• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Wsparcie – adaptacje procesu kształcenia to zmiany w toku studiów stwarzające możliwość wywiązywania się z obowiązków akademickich,  które uwzględniają sytuację zdrowotną oraz specyfikę wymagań merytorycznych danego kierunku. Mają stanowić wsparcie w osiągnięciu niezależności na studiach.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 0300.22.V.2018 PWSZ z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej o przyznanie wsparcia – adaptacji mogą ubiegać się osoby:

  1. Z niepełnosprawnościami posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny;
  2. Przewlekle chorujące i nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuację zdrowotną potwierdza przedłożona  dokumentacja specjalistyczna
  3. U których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza przedłożona  dokumentacja specjalistyczna