• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Akademia Kaliska

W dniach 3-4 listopada 2020 r. na kierunku Mechanika i Budowa Maszyna prowadzonym na Wydziale Politechnicznym Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, została przeprowadzona z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej wizytacja w formie zdalnej.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk inżynieryjno-technicznych, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni w sprawie oceny programowej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prowadzonym w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym, wydała OCENĘ POZYTYWNĄ, stwierdzając, że proces kształcenia umożliwia osiągnięcie założonych efektów uczenia się, a wszystkie 10 kryteriów zostało spełnionych. Serdeczne podziękowania za trud i wysiłek wkładany w kształcenie studentów należą się wszystkim nauczycielom akademickim prowadzącym zajęcia na ocenionym kierunku. Szczególne podziękowania za trud włożony w proces oceny kierunku przez PKA należą się zespołowi przygotowującemu raport samooceny, administracji oraz studentom kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.