• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

PPK to program, który pozwoli pracownikom zaoszczędzić środki z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. Wpłaty, dokonywane na prywatny rachunek prowadzony w ramach PPK będą finansowane z trzech źródeł: od Pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia składki emerytalno-rentowej (wpłata podstawowa Pracodawcy), od Pracownika – w wysokości 2% wynagrodzenia (wpłata podstawowa Pracownika) oraz z Funduszu Pracy – w ramach jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł i dopłat rocznych z tytułu aktywnego oszczędzania w wysokości 240 zł.

Pracownicy w wieku 18-54

Do Programu zostaną zapisani automatycznie wszyscy Pracownicy Uczelni w wieku od 18 do 54 lat, którzy zatrudnieni byli u Pracodawcy na dzień 01.01.2021 r. o ile nie złożą w Dziale Kadr oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Pracownicy, zatrudnieni u Pracodawcy po tej dacie będą musieli dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u Pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia). Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu, Pracownik będzie automatycznie zapisany przez Pracodawcę do Programu, o ile nie złoży wcześniej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Pracownicy w wieku 55-69

Osoby, które w dniu 01.01.2021 r. mają ukończony 55. rok życia, a nie ukończyły 70 lat, przystępują do PPK na zasadach dobrowolnych, o ile złożą u Pracodawcy podpisany wniosek o uczestnictwo w PPK. Osoby w tym przedziale wiekowym, zatrudnione w Uczelni po ww. dniu, jeśli będą chciały przystąpić do PPK, będą musiały dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u Pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia).

Pracownicy mają również możliwość odprowadzania wpłaty dodatkowej Pracownika w wysokości nieprzekraczającej 2% wynagrodzenia. Osoby, które zamierzają odprowadzać wpłaty dodatkowe, proszone są o złożenie dodatkowej deklaracji ustanowienia wpłaty dodatkowej. Natomiast osoby przystępujące do PPK, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia, mogą odprowadzać składkę podstawową w wysokości niższej, niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, o ile złożą odpowiednią deklarację w tym zakresie.

Wzory wszystkich oświadczeń i deklaracji są dostępne na stronie internetowej Akademii Kaliskiej.  W przypadku konieczności ich zastosowania, prosimy o wypełnienie odpowiedniego wzoru, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie go do Działu Kadr. 

Jednocześnie informujemy, że środki gromadzone w ramach PPK zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych są prywatnymi środkami uczestników PPK oraz podlegają dziedziczeniu. Będzie z nich można skorzystać, zachowując ulgi podatkowe, ulgę ZUS i dopłaty z Funduszu Pracy, po osiągnięciu 60 roku życia. W niektórych przypadkach będzie również można skorzystać z nich, przynajmniej w części, przed osiągnięciem 60 lat (np. w przypadku poważnego zachorowania lub zakupu mieszkania / budowy domu na kredyt).

Szczegółowe informacje o PPK znajdziecie również Państwo na stronie PKO  TFI pod adresem:

pkotfi.pl otwiera się w nowym oknie

W przypadku dodatkowych pytań dostępna jest również infolinia PPK pod numerami: 801 32 32 80 lub 22 358 56 56.

Z poważaniem
Rektor
Akademii Kaliskiej
prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n.med. Andrzej Wojtyła

Jednocześnie informujemy, że Dział Kadr uruchamia proces wdrażania PPK w Akademii Kaliskiej. Zgodnie z Ustawą o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), wszyscy pracownicy:

  • którzy nie ukończyli 55. roku życia, zostaną automatycznie zapisani do PPK

Tylko złożone w formie pisemnej oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat skutkować będzie nieprzystąpieniem do programu! 
(wzór deklaracji do pobrania  na stronie Uczelni)

  • w wieku od 55 do 70 lat mają możliwość dołączenia do programu PPK, składając w oryginale pisemny wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK

(wzór deklaracji do pobrania na stronie Uczelni)

Dokumenty dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych, które wpłynęły do Działu Kadr przed datą 02.03.2021r. oraz te, które podpisane były z datą starego roku – są nieaktualne i wymagają ponownego wypełnienia i złożenia ich do Działu Kadr.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPŁAT DO PPK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 25.03.2021 R. W DZIALE KADR.

Wszelkich informacji udziela Dział Księgowości oraz Dział Kadr.

Pliki do pobrania są w dwóch grupach:

Formularze dla pracownika składane u pracodawcy

Formularze składane przez pracownika do Instytucji finansowej

Dodatkowe pliki do pobrania