• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Witamy na stronie dla studentów niepełnosprawnych

Akademia Kaliska udziela wsparcia studentom z niepełnosprawnościami w sferze, materialnej i dydaktycznej.

Budynki Uczelni to obiekty przyjazne studentom niepełnosprawnym, wyposażone są w podjazdy, windy (z sygnalizacją dźwiękową i oznaczeniami Braille’a ), sanitariaty dostępne dla niepełnosprawnych studentów mających problemy z poruszaniem się. Ponadto wejścia do wszystkich pomieszczeń dydaktycznych i nie dydaktycznych są bezprogowe.

PEŁNOMOCNIK Rektora ds. Studentów  z Niepełnosprawnościami
mgr Halina Warsiewicz


Chcesz skontaktować się z pełnomocnikiem to możesz:

Cele i zadania Pełnomocnika:

 • udzielanie kandydatom na studia informacji o możliwościach kształcenia osób niepełnosprawnych w Akademii Kaliskiej;
 • podejmowanie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem uczelnianym, współpraca z przedstawicielami studentów niepełnosprawnych studiującymi w Akademii Kaliskiej.
 • zapewnienie informacji, doradztwa, konsultacji, pośrednictwa studentom i pracownikom niepełnosprawnym w zakresie przysługujących im praw, uregulowań prawnych, dostępności usług.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 0300.22.V.2018 PWSZ z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej o przyznanie wsparcia – adaptacji mogą ubiegać się osoby:

 1. z niepełnosprawnościami posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny;
 2. przewlekle chorujące i nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuację zdrowotną potwierdza przedłożona  dokumentacja specjalistyczna;
 3. u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza przedłożona  dokumentacja specjalistyczna.

Wsparcie – adaptacje procesu kształcenia to zmiany w toku studiów stwarzające możliwość wywiązywania się z obowiązków akademickich,  które uwzględniają sytuację zdrowotną oraz specyfikę wymagań merytorycznych danego kierunku. Mają stanowić wsparcie w osiągnięciu niezależności na studiach.

Studenci z niepełnosprawnością, wszystkie osoby, którym sytuacja zdrowotna utrudnia studiowanie, w tym osoby, u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach mogą ubiegać się o:

Wsparcie procesu edukacji 

 • dostosowanie form zaliczeń i egzaminów do możliwości studentów w zależności od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności tj.:
 • wydłużenie czasu pisania testu, kolokwium, egzaminu do 50%
 • zamiana egzaminu, kolokwium z formy pisemnej na ustną
 • używanie komputera – umożliwienie zdawania egzaminów pisemnych przy komputerze;
 • przygotowanie testów, materiałów w powiększonej czcionce
 • kopiowanie foliogramów, prezentacji studentowi
 • możliwość nagrywania wykładów na dyktafon
 • możliwość zdawania materiału w mniejszych partiach – w zależności od  potrzeby
 • indywidualną organizację studiów,

Dostosowanie  zajęć z wychowania fizycznego

 1. Zajęcia charakteryzują się różnymi formami ćwiczeń indywidualnych w zależności od schorzenia i jednostki chorobowej. Zaletą tych zajęć jest indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych studenta..
 2. Propozycja alternatywnych form zajęć z wychowania fizycznego: pływanie, goalball, szachy, gimnastyka korekcyjna, siłownia.
 3. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach wykładowca może ustalić inny sposób realizacji zajęć np. zaliczenie w formie pisemnej zagadnień teoretycznych z zakresu kultury fizycznej.
 4. Zgodę na prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć sportowych dostosowanych do potrzeb studentów wymagających wsparcia podejmuje Rektor.
 5. W uzasadnionych przypadkach przysługuje także zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego na wniosek zainteresowanego.

Pomoc Asystenta

Studenci  mają prawo korzystać ze wsparcia asystenta w czynnościach związanych z nauką, których nie są w stanie wykonać samodzielnie.

Asystenci mogą pomagać:

 • w dostarczeniu materiałów dydaktycznych (np. z skanowanych książek, wypożyczeniu książek z biblioteki itp.),
 • w przygotowaniu materiałów do zajęć, prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich,
 • w dojeździe na uczelnie i odwrotnie,
 • w poruszania się na terenie Wydziału – Uczelni,
 • w komunikowaniu się z wykładowcami lub pracownikami uczelni,
 • w kontaktach interpersonalnych – przełamaniu barier psychologicznych,
 • w notowaniu na zajęciach,
 • w wykonywaniu innych, indywidualnie dobranych zadań.

