• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Studenci, doktoranci, a także słuchacze studiów podyplomowych z orzeczeniem o niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, mogą ubiegać się o dofinansowanie studiów w ramach programu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd Moduł I”. Pomoc w uzyskaniu wykształcenia można uzyskać w ramach:

  • dofinansowania kosztów czesnego
  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (np. czynszu w akademiku, zakupu pomocy dydaktycznych, pokrycia kosztów dojazdu na zajęcia)

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Więcej informacji:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/