• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Programy studiów na planowanych nowych kierunkach studiów: prawo, logistyka, oraz ekonomia menadżerka przyjął Senat Akademii Kaliskiej, podczas czwartkowego posiedzenia.

Senat przyjął również stanowisko, w którym wyraża poparcie dla tworzenia kierunku prawo.  – Bogaty wybór przedmiotów specjalistycznych i fakultatywnych uatrakcyjnia studia w Akademii Kaliskiej – napisał w uzasadnieniu uchwały dr Adam Plichta. – Kierunek będzie stale współpracował z otoczeniem organów administracji publicznej, tj. Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Sądami powszechnymi z siedzibą w Kaliszu, a także podmiotami wspierającymi administrację takimi jak Stowarzyszenia: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządowego (WOKIS) zrzeszający wspólnoty samorządowe z województwa wielkopolskiego, a także Związki Miast i Gmin. (…) Zwrócić należy także uwagę na dogodne położenie Akademii Kaliskiej wobec konkurencyjnych ośrodków naukowych, tj. Poznania, Łodzi i Wrocławia, dostępność Akademii jest sprawą kluczową dla zmniejszenia kosztów studiowania i łączenia studiów z praca zawodową. Nastawienie kierunku na praktykę, a także brak niekiedy konieczności dojazdów przez studentów z Kalisza, Ostrowa jak i gmin z południowej Wielkopolski będzie stanowił zachętę do wyboru Akademii Kaliskiej jako swojej ALMA MATER przez liczną grupę absolwentów liceów ogólnokształcących o profilach humanistycznych i prawniczych.

Na atrakcyjność kierunku wpływać będzie także doskonała kadra naukowo-dydaktyczna wywodząca się z najważniejszych ośrodków naukowych prawników w Polsce, tj. z Uniwersytetów: im. A. Mickiewicza, UJ, UKSW, UW, UZ i wielu innych. Zadaniem pracowników  będzie wypracowanie punktacji dla Akademii w celu uzyskania jak najwyższych ocen parametryzacyjnych, a z drugiej strony realizacja zadań dydaktycznych na najwyższym poziomie. Zapewnią to naukowcy i praktycy zarazem. (…) Planowany do uruchomienia kierunek prawo ma być realizowany w ramach jednolitych studiów magisterskich; absolwenci tego kierunku uzyskają tytuł zawodowy magistra prawa, co pozwoli im kontynuować edukację w dowolnie wybranym kierunku, m.in. na aplikacjach prawniczych. Praktyczny profil planowanego kierunku zakłada wybór przez studentów spośród dwóch specjalności: prawo sądowe oraz prawo w administracji. Pierwsza specjalność ma być propozycją przede wszystkim dla tych, którzy po ukończeniu jednolitych studiów planują przystąpić do egzaminów na poszczególne aplikacje prawnicze, a w dalszej perspektywie – wykonywać tradycyjny zawód prawniczy jako m.in. sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz czy komornik; druga specjalność – prawo w administracji – ma być propozycją dla tych, którzy, jako wykwalifikowani prawnicy, chcą podjąć zatrudnienie m.in. w administracji publicznej. Co jednak istotne, absolwenci projektowanego kierunku, niezależnie od dokonanego wyboru specjalności, będą mieli otwartą ścieżkę przystąpienia do aplikacji prawniczych.  Wzbogacenie oferty dydaktycznej Akademii Kaliskiej o kierunek prawo jest realizacją obowiązującej Strategii Uczelni i wpisuje się w ambitne plany rozwoju.

W kolejnych punktach porządku obrad Senat przyjął m. in. uchwały nadania stopnia naukowego doktora mgr. Romanowi Pisarskiemu oraz mgr. inż. Dariuszowi Bieńkowi, a także uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej dra Dariusza Bieńka.