• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Uzyskanie wsparcia finansowego w postaci stypendium przysługuje wszystkim studentom z niepełnosprawnościami, niezależnie od dochodu .

Stypendium dla Osób z Niepełnosprawnościami przyznawane jest na rok akademicki (z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr), ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Na podstawie Regulaminu Świadczeń dla  Studentów Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych studenci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z innych form pomocy materialnej: stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomoga oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Wnioski należy wypełnić w systemie USOSweb, obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający.

Więcej

Akademia Kaliska stypendium dla osób niepełnosprawnych