Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dwóch dyscyplinach :

 • Nauki o zdrowiu
 • Nauki o bezpieczeństwie

Postępowania w sprawie nadawania stopnia naukowego doktora prowadzone jest w trybie eksternistycznym.

Harmonogram postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora
 1. Wyznaczenie promotora/promotorów Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia naukowego doktora przed wszczęciem postępowania , składa do Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny wniosek o wyznaczenie promotora /promotorów.  Wzór wniosku o wyznaczenie promotora/promotorów Informacja dotycząca wyznaczenia promotora/promotorów
 2. Wymagania stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora po wyznaczeniu promotora lub promotorów  
 3. Weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji    Wzór wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK Przykładowy wykaz dokumentów pozwalających ocenić osiągnięcie efektów uczenia się Przykład zaświadczenia z zakładu pracy
 4. Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora Po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 2  i 3 oraz przygotowaniu rozprawy doktorskiej , kandydat składa do Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny , wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora wraz z kompletem dokumentów.  Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora  Wykaz załączników do wniosku o przeprowadzenie postępowania  Wzór oświadczenia w którym kandydat wskazuje dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową w której wnosi o nadanie stopnia naukowego doktora  Opinia promotora na temat rozprawy doktorskiej  Wzór formularza zawierającego informację o przebiegu przewodu doktorskiego   Wzór informacji o przebiegu postępowania o nadaniu stopnia doktora  Wzór oświadczenia o prawach autorskichWzór kwestionariusza  Wzór oświadczenia współautora publikacji  Wzór oświadczenia współautora pracy zbiorowej, której wyodrębniona część stanowi rozprawę doktorskąPo złożeniu przez kandydata wniosku o wszczęcie postępowania wraz z rozprawą doktorską i wymaganymi dokumentami, Rada Naukowa Dyscypliny podejmuje uchwały w sprawie:- wyznaczeniu recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora- wyznaczeniu składu komisji doktorskiej
 5. Dopuszczenie rozprawy doktorskiej do obrony, obrona rozprawy doktorskiej, przyjęcie publicznej obrony, nadanie stopnia doktora.Po otrzymaniu ostatniej recenzji Komisja Doktorska dokonuje analizy recenzji podejmuje uchwałę w sprawie:- dopuszczenia do publicznej obrony albo- odmowie dopuszczenia do publicznej obrony i przekazaniu sprawie Radzie Naukowej Dyscypliny.Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczona osoba , która uzyskała pozytywne recenzje  od co najmniej 2 recenzentów oraz spełnia wymagania , o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 5 Ustawy.W przypadku podjęcia uchwały o dopuszczeniu kandydata do publicznej obrony , przewodniczący Komisji Doktorskiej wyznacza termin i miejsce obrony.Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się przed Komisją Doktorską .Po publicznej obronie, Komisja Doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony i skierowaniu do Senatu Uczelni wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora albo odmowie przyjęcia obrony i skierowaniu do Senatu wniosku o odmowę nadania stopnia naukowego doktora.Komisja Doktorska przekazuje dokumentację do Rady Naukowej Dyscypliny, która przekazuje sprawę do Senatu Uczelni celem podjęcia uchwały w tym zakresie.  Informacja o dopuszczeniu do obrony, obronie i odmowie nadania stopnia
 6. Koszty przeprowadzenia postępowania Wysokość opłaty związana jest z kosztami postepowania uwzględniających w szczególności koszty wynagrodzenia promotora lub promotorów, promotora pomocniczego i recenzentów.
  • W uzasadnionych przypadkach Rektor może zwolnić kandydata z opłaty w całości lub w części, na podstawie indywidualnej decyzji.
  • W przypadku nauczyciela akademickiego koszty postępowania ponosi zatrudniająca go uczelnia.
  Umowa w sprawie poniesienia kosztów za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora zawierana jest w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Naukową Dyscypliny uchwały w sprawie wyznaczenia promotora lub promotorów, w tym także promotora pomocniczego dla postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego ubiegający się o nadanie stopnia naukowego doktora nie wnoszą opłat, o których mowa w ust.1 powyżej z wyjątkiem opłat za wydanie odpisu dyplomu.

