Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dwóch dyscyplinach :

 • Nauki o zdrowiu
 • Nauki o bezpieczeństwie

Postępowania w sprawie nadawania stopnia naukowego doktora prowadzone jest w trybie eksternistycznym.

Harmonogram postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora

 1. Wyznaczenie promotora/promotorów
  Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia naukowego doktora przed wszczęciem postępowania , składa do Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny wniosek o wyznaczenie promotora /promotorów.
   Wzór wniosku o wyznaczenie promotora/promotorów Informacja dotycząca wyznaczenia promotora/promotorów
 2. Wymagania stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora po wyznaczeniu promotora lub promotorów  
 3. Weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji  
   Wzór wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK Przykładowy wykaz dokumentów pozwalających ocenić osiągnięcie efektów uczenia się Przykład zaświadczenia z zakładu pracy
 4. Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora
  Po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 2  i 3 oraz przygotowaniu rozprawy doktorskiej , kandydat składa do Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny , wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora wraz z kompletem dokumentów.  Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora  Wykaz załączników do wniosku o przeprowadzenie postępowania  Wzór oświadczenia w którym kandydat wskazuje dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową w której wnosi o nadanie stopnia naukowego doktora  Opinia promotora na temat rozprawy doktorskiej  Wzór formularza zawierającego informację o przebiegu przewodu doktorskiego   Wzór informacji o przebiegu postępowania o nadaniu stopnia doktora  Wzór oświadczenia o prawach autorskichWzór kwestionariusza  Wzór oświadczenia współautora publikacji  Wzór oświadczenia współautora pracy zbiorowej, której wyodrębniona część stanowi rozprawę doktorskąPo złożeniu przez kandydata wniosku o wszczęcie postępowania wraz z rozprawą doktorską i wymaganymi dokumentami, Rada Naukowa Dyscypliny podejmuje uchwały w sprawie:- wyznaczeniu recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora- wyznaczeniu składu komisji doktorskiej
 5. Dopuszczenie rozprawy doktorskiej do obrony, obrona rozprawy doktorskiej, przyjęcie publicznej obrony, nadanie stopnia doktora.

   

  Po otrzymaniu ostatniej recenzji Komisja Doktorska dokonuje analizy recenzji podejmuje uchwałę w sprawie:- dopuszczenia do publicznej obrony albo- odmowie dopuszczenia do publicznej obrony i przekazaniu sprawie Radzie Naukowej Dyscypliny.Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczona osoba , która uzyskała pozytywne recenzje  od co najmniej 2 recenzentów oraz spełnia wymagania , o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 5 Ustawy.W przypadku podjęcia uchwały o dopuszczeniu kandydata do publicznej obrony , przewodniczący Komisji Doktorskiej wyznacza termin i miejsce obrony.Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się przed Komisją Doktorską .Po publicznej obronie, Komisja Doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony i skierowaniu do Senatu Uczelni wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora albo odmowie przyjęcia obrony i skierowaniu do Senatu wniosku o odmowę nadania stopnia naukowego doktora.Komisja Doktorska przekazuje dokumentację do Rady Naukowej Dyscypliny, która przekazuje sprawę do Senatu Uczelni celem podjęcia uchwały w tym zakresie.  Informacja o dopuszczeniu do obrony, obronie i odmowie nadania stopnia
 6. Koszty przeprowadzenia postępowania
  Wysokość opłaty związana jest z kosztami postepowania uwzględniających w szczególności koszty wynagrodzenia promotora lub promotorów, promotora pomocniczego i recenzentów.
  • W uzasadnionych przypadkach Rektor może zwolnić kandydata z opłaty w całości lub w części, na podstawie indywidualnej decyzji.
  • W przypadku nauczyciela akademickiego koszty postępowania ponosi zatrudniająca go uczelnia.

  Umowa w sprawie poniesienia kosztów za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora zawierana jest w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Naukową Dyscypliny uchwały w sprawie wyznaczenia promotora lub promotorów, w tym także promotora pomocniczego dla postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora.

  Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego ubiegający się o nadanie stopnia naukowego doktora nie wnoszą opłat, o których mowa w ust.1 powyżej z wyjątkiem opłat za wydanie odpisu dyplomu.

Skip to content