, który opublikowany zostanie na stronie Uczelni oraz BIP.


AKADEMIK 2022/2023

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta w roku akademickim 2022/2023 należy wypełnić w systemie USOSweb, następnie dostarczyć w formie papierowej do Działu Księgowości – Sekcji ds. osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów pokój nr 28 (budynek Rektoratu).

Termin składania wniosków

Studenci II, III, IV, V roku do 6 września br.
Studenci I roku do 20 września br.

Dokumenty do pobrania