• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W dniach 14 – 15 grudnia 2022 roku w Warszawie dyrektor Instytutu, dr inż. Antoni Niepokólczycki, uczestniczył w zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki szkoleniu „Zarządzanie projektami na uczelni” w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń krajowych i zagranicznych (lub innych form kształcenia) podnoszących kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni, w szczególności w zakresie zarządzania zespołem, zarządzania finansami, zarządzania projektami, właściwego wydatkowania środków publicznych w kontekście przeciwdziałania działaniom korupcyjnym, komunikacji naukowej i kształtowania postaw proinnowacyjnych, aktualnych przepisów z zakresu szkolnictwa wyższego oraz nauki, absorpcji środków finansowych np. z Horyzontu 2020, szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych.