• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Osoba mająca problemy z narządami słuchu, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z taką osobą, składają wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania

Wniosek można złożyć w każdym czasie. Wniosek złożony w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego jest rozpatrywany w pierwszym miesiącu następnego roku.

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • dla osoby uprawnionej – nie więcej niż 95% kosztów szkolenia,
  • dla członka rodziny osoby uprawnionej
  • dla osoby mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt – nie więcej niż 90% kosztów szkolenia.

Więcej informacji:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/zadania-ustawowe/dofinansowanie-kosztow/