Harmonogram postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora

 1. Wyznaczenie promotora/promotorów
  Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia naukowego doktora przed wszczęciem postępowania , składa do Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny wniosek o wyznaczenie promotora /promotorów.
   Wzór wniosku o wyznaczenie promotora/promotorów Informacja dotycząca wyznaczenia promotora/promotorów
 2. Wymagania stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora po wyznaczeniu promotora lub promotorów  
 3. Weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji  
   Wzór wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK Przykładowy wykaz dokumentów pozwalających ocenić osiągnięcie efektów uczenia się Przykład zaświadczenia z zakładu pracy
 4. Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora
  Po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 2  i 3 oraz przygotowaniu rozprawy doktorskiej , kandydat składa do Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny , wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora wraz z kompletem dokumentów.  Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora  Wykaz załączników do wniosku o przeprowadzenie postępowania  Wzór oświadczenia w którym kandydat wskazuje dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową w której wnosi o nadanie stopnia naukowego doktora  Opinia promotora na temat rozprawy doktorskiej  Wzór formularza zawierającego informację o przebiegu przewodu doktorskiego   Wzór informacji o przebiegu postępowania o nadaniu stopnia doktora  Wzór oświadczenia o prawach autorskich Wzór kwestionariusza  Wzór oświadczenia współautora publikacji  Wzór oświadczenia współautora pracy zbiorowej, której wyodrębniona część stanowi rozprawę doktorskąPo złożeniu przez kandydata wniosku o wszczęcie postępowania wraz z rozprawą doktorską i wymaganymi dokumentami, Rada Naukowa Dyscypliny podejmuje uchwały w sprawie:- wyznaczeniu recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora- wyznaczeniu składu komisji doktorskiej
 5. Dopuszczenie rozprawy doktorskiej do obrony, obrona rozprawy doktorskiej, przyjęcie publicznej obrony, nadanie stopnia doktora.Po otrzymaniu ostatniej recenzji Komisja Doktorska dokonuje analizy recenzji podejmuje uchwałę w sprawie:- dopuszczenia do publicznej obrony albo- odmowie dopuszczenia do publicznej obrony i przekazaniu sprawie Radzie Naukowej Dyscypliny.Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczona osoba , która uzyskała pozytywne recenzje  od co najmniej 2 recenzentów oraz spełnia wymagania , o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 5 Ustawy.W przypadku podjęcia uchwały o dopuszczeniu kandydata do publicznej obrony , przewodniczący Komisji Doktorskiej wyznacza termin i miejsce obrony.Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się przed Komisją Doktorską .Po publicznej obronie, Komisja Doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony i skierowaniu do Senatu Uczelni wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora albo odmowie przyjęcia obrony i skierowaniu do Senatu wniosku o odmowę nadania stopnia naukowego doktora.Komisja Doktorska przekazuje dokumentację do Rady Naukowej Dyscypliny, która przekazuje sprawę do Senatu Uczelni celem podjęcia uchwały w tym zakresie.  Informacja o dopuszczeniu do obrony, obronie i odmowie nadania stopnia
 6. Koszty przeprowadzenia postępowania
  Wysokość opłaty związana jest z kosztami postepowania uwzględniających w szczególności koszty wynagrodzenia promotora lub promotorów, promotora pomocniczego i recenzentów.
  • W uzasadnionych przypadkach Rektor może zwolnić kandydata z opłaty w całości lub w części, na podstawie indywidualnej decyzji.
  • W przypadku nauczyciela akademickiego koszty postępowania ponosi zatrudniająca go uczelnia.

  Umowa w sprawie poniesienia kosztów za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora zawierana jest w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Naukową Dyscypliny uchwały w sprawie wyznaczenia promotora lub promotorów, w tym także promotora pomocniczego dla postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora.

  Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego ubiegający się o nadanie stopnia naukowego doktora nie wnoszą opłat, o których mowa w ust.1 powyżej z wyjątkiem opłat za wydanie odpisu dyplomu.

Kontakt dla kandydatów zainteresowanych nadaniem stopnia naukowego doktora z dyscypliny nauki o bezpieczeństwie:

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

mgr Karolina Glapińska

tel. +48 62 767 95 26

E-mail inb@akademiakaliska.edu.pl

Kontakt dla kandydatów zainteresowanych nadaniem stopnia naukowego doktora z dyscypliny nauki o zdrowiu:

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Helena Weber

tel. +48 62 767 95 59

E-mail: h.weber@akademia.kalisz.pl

lub

mgr Agnieszka Nowak

tel: +48 62 767 95 51

E-mail: a.nowak@akademia.kalisz.pl

Imię i nazwisko: Zofia MarciniakTemat rozprawy doktorskiej: Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
Promotor/Promotorzy
(stopień/tytuł naukowy/imię i nazwisko/nazwa Uczelni)
prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
Promotor pomocniczy
(stopień naukowy/imię i nazwisko/nazwa Uczelni)
Data wszczęcia postępowania:23.03.2021r.
Imię i nazwisko: Zofia MarciniakTemat rozprawy doktorskiej: Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
Zał.
Streszczenie
Rozprawa doktorska
Promotor/Promotorzy
(stopień/tytuł naukowy/imię i nazwisko/nazwa Uczelni)
prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
Promotor pomocniczy
(stopień naukowy/imię i nazwisko/nazwa Uczelni)
Obrona

