• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Wsparcie – adaptacje procesu kształcenia to zmiany w toku studiów stwarzające możliwość wywiązywania się z obowiązków akademickich,  które uwzględniają sytuację zdrowotną oraz specyfikę wymagań merytorycznych danego kierunku. Mają stanowić wsparcie w osiągnięciu niezależności na studiach.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 0300.22.V.2018 PWSZ z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej o przyznanie wsparcia – adaptacji mogą ubiegać się osoby:

 1. Z niepełnosprawnościami posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny;
 2. Przewlekle chorujące i nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuację zdrowotną potwierdza przedłożona  dokumentacja specjalistyczna
 3. U których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza przedłożona  dokumentacja specjalistyczna

Formularz zgłoszeniowy na wsparcie psychologiczne/psychoterapeutyczne


  studentem Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiegopracownikiem Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

  Zapisy oraz potwierdzanie terminów wsparcia administruje WETALK S.C. (OŚRODEK POMOCY I EDUKACJI PSYCHOLOGICZNEJ), ul. Górnośląska 10, 62-800 Kalisz 

  Wsparcie udzielane w ramach projektu „Uczelnia Dostępna” POWR.03.05.00-00-A032/20

  Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego nie przetwarza powyższych danych osobowych.