Wsparcie dla studentów z niesprawnością narządu ruchu

Architektura uczelni przyjazną dla osób dysfunkcją ruchową, przystosowane miejsca w domu  studenckim.

Studentom przysługuje m.in.

 • zmiana formy egzaminów i zaliczeń  na dostosowaną do możliwości studenta,
 • zmiana warunków uczestnictwa w zajęciach,
 • uczestnictwo w zajęciach asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • wykonanie materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do jego potrzeb i możliwości.

Wsparcie dla studentów niesłyszących i niedosłyszących

W części sal wykładowych znajdują się pętle indukcyjne współpracujące  z indywidualnymi aparatami słuchowymi, wspomagające  osoby niedosłyszące, zapewniające lepsze zrozumienie prowadzonych wykładów.

Studenci niesłyszący lub niedosłyszący posługujący się Polskim Językiem Migowym, mogą otrzymać wsparcie tłumacza języka migowego podczas zajęć dydaktycznych i innych spraw związanych ze studiowaniem.

Jak uzyskać taką pomoc?

 • Zgłoś się do Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych.
 • Przedstaw dokumenty poświadczające Twój stan zdrowia (np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a w razie jego braku zaświadczenie lekarskie).
 • Po uzyskaniu akceptacji Pełnomocnika napisz wniosek do Rektora o wyrażenie zgody na przyznanie tłumacza języka migowego.
 • Po otrzymaniu zgody zostanie podpisana umowa z tłumaczem języka migowego.
 • Tłumacz języka migowego rozlicza się ze swojej pracy na podstawie karty pracy

Studenci niedosłyszący/niesłyszący  mogą ubiegać się o następujące wsparcie:

 • Przesunięcie akcentu z zadań słuchowych i mówionych na zadania pisemne podczas zajęć i zaliczeń,
 • Przesyłanie materiałów w formie elektronicznej (wymagane oświadczenie studenta o wykorzystaniu materiałów tylko do własnego użytku),
 • Wydłużenie czasu zdawania testu/testów w przypadku studentów głuchych i z głębokim niedosłuchem, ale nie więcej niż o 50%.

Wsparcie dla studentów z chorobami i zaburzeniami psychicznymi

Studenci z chorobami i zaburzeniami psychicznymi  mogą ubiegać się o:

 • dostosowanie formy uczestnictwa w zajęciach oraz formy zdawania egzaminów,
 • indywidualne rozwiązania uwzględniające rodzaj i fazę choroby oraz aktualną kondycję studenta,
 • bezpłatne konsultacje lekarza psychiatry i psychologów.

Lektoraty z języka obcego

Lektoraty z języka obcego są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb studentów.

Studenci niepełnosprawni uczęszczający na lektoraty języków obcych mogą ubiegać się o dostosowanie form zajęć, zaliczeń i egzaminów do ich możliwości w zależności od stopnia ich niepełnosprawności.

Laboratoria języków obcych wyposażone są w specjalistyczny sprzęt tablice, projektory, rzutniki, urządzenia dające możliwość korzystania z systemu słuchawkowego.

Każdy student niepełnosprawny uczęszczający na lektorat języka obcego, który w wyniku swojej niepełnosprawności napotyka trudności w opanowaniu tego języka może ubiegać się o indywidualne konsultacje.

Dodatkowe indywidualne konsultacje nie zwalniają z uczestnictwa w tradycyjnym lektoracie.

Uzyskanie wsparcia finansowego w postaci stypendium specjalnego przysługującego wszystkim studentom niepełnosprawnym, niezależnie od dochodu

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki (z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr),ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Pomoc materialna w postaci stypendium specjalnego jest udzielana na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wysokość stypendium specjalnego jest uzależniona od orzeczonego stopnia niepełnosprawności 1130 zł/mc dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, 1230 zł/mc za stopień umiarkowany i 1430 zł/mc za znaczny stopień niepełnosprawności. Na podstawie Regulaminu Pomocy Materialnej studenci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać i innych form pomocy materialnej – stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomoga oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.


Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający.