• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
rekrutacja 2022

Rozpoczęła się rekrutacja na dwa kierunków studiów drugiego stopnia: inżynieria środowiska oraz zdrowie publiczne. Dokumenty można składać w dziale kształcenia i rekrutacji do 15 lutego.

W obu przypadkach studia skierowane są do absolwentów uczelni, którzy posiadają dyplom licencjata.

Zdrowie publiczne

Głównym celem kształcenia na kierunku zdrowie publiczne ze specjalnością promotor zdrowia będzie uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji z zakresu promocji zdrowia oraz przygotowanie do pracy z populacją osób w różnym wieku, w zakresie wzmacniania zachowań prozdrowotnych.

W trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę na temat podstawowych problemów i zagrożeń zdrowia populacji oraz działań profilaktycznych podejmowanych w obszarze ochrony zdrowia publicznego. Absolwent będzie posiadał podstawowe umiejętności związane z zarządzaniem zasobami niezbędnymi do realizacji wytyczonych celów polityki zdrowotnej państwa na różnych szczeblach organizacyjnych: instytucji samorządowych, rządowych, instytucji pozarządowych oraz organizacji udzielających świadczeń w zakresie zdrowia.

Studenci zostaną wyposażeni w umiejętności oraz kompetencje społeczne, które sprawią, że poradzą sobie w przyszłości z wyzwaniami podjętej pracy. Uzyskane kwalifikacje pozwolą absolwentom na świadczenie usług w zakresie doboru właściwych programów prozdrowotnych i poprawy jakości życia na każdym etapie ontogenezy.

Zadaniem stawianym przed promotorami zdrowia (specjalność studiów) jest edukowanie i poprawa jakości życia społeczeństwa. Zdobyte w trakcie studiów kompetencje pozwolą przyszłym absolwentom na możliwość podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej ze względu na duże zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

Celem podejmowanej współpracy ze środowiskiem lokalnym jest stworzenie warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań, umiejętności i wiedzy studentów, jak również promowanie zdrowego stylu życia, propagowanie aktywności fizycznej służącej zdrowiu
w różnych grupach społecznych ze szczególny uwzględnieniem osób starszych.

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku zdrowie publiczne, który bezpośrednio podkreśla związek z obszarem nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej jest współodpowiedzialność za zdrowie zarówno indywidualnego pacjenta jak i grup ludności oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej i uregulowań prawnych obowiązujących pracowników ochrony zdrowia.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest: nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu promocji zdrowia. Absolwent kierunku może aplikować o pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w placówkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu zdrowia, instytucjach ukierunkowanych na zajęcia z osobami w różnym wieku m.in.: w domach pomocy społecznej, w dziennych placówkach opieki, organizacjach społecznych i samorządowych zajmujących się ochroną i promocją zdrowia (np. w osiedlowych/gminnych klubach seniora, świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży, w placówkach kulturalnych) a także w ośrodkach zdrowia kierujących swoje działania promocyjne lub profilaktyczne do osób w różnym wieku.

Inżynieria środowiska

Program studiów zakłada solidne poznanie podstaw na poziomie magisterskim. Na tych mocnych podstawach studenci dokonują wyboru zajęć z obszernej listy przedmiotów specjalnościowych. Pozwoli to przyszłym absolwentom dopasować się do bardzo zróżnicowanych potrzeb rynku pracy, a w wielu przypadkach – do potrzeb ich aktualnego miejsca pracy. Semestr ostatni jest całkowicie poświęcony wykonaniu pracy dyplomowej.

Program studiów trwających 4 semestry jest bogatszy od studiów trwających 3 semestry o jeden semestr. W dodatkowym semestrze studenci poznają w skróconej formie wszystkie przedmioty wchodzące w minimum wiedzy inżynierskiej.

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska są przygotowani do pracy koncepcyjnej oraz posiadają umiejętność korzystania z najnowszych osiągnięć nauki i techniki, m.in. z programów komputerowego wspomagania projektowania, obliczania oczyszczalni ścieków, urządzeń ochrony powietrza, hałasu, opłat środowiskowych oraz programów statystycznych niezbędnych w monitoringu środowiska. Stanowi to bardzo dobrą podstawę do podjęcia dalszych studiów na trzecim stopniu kształcenia, w ramach studiów doktoranckich. Ważną cechą studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska jest to, że jego absolwenci nabywają prawo ubiegania się o państwowe uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do tzw. uprawnień budowlanych), koniecznych do prowadzenia samodzielnej działalności inżynierskiej w zakresie projektowania, kierowania i nadzoru inwestycji budowlanych. Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w instytucjach i firmach krajowych i zagranicznych, związanych zarówno z różnymi dziedzinami gospodarki, jak i z różnymi strukturami administracji państwowej i samorządowej, w biurach projektów, przedsiębiorstwach budowlanych, urzędach państwowych i samorządowych oraz jednostkach monitorujących stan środowiska naturalnego i nim zarządzających.

Szczegóły oferty, można znaleźć TUTAJ:

irk.akademia.kalisz.pl otwiera się w nowym oknie