Data: – 22.06.2021

Zał.
Zawiadomienie o obronie mgr Zofii Marciniak

Recenzenci
(stopnień/tytuł naukowy/imię i nazwisko/nazwa Uczelni)
1. prof. dr hab. inż. Janusz Kręcikij
Zał.
Recenzja
2. prof. dr hab. Bogdan Mieczysław Szulc
Zał.
Recenzja
3. prof. dr hab. Ryszard Jakubczak
Zał.
Recenzja
Imię i nazwisko:Temat rozprawy doktorskiej
Zał.
-Streszczenie
-Rozprawa doktorska
Promotor/Promotorzy
(stopień/tytuł naukowy/imię i nazwisko/nazwa Uczelni)
 
Promotor pomocniczy
(stopień naukowy/imię i nazwisko/nazwa Uczelni)
 
Obrona

Data:

Zał.
Zawiadomienie

Data nadania stopnia

Data:

Zał.
Uchwała Senatu

Recenzenci
(stopnień/tytuł naukowy/imię i nazwisko/nazwa Uczelni)
1.
Zał.
Recenzja
2.
Zał.
Recenzja
3.
Zał.
Recenzja

Skład

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
Z-ca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Jan Posobiec
Sekretarz: dr inż. Sławomir Wronka

mgr Karolina Glapińska,  kontakt :  tel. 62-767-95-26,
mail:  rdnob@akademiakaliska.edu.pl

Członkowie:
prof. dr hab. Andrzej Polak
prof. Akademii Kaliskiej dr hab. inż. Piotr Dela
prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Ireneusz Dziubek
prof. Akademii Kaliskiej dr hab. inż. Marek Kubiński
prof. Akademii Kaliskiej dr hab. inż. Konrad Malasiewicz
prof. Akademii Kaliskiej dr hab. inż. Tomasz Rubaj
prof. Akademii Kaliskiej dr hab. inż. Waldemar Scheffs
dr Wiesław Jaszczur
dr Paweł Kamiński
dr Roman Kaszubowski
dr Bogumił Pawlaczyk
dr inż. Norbert Prusiński
dr Zuzanna Przyłuska
dr Wojciech Winkler

Uchwały

2021 rok

Uchwała nr 1/NOB/2021 z dnia 09.02.2021 w sprawie powołanie promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr. Wojciechowi Kinastowskiemu

Uchwała nr 2/NOB/2021 z dnia 09.0.2021 w sprawie powołanie promotora w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu  mgr. Sławomirowi Kotońskiemu

Uchwała nr 3/NOB/2021 z dnia 09.02.2021 w sprawie powołanie promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Pani mgr Monice Waszak

Uchwała nr 4 /NOB/2021  z dnia 23.03.2021.w sprawie powołania komisji weryfikującej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora Pani mgr Zofii Marciniak

Uchwała nr 5/NOB/2021 z dnia 23 .03 2021r. w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora Pani mgr Zofii Marciniak

Uchwała nr 6/NOB/2021r. z dnia 23.03.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora Pani mgr Zofii Marciniak

 

2020 rok

Uchwala nr 1/NOB/2020 z dnia 27.10.2020 w sprawie powołanie promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Kamilowi Przyłuska

Uchwala nr 2/NOB/2020 z dnia 27.10.2020 w sprawie  powołanie promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Pani mgr Zofii Marciniak

 

 

Skład

Przewodniczący: prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Przemysław Biliński
Z-ca Przewodniczącego – prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss.
Sekretarz – prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. i n. o zdr. Paulina Wojtyła-Buciora

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy
Prof. dr hab. n. o kul. fizycznej Lechosław Dworak
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Głuszek
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Piątek
prof. dr hab. n. o kul. Fizycznej Łucja Pilaczyńska-Szczęśniak
prof. dr hab. n. med. Dariusz Samulak
prof. dr hab. Anatol Skrypko
prof. dr hab. n. med. Jerzy Smorawiński
prof. dr hab. n. med. Marian Sygit
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Sygit
prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński
prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Grażyna Cywińska-Wasilewska
prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. farm. Julia Gibka
prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Sławomir Graczyk
prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Dariusz Kowalczyk
prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. o kul. Fizycznej Andrzej Krawański
prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk
prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Magdalena Michalska
prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła
prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. o zdrowiu Ewa Ziółkowska
prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. i n. o zdr. Wioletta Żukiewicz-Sobczak
dr n. med. Małgorzata Bernatek
dr n. med. Cezary Wojtyła
dr n. med. Mateusz Zatoński

Uchwały

2021 rok

2020 rok

Skip to content